08/05/2018, 11:23

Bài 28-29.19 trang 82 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.19. Hình 28-29.4 là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của cùng một lượng nước, rượu, ête, được đun nóng dần tới khi sôi Đồ thị nào ứng với nước, rượu, ête? Giải thích tại sao? Lời giải: I: Ete II: ...

Bài 28-29: Sự sôi

Bài 28-29.19. Hình 28-29.4 là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của cùng một lượng nước, rượu, ête, được đun nóng dần tới khi sôi

Đồ thị nào ứng với nước, rượu, ête? Giải thích tại sao?

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

Lời giải:

I: Ete

II: rượu

III: nước

Các bài giải bài tập sách bài tập Vật Lí 6 (SBT Vật Lí 6)

Bài liên quan

Bài 28-29.15 trang 82 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.15. Khi nước trong ấm đun nước đang sôi, người ta không nhìn thấy khối ở ngay miệng vòi ấm, mà chỉ nhìn thấy khói ở miệng vòi ấm một chút. Càng xa miệng vòi ấm, lượng khói càng tăng. Hãy đun nước, quan sát hiện tượng để kiểm tra và giải thích tại sao? ...

huynh hao viết 11:23 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.19 trang 82 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.19. Hình 28-29.4 là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của cùng một lượng nước, rượu, ête, được đun nóng dần tới khi sôi Đồ thị nào ứng với nước, rượu, ête? Giải thích tại sao? Lời giải: I: Ete II: ...

Gregoryquary viết 11:23 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.18 trang 82 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.18. Nước đá, hơi nước, nước có đặc điểm nào chung sau đây? A.cùng một thể B. cùng khối lượng và trọng lượng riêng C. cùng một chất D. không có chung cả ba đặc điểm ...

van vinh thang viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.17 trang 82 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.17. Đoạn nào của đường biểu diễn cho biết nước không tồn tại ở thể lỏng? A.đoạn AB B. đoạn BC C. đoạn CD D. đoạn OA và CD Lời ...

pov-olga4 viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.16 trang 82 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.16. Đoạn nào của đường biểu diễn cho biết nước tồn tại ở thể rắn và thể lỏng? A.đoạn OA B.đoạn AB C. đoạn BC D. đoạn CD Lời giải: ...

EllType viết 11:22 ngày 08/05/2018
0