Toán học Lớp 3

Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)

Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)

Son Dong viết 09:28 ngày 18/05/2018

Đọc và so sánh các số có ba chữ số

Đọc và so sánh các số có ba chữ số

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:28 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 4 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 4 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:28 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 6 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 6 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:28 ngày 18/05/2018

Cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một lần)

Cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một lần)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:28 ngày 18/05/2018

Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần)

Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần)

don viết 09:28 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 8 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 8 SGK Toán lớp 3

Son Dong viết 09:28 ngày 18/05/2018

Ôn tập các bảng chia

Ôn tập các bảng chia

Son Dong viết 09:28 ngày 18/05/2018

Ôn tập các bảng nhân

Ôn tập các bảng nhân

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:28 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 10, 11 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 10, 11 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:28 ngày 18/05/2018

Xem đồng hồ (tiếp theo)

Xem đồng hồ (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:29 ngày 18/05/2018

Xem đồng hồ

Xem đồng hồ

don viết 09:29 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 18 SGK Toán lớp 3

Luyện tập chung trang 18 SGK Toán lớp 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:29 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 17 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 17 SGK Toán lớp 3

don viết 09:29 ngày 18/05/2018

Bảng nhân 6

Bảng nhân 6

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:29 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 20 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 20 SGK Toán lớp 3

Son Dong viết 09:29 ngày 18/05/2018

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ)

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:29 ngày 18/05/2018

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:29 ngày 18/05/2018

Bảng chia 6

Bảng chia 6

don viết 09:29 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 23 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 23 SGK Toán lớp 3

Son Dong viết 09:29 ngày 18/05/2018

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

don viết 09:29 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 25 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 25 SGK Toán lớp 3

Son Dong viết 09:29 ngày 18/05/2018

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Son Dong viết 09:30 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 26, 27 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 26, 27 SGK Toán lớp 3

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:29 ngày 18/05/2018

Phép chia hết và phép chia có dư

Phép chia hết và phép chia có dư

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:30 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 28 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 28 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:29 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 30 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 30 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:30 ngày 18/05/2018

Bảng nhân 7

Bảng nhân 7

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:29 ngày 18/05/2018

Gấp một số lên nhiều lần

Gấp một số lên nhiều lần

don viết 09:29 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 32 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 32 SGK Toán lớp 3

Son Dong viết 09:30 ngày 18/05/2018

Bảng chia 7

Bảng chia 7

Son Dong viết 09:31 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 34 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 34 SGK Toán lớp 3

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:29 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 36 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 36 SGK Toán lớp 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:30 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 38 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 38 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:30 ngày 18/05/2018

Giảm đi một số lần

Giảm đi một số lần

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:30 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 40 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 40 SGK Toán lớp 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:30 ngày 18/05/2018

Tìm số chia

Tìm số chia

don viết 09:30 ngày 18/05/2018

Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng eke

Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng eke

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:30 ngày 18/05/2018

Góc vuông - Góc không vuông

Góc vuông - Góc không vuông

don viết 09:30 ngày 18/05/2018

Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

Son Dong viết 09:30 ngày 18/05/2018

Bảng đo đơn vị độ dài

Bảng đo đơn vị độ dài

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:30 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 46 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 46 SGK Toán lớp 3

don viết 09:30 ngày 18/05/2018

Thực hành đo độ dài

Thực hành đo độ dài

Son Dong viết 09:30 ngày 18/05/2018

Thực hành đo độ dài (tiếp theo)

Thực hành đo độ dài (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:31 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 49 SGK Toán lớp 3

Luyện tập chung trang 49 SGK Toán lớp 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:30 ngày 18/05/2018

Bài toán giải bằng hai phép tính

Bài toán giải bằng hai phép tính

don viết 09:30 ngày 18/05/2018

Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:31 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 52 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 52 SGK Toán lớp 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:30 ngày 18/05/2018

Bảng nhân 8

Bảng nhân 8

Son Dong viết 09:30 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 54 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 54 SGK Toán lớp 3

Son Dong viết 09:31 ngày 18/05/2018

Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:30 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 56 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 56 SGK Toán lớp 3

don viết 09:31 ngày 18/05/2018

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:30 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 58 SGK Toán học 3

Luyện tập trang 58 SGK Toán học 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:31 ngày 18/05/2018

Bảng chia 8

Bảng chia 8

don viết 09:31 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 62 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 62 SGK Toán lớp 3

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:31 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 60 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 60 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:31 ngày 18/05/2018

Bảng nhân 9

Bảng nhân 9

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:31 ngày 18/05/2018

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

don viết 09:31 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 64 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 64 SGK Toán lớp 3

Son Dong viết 09:31 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 67 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 67 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:31 ngày 18/05/2018

Bảng chia 9

Bảng chia 9

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:31 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 69 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 69 SGK Toán lớp 3

don viết 09:31 ngày 18/05/2018

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:31 ngày 18/05/2018

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Son Dong viết 09:32 ngày 18/05/2018

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:32 ngày 18/05/2018

Giới thiệu bảng chia

Giới thiệu bảng chia

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:31 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 77 SGK Toán lớp 3

Luyện tập chung trang 77 SGK Toán lớp 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:31 ngày 18/05/2018

Giới thiệu bảng nhân

Giới thiệu bảng nhân

don viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 76 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 76 SGK Toán lớp 3

Son Dong viết 09:31 ngày 18/05/2018

Tính giá trị của biểu thức

Tính giá trị của biểu thức

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:31 ngày 18/05/2018

Làm quen với biểu thức

Làm quen với biểu thức

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:31 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 81 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 81 SGK Toán lớp 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 83 SGK Toán lớp 3

Luyện tập chung trang 83 SGK Toán lớp 3

don viết 09:32 ngày 18/05/2018

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Son Dong viết 09:31 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 82 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 82 SGK Toán lớp 3

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:31 ngày 18/05/2018

Chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 90 SGK Toán lớp 3

Luyện tập chung trang 90 SGK Toán lớp 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:31 ngày 18/05/2018

Chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật

don viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 89 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 89 SGK Toán lớp 3

Son Dong viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 94 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 94 SGK Toán lớp 3

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:31 ngày 18/05/2018

Số 10000 - Luyện tập trang 97 SGK Toán lớp 3

Số 10000 - Luyện tập trang 97 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:32 ngày 18/05/2018

Các số có bốn chữ số

Các số có bốn chữ số

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 99 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 99 SGK Toán lớp 3

don viết 09:32 ngày 18/05/2018

Các số có bốn chữ số (tiếp theo)

Các số có bốn chữ số (tiếp theo)

Son Dong viết 09:32 ngày 18/05/2018

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 101 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 101 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 103 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 103 SGK Toán lớp 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:32 ngày 18/05/2018

So sánh các số trong phạm vi 10000

So sánh các số trong phạm vi 10000

don viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 105 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 105 SGK Toán lớp 3

Son Dong viết 09:32 ngày 18/05/2018

Phép cộng các số trong phạm vi 10000

Phép cộng các số trong phạm vi 10000

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:32 ngày 18/05/2018

Tháng - Năm

Tháng - Năm

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:32 ngày 18/05/2018

Phép trừ các số trong phạm vi 10000

Phép trừ các số trong phạm vi 10000

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 106 SGK Toán lớp 3

Luyện tập chung trang 106 SGK Toán lớp 3

don viết 09:32 ngày 18/05/2018

Hình tròn, tâm, đường kình, bán kính

Hình tròn, tâm, đường kình, bán kính

Son Dong viết 09:32 ngày 18/05/2018

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:33 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 109 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 109 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:32 ngày 18/05/2018

Vẽ trang trí hình tròn

Vẽ trang trí hình tròn

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:32 ngày 18/05/2018

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

don viết 09:32 ngày 18/05/2018

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Son Dong viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 114 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 114 SGK Toán lớp 3

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 116 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 116 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:32 ngày 18/05/2018

Làm quen với chữ số La Mã

Làm quen với chữ số La Mã

don viết 09:32 ngày 18/05/2018

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Son Dong viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 120 SGK Toán lớp 3

Luyện tập chung trang 120 SGK Toán lớp 3

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:32 ngày 18/05/2018

Thực hành xem đồng hồ

Thực hành xem đồng hồ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:33 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 122 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 122 SGK Toán lớp 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:32 ngày 18/05/2018

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

don viết 09:32 ngày 18/05/2018

Tiền Việt Nam

Tiền Việt Nam

Son Dong viết 09:32 ngày 18/05/2018

Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)

Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:32 ngày 18/05/2018

Làm quen với thống kê số liệu

Làm quen với thống kê số liệu

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 129 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 129 SGK Toán lớp 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 132 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 132 SGK Toán lớp 3

don viết 09:32 ngày 18/05/2018

Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

Son Dong viết 09:33 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 138 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 138 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:32 ngày 18/05/2018

Các số có năm chữ số

Các số có năm chữ số

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 142 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 142 SGK Toán lớp 3

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:32 ngày 18/05/2018

Các số có năm chữ số (tiếp theo)

Các số có năm chữ số (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:33 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 145 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 145 SGK Toán lớp 3

don viết 09:32 ngày 18/05/2018

Số 100000 - Luyện tập trang 146 SGK Toán lớp 3

Số 100000 - Luyện tập trang 146 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:32 ngày 18/05/2018

So sánh các số trong phạm vi 100000

So sánh các số trong phạm vi 100000

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:33 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 148 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 148 SGK Toán lớp 3

Son Dong viết 09:33 ngày 18/05/2018

Diện tích của một hình

Diện tích của một hình

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:33 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 149 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 149 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:32 ngày 18/05/2018

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

don viết 09:32 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 153 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 153 SGK Toán lớp 3

don viết 09:34 ngày 18/05/2018

Diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:33 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 156 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 156 SGK Toán lớp 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:33 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 154 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 154 SGK Toán lớp 3

don viết 09:33 ngày 18/05/2018

Phép cộng các số trong phạm vi 100000

Phép cộng các số trong phạm vi 100000

Son Dong viết 09:33 ngày 18/05/2018

Phép trừ các số trong phạm vi 100000

Phép trừ các số trong phạm vi 100000

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:33 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 159 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 159 SGK Toán lớp 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:33 ngày 18/05/2018

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

don viết 09:33 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 160 SGK Toán lớp 3

Luyện tập chung trang 160 SGK Toán lớp 3

Son Dong viết 09:33 ngày 18/05/2018

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:34 ngày 18/05/2018

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

don viết 09:33 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 162 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 162 SGK Toán lớp 3

Son Dong viết 09:34 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 165 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 165 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:33 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 165 SGK Toán lớp 3

Luyện tập chung trang 165 SGK Toán lớp 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:34 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 167 SGK Toán lớp 3

Luyện tập trang 167 SGK Toán lớp 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:33 ngày 18/05/2018

Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)

Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:33 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 168 SGK Toán lớp 3

Luyện tập chung trang 168 SGK Toán lớp 3

don viết 09:33 ngày 18/05/2018

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Son Dong viết 09:34 ngày 18/05/2018

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:34 ngày 18/05/2018

Ôn tập về hình học trang 174

Ôn tập về hình học trang 174

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:34 ngày 18/05/2018

Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:34 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 3

Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:34 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 179 SGK Toán lớp 3

Luyện tập chung trang 179 SGK Toán lớp 3

don viết 09:34 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 177 SGK Toán lớp 3

Luyện tập chung trang 177 SGK Toán lớp 3

Son Dong viết 09:34 ngày 18/05/2018

Giải bài 1 trang 73 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Bài 1 (trang 73 SGK Toán 3): Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Trần Bảo Ngọc viết 18:49 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 72 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Bài 3 (trang 72 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu): Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:49 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 72 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Bài 1 (trang 72 SGK Toán 3): Tính : Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:49 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 179 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 179 Bài 1 (trang 179 SGK Toán 3): a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509 b) Viết các số 83507; 69134; 69314 theo thứ tự từ bé đến lớn Lời giải: a) Số liền trước của số 92458 là số 92457 Số liền sau của số 69509 là số ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:49 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 177 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 177 Bài 2 (trang 177 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính a) 54287 + 29508 78362 – 24935 b) 4508 x 3 34625 : 5 Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 5 : Ôn tập cuối năm bài Luyện tập chung trang 177

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:48 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 72 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Bài 2 (trang 72 SGK Toán 3): Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng? Lời giải: Số hàng có tất cả là: 234 : 9 = 26 (hàng) Đáp số: 26 hàng Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:48 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 175 sgk Toán 3

Ôn tập về hình học (tiếp theo) Bài 2 (trang 175 SGK Toán 3): Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 6cm. Hình vuông có cạnh là 9cm a) Tính chu vi mỗi hình. So sánh chu vi hai hình đó b) Tính diện tích mỗi hình. So sánh diện tích hai hình đó. Lời giải: a ) ...

Trần Bảo Ngọc viết 18:48 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 73 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Bài 2 (trang 73 SGK Toán 3): Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày? Lời giải: Thực hiện phép chia ta có: 365 : 7 = 52 (dư 1 ) Vậy năm đó có 52 tuần lễ và 1 ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:48 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 179 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 179 Bài 2 (trang 179 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính a) 86127 + 4258 ; 65493 – 2486; b) 4216 x 5; 4035 : 8 Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 5 : Ôn tập cuối năm bài Luyện tập chung trang 179

Trần Bảo Ngọc viết 18:48 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 172 sgk Toán 3 (Ôn tập về đại lượng)

Ôn tập về đại lượng Bài 1 (trang 172 SGK Toán 3): Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm = ? A.73cm B.703cm C.730cm D.70003cm Lời giải: Khoanh vào chữ B : B 703cm Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 5 : Ôn tập cuối năm bài Ôn ...

Trần Bảo Ngọc viết 18:48 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 178 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 178 Bài 3 (trang 178 SGK Toán 3): Một của hàng có 480 cái bút chì, đã bán được 1/8 số bút chì đó. Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu bút chì? Lời giải: Số bút chì đã bán được : 840 : 8 = 105 bút chì Số bút chì của hàng còn lại là: 480 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:47 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 176 sgk Toán 3 (Ôn tập về giải toán tiếp theo)

Ôn tập về giải toán (tiếp theo) Bài 2 (trang 176 SGK Toán 3): Người ta dự định chuyển 15700 kg muối lên miền núi bằng xe tải chở đều nhau, đợt đầu có 2 xe đã lên đường. hỏi đợt đầu chở được bao nhiêu kilogam muối? Lời giải: Tóm tắt: 5 xe chở: 15700kg 2 xe chở: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:47 ngày 09/05/2018

Giải bài 4 trang 179 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 179 Bài 4 (trang 179 SGK Toán 3): Tìm x a) X x 2 = 9328 b) X : 2 = 436 Lời giải: a) X x 2 = 9328 X = 9328 : 2 X = 4664 b) X : 2 = 436 X = 436 x 2 X = 872 Tham khảo các bài ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:47 ngày 09/05/2018

Giải bài 4 trang 172 sgk Toán 3

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172 Bài 4 (trang 172 SGK Toán 3): Điền số thích hợp vào ô trống Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 5 : Ôn tập cuối năm bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:47 ngày 09/05/2018

Giải bài 5 trang 177 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 177 Bài 5 (trang 177 SGK Toán 3): Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng. hỏi mua 3 dôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền ? Lời giải: Tóm tắt: 5 đôi dép: 92500 đồng 3đôi dép: … đồng? Giá tiền mỗi đôi dép là: 92500 : 5 = ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:47 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 70 sgk Toán 3

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Bài 1 (trang 70 SGK Toán 3): Tính Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Trần Bảo Ngọc viết 18:47 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 175 sgk Toán 3

Ôn tập về hình học (tiếp theo) Bài 3 (trang 175 SGK Toán 3): Em hãy tìm cách tính diện tích hình H có kích thước như sau : Lời giải: Cách 1 : Có thể chia hình đã cho Diện tích hình vuông ABCD là : 6 x 6 = 36 (cm 2 ) Diện tích hình vuông MNHC là : 3 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:47 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 179 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 179 Bài 3 (trang 179 SGK Toán 3): rong một năm, những tháng nào có 31 ngày? Lời giải: Trong một năm những tháng có 31 ngày là: Tháng 1, tháng 3. Tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12. Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 5 : Ôn ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:47 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 170 sgk Toán 3 (Ôn tập)

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 Bài 2 (trang 170 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính a) 39178 + 25706 58427 + 40753 b) 86271 – 43954 26883 – 7826 c) 412 x 5 6247 x 2 d) 25968 : 6 36296 : 8 ...

Trần Bảo Ngọc viết 18:47 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 70 sgk Toán 3

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Bài 3 (trang 70 SGK Toán 3): Có 31m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn dư thừa mất mét vải? Lời giải: Ta có: 31 : 3 = 10 (dư 1) Như vậy có thể may được nhiều nhất là 10 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:47 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>