Vật lý Lớp 6

Bài 1. Đo độ dài

Bài 1. Đo độ dài

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng

Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng

Bài 9. Lực đàn hồi

Bài 9. Lực đàn hồi

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bài 13. Máy cơ đơn giản

Bài 13. Máy cơ đơn giản

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

Bài 15. Đòn bẩy

Bài 15. Đòn bẩy

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học

Bài 16. Ròng rọc

Bài 16. Ròng rọc

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bài 26-27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 26-27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 24-25. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Bài 24-25. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học

Bài 28-29. Sự sôi

Bài 28-29. Sự sôi

Đề kiểm tra Vật Lí 6 Học kì 2 (Đề 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (5 điểm) Câu 1: Câu nào sau đây không đúng A. Mỗi chất bắt đầu nóng chảy ở nhiệt độ nào thì đông đặc ở nhiệt độ đó B. Trong suốt thời gian đông đặc, nhiệt độ của chất ...

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 6 Học kì 2 (Đề 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (5 điểm) Câu 1: Khi dùng ròng rọc cố định người ta có thể: A. Đổi hướng tác dụng của lực. B. Nâng được vật có trọng lượng bằng lực kéo. C. Nâng được vật có ...

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Nung nóng một vật rắn, khi đó A. Khối lượng của vật tăng B. Khối lượng của vật giảm C. Khối lượng riêng của vật tăng D. Khối lượng riêng của vật giảm Câu 2: Ở ...

Đề kiểm tra Vật Lí 6 Học kì 2 (Đề 5)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (5 điểm) Câu 1: Chọn câu trả lời đúng A. Ròng rọc cố định chỉ thay đổi độ lớn của lực B. Ròng rọc động có thể thay đổi cả độ lớn và hướng của lực C. Với hai ròng rọc ...

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1: Chọn câu trả lời đúng A. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng của khối khí giảm B. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng của khối khí tăng C. Khi ...

Đề kiểm tra Vật Lí 6 Học kì 2 (Đề 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (5 điểm) Câu 1: Khi sử dụng palăng, nếu hệ thống được cấu tạo càng nhiều ròng rọc thì cường độ lực kéo.......... A. Càng lớn. B. Càng giảm. C. Càng ...

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1: Chọn câu trả lời đúng A. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng của khối khí giảm B. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng của khối khí tăng C. Khi ...

Đề kiểm tra Vật Lí 6 Học kì 2 (Đề 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (5 điểm) Câu 1: Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không là ứng dụng của đòn bẩy A. Cái kim B. Cầu thang máy C. Cân đòn D. Kéo Câu 2: Dùng đòn ...

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Câu nào sau đây sai A. Dùng ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực nhưng lại thiệt hại 2 lần về đường đi B. Dùng ròng rọc cố định chỉ có lợi cho ta về hướng của lực C. Dùng ròng rọc động ...

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Lý do chính của việc đặt ròng rọc cố định ở đỉnh cột cờ là để có thể A. Thay đổi hướng của lực dùng để kéo cột cờ lên cao B. Giảm cường độ của lực dùng để kéo cờ lên cao C. Giữ nguyên ...

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 6 Học kì 2 (Đề 5)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (5 điểm) Câu 1: Động tác dùng xà beng nhổ cây đinh ở một tấm ván dựa trên nguyên tắc: A. Ròng rọc cố định. B. Mặt phẳng nghiêng. C. Đòn bẩy. D. Ròng rọc ...

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1: Thiết bị bao gồm cả ròng rọc động và ròng rọc cố định được gọi là A. Pa lăng B. Máy kéo C. Máy cơ đơn giản D. Cần cẩu Câu 2: ...

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 6 Học kì 2 (Đề 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (5 điểm) Câu 1: Thiết bị bao gồm cả ròng rọc động và ròng rọc cố định được gọi là A. Máy cơ đơn giản. B. Máy kéo. C. Cần cẩu D. Palăng. Câu ...

Đề kiểm tra Vật Lí 6 Học kì 2 (Đề 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (5 điểm) Câu 1: Câu nào sau đây sai A. Dùng ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực nhưng lại thiệt hại 2 lần về đường đi B. Dùng ròng rọc cố định chỉ có lợi cho ta về ...

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1: Người ta dùng ròng rọc động trong trường hợp nào sau đây A. Dắt xe máy lên bậc thềm B. Kéo thùng nước từ dưới giếng lên C. Dịch chuyển tảng đá đi ...

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 6 Học kì 2 (Đề 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (5 điểm) Câu 1: Trong những tình huống sau, tình thuống nào ứng dụng quy tắc đòn bẩy A. Chơi cầu trượt B. Hai người chơi bập bênh. C. Kéo nước từ dưới ...

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không là ứng dụng của đòn bẩy A. Cái kim B. Cầu thang máy C. Cân đòn D. Kéo Câu 2: Dùng đòn bẩy được lợi về lực khi A. Khoảng ...

Bài 28-29.23 trang 83 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.23. ở nhiệt độ 120 o C chất X A.chỉ tồn tại ở thể lỏng B. chỉ tồn tại ở thể hiện hơi C. chỉ cần tồn tại ở thể rắn D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi Lời giải: Chọn D ...

Bài 28-29.15 trang 82 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.15. Khi nước trong ấm đun nước đang sôi, người ta không nhìn thấy khối ở ngay miệng vòi ấm, mà chỉ nhìn thấy khói ở miệng vòi ấm một chút. Càng xa miệng vòi ấm, lượng khói càng tăng. Hãy đun nước, quan sát hiện tượng để kiểm tra và giải thích tại sao? ...

Bài 28-29.19 trang 82 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.19. Hình 28-29.4 là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của cùng một lượng nước, rượu, ête, được đun nóng dần tới khi sôi Đồ thị nào ứng với nước, rượu, ête? Giải thích tại sao? Lời giải: I: Ete II: ...

1 2 3 4 .. > >>