Hoạt động của Tadiha

  • Tadiha đã đăng 1 bài viết
    Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là đạo gì?

    Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là nhóm Tin lành tư gia, có 29 thành viên thường xuyên. Giáo phái Hội thánh truyền giáo Phục Hưng mà báo chí nêu là một điểm nhóm Tin lành tư gia, hoạt động tôn giáo độc lập với các tổ chức Tin lành khác; phạm vi và địa bàn hoạt động chỉ diễn ra tại địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đã đăng ký với 29 thành viên thường xuyên.

    Xem thêm Bình luận 10:47 ngày 01/06/2021
Thông tin liên hệ