Hoạt động của <script>alert("CÁI ĐẦU LỒN")</script>