Toán học Lớp 6

Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Tập hợp. Phần tử của tập hợp

don viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập hợp các số tự nhiên

Tập hợp các số tự nhiên

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:22 ngày 18/05/2018

Ghi số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:23 ngày 18/05/2018

Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Son Dong viết 09:22 ngày 18/05/2018

Phép cộng và phép nhân

Phép cộng và phép nhân

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:23 ngày 18/05/2018

Phép trừ và phép chia

Phép trừ và phép chia

Son Dong viết 09:22 ngày 18/05/2018

Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:23 ngày 18/05/2018

Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Son Dong viết 09:24 ngày 18/05/2018

Thứ tự thực hiện các phép tính

Thứ tự thực hiện các phép tính

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tính chất chia hết của một tổng.

Tính chất chia hết của một tổng.

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:24 ngày 18/05/2018

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

don viết 09:23 ngày 18/05/2018

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:23 ngày 18/05/2018

Ước và bội

Ước và bội

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:23 ngày 18/05/2018

Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

don viết 09:23 ngày 18/05/2018

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:23 ngày 18/05/2018

Ước chung và bội chung

Ước chung và bội chung

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:23 ngày 18/05/2018

Bội chung nhỏ nhất.

Bội chung nhỏ nhất.

don viết 09:23 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương I:Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Ôn tập chương I:Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Son Dong viết 09:23 ngày 18/05/2018

Ước chung lớn nhất

Ước chung lớn nhất

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:23 ngày 18/05/2018

Chương II. SỐ NGUYÊN

Chương II. SỐ NGUYÊN

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:23 ngày 18/05/2018

Làm quen với số nguyên âm.

Làm quen với số nguyên âm.

don viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tập hợp các số nguyên.

Tập hợp các số nguyên.

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:23 ngày 18/05/2018

Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.

Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.

Son Dong viết 09:24 ngày 18/05/2018

Cộng hai số nguyên cùng dấu.

Cộng hai số nguyên cùng dấu.

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:24 ngày 18/05/2018

Phép trừ hai số nguyên.

Phép trừ hai số nguyên.

don viết 09:24 ngày 18/05/2018

Cộng hai số nguyên khác dấu.

Cộng hai số nguyên khác dấu.

Son Dong viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tính chất của phép cộng các số nguyên.

Tính chất của phép cộng các số nguyên.

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:23 ngày 18/05/2018

Quy tắc dấu ngoặc.

Quy tắc dấu ngoặc.

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:24 ngày 18/05/2018

Quy tắc chuyển vế.

Quy tắc chuyển vế.

don viết 09:24 ngày 18/05/2018

Nhân hai số nguyên khác dấu.

Nhân hai số nguyên khác dấu.

Son Dong viết 09:23 ngày 18/05/2018

Nhân hai số nguyên cùng dấu.

Nhân hai số nguyên cùng dấu.

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tính chất của phép nhân.

Tính chất của phép nhân.

Son Dong viết 09:24 ngày 18/05/2018

Bội và ước của một số nguyên.

Bội và ước của một số nguyên.

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:24 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương II: Số nguyên - Toán 6

Ôn tập chương II: Số nguyên - Toán 6

don viết 09:24 ngày 18/05/2018

Chương I. ĐOẠN THẲNG

Chương I. ĐOẠN THẲNG

Son Dong viết 09:24 ngày 18/05/2018

Điểm. Đường thẳng

Điểm. Đường thẳng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:24 ngày 18/05/2018

Ba điểm thẳng hàng

Ba điểm thẳng hàng

Son Dong viết 09:25 ngày 18/05/2018

Đường thẳng đi qua hai điểm

Đường thẳng đi qua hai điểm

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:24 ngày 18/05/2018

Đoạn thẳng

Đoạn thẳng

Son Dong viết 09:24 ngày 18/05/2018

Độ dài đoạn thẳng

Độ dài đoạn thẳng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:24 ngày 18/05/2018

Khi nào thì AM + MB = AB?

Khi nào thì AM + MB = AB?

don viết 09:25 ngày 18/05/2018

Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:24 ngày 18/05/2018

Trung điểm của đoạn thẳng

Trung điểm của đoạn thẳng

Son Dong viết 09:24 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương I: Đoạn thẳng - Toán 6

Ôn tập chương I: Đoạn thẳng - Toán 6

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:24 ngày 18/05/2018

Chương III. PHÂN SỐ

Chương III. PHÂN SỐ

don viết 09:25 ngày 18/05/2018

Mở rộng khái niệm về phân số

Mở rộng khái niệm về phân số

Son Dong viết 09:25 ngày 18/05/2018

Tính chất cơ bản của phân số.

Tính chất cơ bản của phân số.

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:24 ngày 18/05/2018

Quy đồng mẫu số nhiều phân số

Quy đồng mẫu số nhiều phân số

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:25 ngày 18/05/2018

So sánh phân số

So sánh phân số

Son Dong viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Son Dong viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:24 ngày 18/05/2018

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Son Dong viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:25 ngày 18/05/2018

Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:24 ngày 18/05/2018

Biểu đồ phần trăm

Biểu đồ phần trăm

Son Dong viết 09:25 ngày 18/05/2018

Ôn tập cuối năm phần Số học - Toán 6 tập 2

Ôn tập cuối năm phần Số học - Toán 6 tập 2

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:25 ngày 18/05/2018

Tìm tỉ số của hai số

Tìm tỉ số của hai số

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:25 ngày 18/05/2018

Nửa mặt phẳng

Nửa mặt phẳng

don viết 09:25 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương III: Phân số - Toán 6

Ôn tập chương III: Phân số - Toán 6

Son Dong viết 09:26 ngày 18/05/2018

Chương II. GÓC

Chương II. GÓC

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:25 ngày 18/05/2018

Số đo góc

Số đo góc

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:25 ngày 18/05/2018

Vẽ góc cho biết số đo

Vẽ góc cho biết số đo

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:25 ngày 18/05/2018

Đường tròn

Đường tròn

don viết 09:26 ngày 18/05/2018

Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?

Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?

Son Dong viết 09:25 ngày 18/05/2018

Tia phân giác của góc

Tia phân giác của góc

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:25 ngày 18/05/2018

Ôn tập phần Hình học - Toán 6

Ôn tập phần Hình học - Toán 6

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:25 ngày 18/05/2018

Tam giác

Tam giác

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:25 ngày 18/05/2018

Giải bài 191, 192, 193, 194 trang 30 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1

Câu 191 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đề vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách. Giải Gọi m (m ∈ N*) là số sách cần tìm Vì xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:34 ngày 06/06/2018

Giải bài 148, 149, 150 trang 24 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1

Câu 148 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 Các số sau là số nguyên tố hay hợp số? 1431; 635; 119; 73 Giải Số 1431 chia hết cho 3 nên là hợp số. Số 635 chia hết cho 5 nên là hợp số. Số 119 chia hết cho 7 nên là hợp số. Số 73 chỉ có hai ước là 1 và ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:34 ngày 06/06/2018

Giải SBT Toán 6 Chương 2: Số nguyên

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Chương 2: Số nguyên. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Mục lục Giải Sách bài tập Toán 6 (SBT ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:47 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Chương 1: Đoạn thẳng

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Chương 1: Đoạn thẳng. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Mục lục Giải Sách bài tập Toán 6 (SBT Toán ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:47 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Mục lục Giải Sách ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:46 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 7: Độ dài đoạn thẳng. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài giải sách ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:37 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Ôn tập chương 2 Số học

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Ôn tập chương 2 Số học. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài giải sách ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Ôn tập Chương 1 hình học

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Ôn tập Chương 1 hình học. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Bài 5: Tia

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 5: Tia . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài giải sách bài tập ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:36 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài giải sách ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:36 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:36 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 6: Đoạn thẳng. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài giải sách bài ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:36 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Bài 12: Tính chất của phép nhân

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 12: Tính chất của phép nhân. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:36 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:36 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:35 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Bài 1: Làm quen với số âm

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 1: Làm quen với số âm. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung (trang 67) Các ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:35 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:35 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài giải ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:35 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:35 ngày 09/05/2018

Giải SBT Toán 6 Bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 13: Bội và ước của một số nguyên. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:35 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>