22/09/2018, 20:06

Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp chất của sắt

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp chất của sắt Câu 1: Chất nào sau đây khí phản ứng với dung dịch HNO 3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí ? A. FeO B. Fe 3 O 4 C. Fe 2 O 3 D. Fe(OH) 2 Quảng cáo Câu 2: ...

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp chất của sắt

Câu 1: Chất nào sau đây khí phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí ?

A. FeO    B. Fe3O4     C. Fe2O3    D. Fe(OH)2

Quảng cáo

Câu 2: Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO ?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS trong oxi.

Câu 3: Hòa tan một lượng FexOy bằng H2SO4 loãng dư được dung dịch X. Biết X vừa có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím, vừa có khả năng hòa tan được bột Cu. Oxit sắt đó là:

A. FeO     B. Fe2O3    C. Fe3O4    D. A hoặc B

Câu 4: Dung dịch muối nào sau đây sẽ có phản ứng với dung dịch HCl khi đun nóng?

A. FeBr2    B. FeSO4    C. Fe(NO3)2     D. Fe(NO3)3

Câu 5: Dung dịch loãng chứa hỗn hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa lượng Fe là:

A. 0,28 gam     B. 1,68 gam    C. 4,20 gam    D. 3,64 gam

Quảng cáo

Câu 6: Hòa tan hết m gam Fe bằng 400ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84    B. 6,12    C. 5,60    D. 12,24

Câu 7: Cho 5,8 gam FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được dung dịch X và hỗn hợp khí gồm CO2, NO. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Y, dung dịch Y hòa tan tối đa m gam Cu, sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. Giá trị của m là:

A. 9,6    B. 11,2    C. 14,4    D. 16

Câu 8: Đốt 5,6 gam Fe trong V lít khí Cl2 (đktc), thu được hỗn hợp X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 39,5 gam kết tủa. giá trị của V là:

A. 3,36    B. 2,24    C. 2,80    D. 1,68

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-C2-A3-C4-C 5-D6-A7-D8-B
Quảng cáo

Câu 6:

nHNO3 = 0,4 mol => mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xảy ra, khối lượng chất tan giảm đi, mà theo đề bài, khối lượng chất tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xảy ra phản ứng hoà tan Fe dư

2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ (2)

=> phản ứng (1) xảy ra hoàn toàn,

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

=> mFe(1) = 5,6 gam => mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam

Câu 7:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

mCu = (0,025 + 0,225).64 = 16 gam

Câu 8:

0,1 mol Fe + a mol Cl2 → hh X → dd Fe(NO3)3 + (Ag, AgCl)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

bảo toàn e: 2a + b = 0,3 (1)

khối lượng kết tủa: 143,5.2a + 108b = 39,5 (2)

giải hệ (1) và (2) ta được a = 0,1; b = 0,1

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Bài liên quan

Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp chất của sắt

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp chất của sắt Câu 1: Chất nào sau đây khí phản ứng với dung dịch HNO 3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí ? A. FeO B. Fe 3 O 4 C. Fe 2 O 3 D. Fe(OH) 2 Quảng cáo Câu 2: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp kim của sắt

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp kim của sắt Câu 1: Quặng sắt nào dưới đây có thể dùng để điều chế axit sunfuric? A. xiđerit B. hematit C. manhetit D. pirit Quảng cáo Câu 2: Nguyên tắc luyện thép từ gang ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp kim

Chương 5: Đại cương về kim loại Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp kim Câu 1: Liên kết hoá học chủ yếu trong họp kim là A. liên kết kim loại và liên kết cộng hoá trị. Quảng cáo B. liên kết cộng hoá trị và liên kết ion. C. liên kết ion và tương tác yếu giữa ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:05 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Chương 5: Đại cương về kim loại Trắc nghiệm Hóa 12: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Trong một chu kì, khi điện tích hạt nhân tăng thì tính kim loại tăng dần. Quảng cáo ...

Hồng Quyên viết 20:04 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại (Tiếp theo)

Chương 5: Đại cương về kim loại Trắc nghiệm Hóa 12: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại (Tiếp theo) Câu 9: Có các phản ứng như sau : 1. Fe + 2H+ -> Fe 2 + + H 2 Quảng cáo 2. Fe + Cl 2 -> FeCl 2 3. AgNO 3 + Fe(NO 3 ) 2 ...

Hồng Quyên viết 20:04 ngày 22/09/2018
0