Toán học Lớp 5

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số.

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số.

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:59 ngày 18/05/2018

Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:59 ngày 18/05/2018

Ôn tập: Khái niệm về phân số.

Ôn tập: Khái niệm về phân số.

don viết 08:59 ngày 18/05/2018

Ôn tập: So sánh hai phân số.

Ôn tập: So sánh hai phân số.

Son Dong viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 9 SGK Toán 5

Luyện tập trang 9 SGK Toán 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:59 ngày 18/05/2018

Phân số thập phân

Phân số thập phân

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:59 ngày 18/05/2018

Hỗn số

Hỗn số

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:59 ngày 18/05/2018

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

don viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 14 SGK Toán 5

Luyện tập trang 14 SGK Toán 5

Son Dong viết 08:59 ngày 18/05/2018

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:59 ngày 18/05/2018

Hỗn số (tiếp theo)

Hỗn số (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:59 ngày 18/05/2018

Ôn tập về giải toán

Ôn tập về giải toán

don viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 15 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 15 SGK Toán 5

Son Dong viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 19, 20 SGK Toán 5

Luyện tập trang 19, 20 SGK Toán 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:00 ngày 18/05/2018

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 22 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 22 SGK Toán 5

don viết 08:59 ngày 18/05/2018

Ôn tập và bổ sung về giải toán

Ôn tập và bổ sung về giải toán

Son Dong viết 08:59 ngày 18/05/2018

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 21 SGK Toán 5

Luyện tập trang 21 SGK Toán 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:59 ngày 18/05/2018

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:59 ngày 18/05/2018

Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

don viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 28, 29 SGK Toán 5

Luyện tập trang 28, 29 SGK Toán 5

Son Dong viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 24, 25 SGK Toán 5

Luyện tập trang 24, 25 SGK Toán 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 30 SGK Toán 5

Luyện tập trang 30 SGK Toán 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:59 ngày 18/05/2018

Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 31, 32 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 31, 32 SGK Toán 5

don viết 08:59 ngày 18/05/2018

Héc-ta

Héc-ta

Son Dong viết 08:59 ngày 18/05/2018

Khái niệm số thập phân

Khái niệm số thập phân

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 31 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 31 SGK Toán 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 32 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 32 SGK Toán 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:59 ngày 18/05/2018

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

don viết 09:00 ngày 18/05/2018

Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Son Dong viết 08:59 ngày 18/05/2018

Số thập phân bằng nhau

Số thập phân bằng nhau

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 38, 39 SGK Toán lớp 5

Luyện tập trang 38, 39 SGK Toán lớp 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 43 SGK Toán 5

Luyện tập trang 43 SGK Toán 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:59 ngày 18/05/2018

Viết các số đo dưới dạng số thập phân

Viết các số đo dưới dạng số thập phân

don viết 09:00 ngày 18/05/2018

So sánh hai số thập phân

So sánh hai số thập phân

Son Dong viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 43 SGK Toán lớp 5

Luyện tập chung trang 43 SGK Toán lớp 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:59 ngày 18/05/2018

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 47 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 47 SGK Toán 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 45 SGK Toán lớp 5

Luyện tập trang 45 SGK Toán lớp 5

don viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 48, 49 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 48, 49 SGK Toán 5

Son Dong viết 08:59 ngày 18/05/2018

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 50 SGK Toán 5

Luyện tập trang 50 SGK Toán 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:00 ngày 18/05/2018

Cộng hai số thập phân

Cộng hai số thập phân

don viết 09:00 ngày 18/05/2018

Trừ hai số thập phân

Trừ hai số thập phân

Son Dong viết 08:59 ngày 18/05/2018

Tổng nhiều số thập phân

Tổng nhiều số thập phân

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 54 SGK Toán 5

Luyện tập trang 54 SGK Toán 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:00 ngày 18/05/2018

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 52 SGK Toán 5

Luyện tập trang 52 SGK Toán 5

don viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 55 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 55 SGK Toán 5

Son Dong viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 58 SGK Toán 5

Luyện tập trang 58 SGK Toán 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:59 ngày 18/05/2018

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,..

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,..

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 60 SGK Toán 5

Luyện tập trang 60 SGK Toán 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 61, 62 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 61, 62 SGK Toán 5

don viết 09:00 ngày 18/05/2018

Nhân một số thập phân với một số thập phân

Nhân một số thập phân với một số thập phân

Son Dong viết 09:00 ngày 18/05/2018

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 61 SGK Toán 5

Luyện tập trang 61 SGK Toán 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:00 ngày 18/05/2018

Chia một số thập phân cho 10,100,1000..

Chia một số thập phân cho 10,100,1000..

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 62 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 62 SGK Toán 5

don viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 68 SGK Toán 5

Luyện tập trang 68 SGK Toán 5

Son Dong viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 64 SGK Toán 5

Luyện tập trang 64 SGK Toán 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:01 ngày 18/05/2018

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 70 SGK Toán 8

Luyện tập trang 70 SGK Toán 8

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 72 SGK Toán 5

Luyện tập trang 72 SGK Toán 5

don viết 09:01 ngày 18/05/2018

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Son Dong viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 73 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 73 SGK Toán 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:00 ngày 18/05/2018

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 72 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 72 SGK Toán 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:00 ngày 18/05/2018

Giải toán về phần trăm

Giải toán về phần trăm

don viết 09:00 ngày 18/05/2018

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Son Dong viết 09:00 ngày 18/05/2018

Tỉ số phần trăm

Tỉ số phần trăm

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 76 SGK Toán 5

Luyện tập trang 76 SGK Toán 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:00 ngày 18/05/2018

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) SGK Toán 5

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) SGK Toán 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 77 SGK Toán 5

Luyện tập trang 77 SGK Toán 5

don viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 79, 80 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 79, 80 SGK Toán 5

Son Dong viết 09:01 ngày 18/05/2018

Giới thiệu máy tính bỏ túi

Giới thiệu máy tính bỏ túi

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 79 SGK Toán 5

Luyện tập trang 79 SGK Toán 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 80 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 80 SGK Toán 5

don viết 09:00 ngày 18/05/2018

Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm

Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm

Son Dong viết 09:00 ngày 18/05/2018

Hình tam giác

Hình tam giác

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 88 SGK Toán lớp 5

Luyện tập trang 88 SGK Toán lớp 5

don viết 09:00 ngày 18/05/2018

Diện tích hình tam giác

Diện tích hình tam giác

Son Dong viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 89 SGK Toán lớp 5

Luyện tập chung trang 89 SGK Toán lớp 5

don viết 09:00 ngày 18/05/2018

Hình thang

Hình thang

Son Dong viết 09:00 ngày 18/05/2018

Diện tích hình thang

Diện tích hình thang

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 94 SGK Toán lớp 5

Luyện tập trang 94 SGK Toán lớp 5

Son Dong viết 09:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 95 SGK Toán lớp 5

Luyện tập chung trang 95 SGK Toán lớp 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:00 ngày 18/05/2018

Hình tròn, đường tròn

Hình tròn, đường tròn

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:00 ngày 18/05/2018

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 99 SGK Toán lớp 5

Luyện tập trang 99 SGK Toán lớp 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:01 ngày 18/05/2018

Diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn

Son Dong viết 09:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 100 SGK Toán lớp 5

Luyện tập trang 100 SGK Toán lớp 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:00 ngày 18/05/2018

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

don viết 09:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập về tính diện tích

Luyện tập về tính diện tích

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 18/05/2018

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 5

don viết 09:01 ngày 18/05/2018

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:01 ngày 18/05/2018

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

don viết 09:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 110 SGK Toán 5

Luyện tập trang 110 SGK Toán 5

don viết 09:01 ngày 18/05/2018

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 112 SGK Toán 5

Luyện tập trang 112 SGK Toán 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 113 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 113 SGK Toán 5

Son Dong viết 09:01 ngày 18/05/2018

Mét khối

Mét khối

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:01 ngày 18/05/2018

Thể tích của một hình

Thể tích của một hình

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:02 ngày 18/05/2018

Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối

Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối

don viết 09:02 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 119 SGK Toán 5

Luyện tập trang 119 SGK Toán 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:01 ngày 18/05/2018

Thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:01 ngày 18/05/2018

Thể tích hình lập phương

Thể tích hình lập phương

Son Dong viết 09:02 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 5

don viết 09:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 128 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 128 SGK Toán 5

Son Dong viết 09:01 ngày 18/05/2018

Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:01 ngày 18/05/2018

Bảng đơn vị đo thời gian

Bảng đơn vị đo thời gian

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:02 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 127 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 127 SGK Toán 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:01 ngày 18/05/2018

Cộng số đo thời gian

Cộng số đo thời gian

don viết 09:02 ngày 18/05/2018

Trừ số đo thời gian

Trừ số đo thời gian

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 134 SGK Toán 5

Luyện tập trang 134 SGK Toán 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:01 ngày 18/05/2018

Nhân số đo thời gian với một số

Nhân số đo thời gian với một số

Son Dong viết 09:02 ngày 18/05/2018

Chia số đo thời gian cho một số

Chia số đo thời gian cho một số

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:02 ngày 18/05/2018

Vận tốc

Vận tốc

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:02 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 137 SGK Toán 5

Luyện tập trang 137 SGK Toán 5

don viết 09:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 139, 140 SGK Toán 5

Luyện tập trang 139, 140 SGK Toán 5

Son Dong viết 09:02 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 18/05/2018

Quãng đường

Quãng đường

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:02 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 141, 142 SGK Toán 5

Luyện tập trang 141, 142 SGK Toán 5

don viết 09:02 ngày 18/05/2018

Thời gian

Thời gian

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 143 SGK Toán 5

Luyện tập trang 143 SGK Toán 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:03 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 144 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 144 SGK Toán 5

Son Dong viết 09:03 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 145 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 145 SGK Toán 5

Son Dong viết 09:02 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 18/05/2018

Ôn tập về số tự nhiên

Ôn tập về số tự nhiên

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:02 ngày 18/05/2018

Ôn tập về phân số

Ôn tập về phân số

don viết 09:02 ngày 18/05/2018

Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 18/05/2018

Ôn tập về số thập phân

Ôn tập về số thập phân

don viết 09:02 ngày 18/05/2018

Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 18/05/2018

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:02 ngày 18/05/2018

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

don viết 09:02 ngày 18/05/2018

Ôn tập về đo diện tích

Ôn tập về đo diện tích

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:02 ngày 18/05/2018

Ôn tập về đo thể tích

Ôn tập về đo thể tích

don viết 09:02 ngày 18/05/2018

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Son Dong viết 09:02 ngày 18/05/2018

Ôn tập về đo thời gian

Ôn tập về đo thời gian

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:03 ngày 18/05/2018

Phép cộng

Phép cộng

don viết 09:02 ngày 18/05/2018

Phép trừ

Phép trừ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 160, 161 SGK Toán 5

Luyện tập trang 160, 161 SGK Toán 5

don viết 09:02 ngày 18/05/2018

Phép nhân

Phép nhân

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:03 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 162 SGK Toán 5

Luyện tập trang 162 SGK Toán 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:03 ngày 18/05/2018

Phép chia

Phép chia

Son Dong viết 09:03 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 164 SGK Toán 5

Luyện tập trang 164 SGK Toán 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:03 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 165 SGK Toán 5

Luyện tập trang 165 SGK Toán 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:03 ngày 18/05/2018

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Son Dong viết 09:04 ngày 18/05/2018

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:03 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 167 SGK Toán 5

Luyện tập trang 167 SGK Toán 5

Son Dong viết 09:03 ngày 18/05/2018

Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

don viết 09:03 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 169 SGK Toán 5

Luyện tập trang 169 SGK Toán 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:03 ngày 18/05/2018

Một số dạng bài toán đã học

Một số dạng bài toán đã học

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:03 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 169, 170 SGK Toán

Luyện tập chung trang 169, 170 SGK Toán

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:03 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 171 SGK Toán 5

Luyện tập trang 171 SGK Toán 5

don viết 09:03 ngày 18/05/2018

Tiết 167 luyện tập trang 172

Tiết 167 luyện tập trang 172

Son Dong viết 09:03 ngày 18/05/2018

Tiết 166 luyện tập trang 171, 172

Tiết 166 luyện tập trang 171, 172

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:03 ngày 18/05/2018

Ôn tập về vẽ biểu đồ

Ôn tập về vẽ biểu đồ

don viết 09:03 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 175 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 175 SGK Toán 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:03 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 176 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 176 SGK Toán 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:04 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 177, 178 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 177, 178 SGK Toán 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:03 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:03 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 178, 179 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 178, 179 SGK Toán 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:04 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 179, 180 SGK Toán 5

Luyện tập chung trang 179, 180 SGK Toán 5

Son Dong viết 09:03 ngày 18/05/2018

Giải bài 1 trang 179 sgk Toán 5

Luyện tập chung trang 179 Bài 1 (trang 179 SGK Toán 5): Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là: A. 1,5 giờ. B. 2 giờ. C. 3 giờ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 178 sgk Toán 5 Luyện tập

Luyện tập chung trang 178 Bài 1 (trang 178 SGK Toán 5) Luyện tập : 0,8% = ? Lời giải: Khoanh vào C Các bài giải Luyện tập chung trang 178

Trần Bảo Ngọc viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 177 sgk Toán 5

Luyện tập chung trang 177 Bài 1 (trang 177 SGK Toán 5): Tính: a) 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05 ; b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5. Lời giải: a) … = 6,78 - 13,735 : 2,05 = 6,78 - 6,7 = 0,08. b) …= 6 giờ 45 phút + 2 giờ 54 phút ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 180 sgk Toán 5

Luyện tập chung trang 179 Bài 3 (trang 180 SGK Toán 5): Cùng một lúc, Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ, Lềnh đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng đường 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh ? A. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 176 sgk Toán 5

Luyện tập chung trang 176 phần 1 Bài 2 (trang 176 SGK Toán 5): Tìm x: a) 0,12 x x = 6 ; b) x : 2,5 = 4 ; c) 5,6 : x = 4 ; d) x x 0,1 = 2/5 ; Lời giải: a) x = 50 b) x = 10. c) x ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 180 sgk Toán 5

Luyện tập chung trang 179 Bài 1 (trang 180 SGK Toán 5): Tuổi của con gái bằng tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng tuổi mẹ. Tuổi của con gái cộng với tuổi của con trai là 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ? Lời giải: Phân số chỉ tổng số tuổi của hai con là: (tuổi của mẹ) ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 4 trang 175 sgk Toán 5 Luyện tập

Luyện tập chung trang 175 Bài 4 (trang 175 SGK Toán 5) Luyện tập : Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ? ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 177 sgk Toán 5

Luyện tập chung trang 177 Bài 3 (trang 177 SGK Toán 5): Một lớp học có 19 học sinh trai, số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai 2 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái ? Lời giải: Số học sinh gái là: 19 + 2 = 21 ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 172 sgk Toán 5

Luyện tập trang 172 Bài 3 (trang 172 SGK Toán 5): Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE có kích thước như hình dưới đây: a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD. b) Tính diện tích hình thang EBCD. c) Cho M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích hình tam giác ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 178 sgk Toán 5 Luyện tập

Luyện tập chung trang 178 Bài 3 (trang 178 SGK Toán 5) Luyện tập : Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất ? Lời giải: Suy nghĩ: khối A và C đều có: 4 x 2 x 3 = 24 (hình lập phương nhỏ) ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 177 sgk Toán 5 Luyện tập

Luyện tập chung trang 176 phần 2 Bài 2 (trang 177 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính bằng cách thuận tiện nhất: Lời giải: Các bài giải Luyện tập chung trang 176 phần 2

Trần Bảo Ngọc viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 179 sgk Toán 5 Luyện tập

Luyện tập chung trang 178 Bài 2 (trang 179 SGK Toán 5) Luyện tập : Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền ? Lời giải: Nếu số tiền mua gà là 100 phần thì số tiền mua cá là 120 phần như thế. Vậy 88000 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 4 trang 178 sgk Toán 5

Luyện tập chung trang 177 Bài 4 (trang 178 SGK Toán 5): Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách ? Lời giải: Trong năm đầu, ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 172 sgk Toán 5 Luyện tập

Luyện tập trang 171 phần 2 Bài 3 (trang 172 SGK Toán 5) Luyện tập : Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 180km. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 2/3 vận tốc ô tô đi từ B. Lời giải: ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 176 sgk Toán 5

Luyện tập chung trang 176 phần 1 Bài 3 (trang 176 SGK Toán 5): Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki -lô-gam đường ? Lời giải: ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:25 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 180 sgk Toán 5

Luyện tập chung trang 179 Bài 2 (trang 180 SGK Toán 5): Trong cùng một năm, mật độ dân số ở Hà Nội là 2617 người/km 2 (nghĩa là cứ mỗi ki-lô-mét vuông có trung bình 2627 người), mật độ dân số ở Sơn La là 61 người/km 2 . a) Cho biết diện tích của Thủ đô Hà Nội là 921km 2 , ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:25 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 179 sgk Toán 5

Luyện tập chung trang 179 Bài 2 (trang 179 SGK Toán 5): Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước ? A. 48l B. 70l C. 96l D. 140l ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:25 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 177 sgk Toán 5

Luyện tập chung trang 177 Bài 2 (trang 177 SGK Toán 5): Tìm số trung bình cộng của: a) 19 ; 34 và 46. b) 2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8. Lời giải: Các bài giải Luyện tập chung trang 177

Trần Bảo Ngọc viết 20:25 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 170 sgk Toán 5

Một số dạng bài toán đã học Bài 3 (trang 170 SGK Toán 5): Một khối kim loại có thể tích 3,2cm 3 và cân nặng 22,4g. Hỏi một khối kim loại cùng chất có thể tích là 4,5cm 3 cân nặng bao nhiêu gam ? Lời giải: Tóm tắt: 3,2cm 3 : 22,4g 4,5cm 3 : ...g? Cách 1: ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:25 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 173 sgk Toán 5

Ôn tập về biểu đồ Bài 1 (trang 173 SGK Toán 5): 1. Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường có thể dùng biểu đồ dưới đây :(Trong hình SGK) Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Có mấy học sinh trồng cây ? Mỗi học sinh trồng được ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:25 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>