12/01/2018, 14:40

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 sgk toán 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 sgk toán 2 Bài 1. Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu; Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 3. Tính; Bài 4. Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam. ...

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 sgk toán 2

Bài 1. Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu; Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 3. Tính; Bài 4. Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam.

Bài 1. Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu:

25 = 20 + 5

Giải

62 = 60 + 2

99 = 90 + 9

87 = 80 + 7

39 = 30 + 9

85 = 80 + 5

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải

Bài 3. Tính

Giải

Bài 4. Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

Giải

Số quả cam chị hái được là

85 - 44 = 41 (quả cam)

Đáp số: 41 quả cam.

Bài 5.

1dm = ... cm;        10cm = ... dm

Giải

1dm = 10cm;          10cm = 1dm

0