Toán học Lớp 1

Hình vuông, hình tròn

Hình vuông, hình tròn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:36 ngày 18/05/2018

Các số 1, 2, 3

Các số 1, 2, 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập về các số 1, 2, 3

Luyện tập về các số 1, 2, 3

Son Dong viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập về hình tam giác

Luyện tập về hình tam giác

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:36 ngày 18/05/2018

Các số 1,2,3,4,5

Các số 1,2,3,4,5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5

Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5

don viết 09:36 ngày 18/05/2018

Bé hơn. Dấu bé hơn

Bé hơn. Dấu bé hơn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:36 ngày 18/05/2018

Lớn hơn. Dấu lớn hơn

Lớn hơn. Dấu lớn hơn

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn

Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn

Son Dong viết 09:36 ngày 18/05/2018

Bằng nhau. Dấu bằng

Bằng nhau. Dấu bằng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng

Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng

don viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung về các dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng

Luyện tập chung về các dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:36 ngày 18/05/2018

Số 6

Số 6

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:36 ngày 18/05/2018

Số 7

Số 7

Son Dong viết 09:36 ngày 18/05/2018

Số 8

Số 8

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:37 ngày 18/05/2018

Số 9

Số 9

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập số 10

Luyện tập số 10

Son Dong viết 09:36 ngày 18/05/2018

Số 0

Số 0

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung về số 10

Luyện tập chung về số 10

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:36 ngày 18/05/2018

Số 10

Số 10

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung về số 10 (tiếp theo)

Luyện tập chung về số 10 (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 3

Phép cộng trong phạm vi 3

don viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 4

Phép cộng trong phạm vi 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 5

Phép cộng trong phạm vi 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Số 0 trong phép cộng

Số 0 trong phép cộng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập số 0 trong phép cộng

Luyện tập số 0 trong phép cộng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung số 0 trong phép cộng

Luyện tập chung số 0 trong phép cộng

Son Dong viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 3

Phép trừ trong phạm vi 3

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 4

Phép trừ trong phạm vi 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 4

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 5

Phép trừ trong phạm vi 5

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 5

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Số 0 trong phép trừ

Số 0 trong phép trừ

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập số 0 trong phép trừ

Luyện tập số 0 trong phép trừ

Son Dong viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung số 0 trong phép trừ

Luyện tập chung số 0 trong phép trừ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung số 0 trong phép trừ (tiếp theo)

Luyện tập chung số 0 trong phép trừ (tiếp theo)

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 6

Phép cộng trong phạm vi 6

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 6

Phép trừ trong phạm vi 6

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 7

Phép cộng trong phạm vi 7

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:38 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 7

Phép trừ trong phạm vi 7

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 8

Phép cộng trong phạm vi 8

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 8

Phép trừ trong phạm vi 8

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:38 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 9

Phép cộng trong phạm vi 9

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 9

Phép trừ trong phạm vi 9

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 10

Phép cộng trong phạm vi 10

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:38 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 10

Phép trừ trong phạm vi 10

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:38 ngày 18/05/2018

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 10

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 10

don viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 89

Luyện tập chung trang 89

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 90

Luyện tập chung trang 90

don viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 91

Luyện tập chung trang 91

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 92

Luyện tập chung trang 92

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:38 ngày 18/05/2018

Điểm.Đoạn thẳng

Điểm.Đoạn thẳng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:38 ngày 18/05/2018

Một chục, tia số

Một chục, tia số

don viết 09:38 ngày 18/05/2018

Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:38 ngày 18/05/2018

Mười ba, mười bốn, mười lăm

Mười ba, mười bốn, mười lăm

don viết 09:38 ngày 18/05/2018

Hai mươi, hai chục

Hai mươi, hai chục

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Phép cộng dạng 14 + 3

Phép cộng dạng 14 + 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng dạng 14+3

Luyện tập phép cộng dạng 14+3

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Phép trừ dạng 17 - 3

Phép trừ dạng 17 - 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép trừ dạng 17-3

Luyện tập phép trừ dạng 17-3

don viết 09:38 ngày 18/05/2018

Phép trừ dạng 17 - 7

Phép trừ dạng 17 - 7

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 113

Luyện tập trang 113

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 114

Luyện tập chung trang 114

Son Dong viết 09:39 ngày 18/05/2018

Bài toán có lời văn

Bài toán có lời văn

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Giải toán có lời văn

Giải toán có lời văn

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài

Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 122

Luyện tập trang 122

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 121

Luyện tập trang 121

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 124

Luyện tập chung trang 124

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 125

Luyện tập chung trang 125

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Các số tròn chục

Các số tròn chục

Son Dong viết 09:39 ngày 18/05/2018

Cộng các số tròn chục

Cộng các số tròn chục

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 132

Luyện tập trang 132

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 130

Luyện tập trang 130

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Trừ các số tròn chục

Trừ các số tròn chục

Son Dong viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 135

Luyện tập chung trang 135

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:39 ngày 18/05/2018

Các số có hai chữ số

Các số có hai chữ số

Son Dong viết 09:39 ngày 18/05/2018

Các số có hai chữ số (tiếp theo)

Các số có hai chữ số (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:39 ngày 18/05/2018

So sánh các số có hai chữ số

So sánh các số có hai chữ số

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 144

Luyện tập trang 144

Son Dong viết 09:39 ngày 18/05/2018

Bảng các số từ 1 đến 100

Bảng các số từ 1 đến 100

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 146

Luyện tập trang 146

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 147

Luyện tập chung trang 147

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:39 ngày 18/05/2018

Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)

Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 151

Luyện tập trang 151

Son Dong viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 152

Luyện tập chung trang 152

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 156

Luyện tập trang 156

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 157

Luyện tập trang 157

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

don viết 09:40 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyên tập trang 160

Luyên tập trang 160

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Các ngày trong tuần lễ

Các ngày trong tuần lễ

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 163

Luyện tập trang 163

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Đồng hồ, thời gian

Đồng hồ, thời gian

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 167

Luyện tập trang 167

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 168

Luyện tập chung trang 168

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 169

Luyện tập chung trang 169

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:41 ngày 18/05/2018

Ôn tập : các số đến 10

Ôn tập : các số đến 10

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:40 ngày 18/05/2018

Ôn tập : các số đến 10 trang 173

Ôn tập : các số đến 10 trang 173

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:40 ngày 18/05/2018

Ôn tập : các số đến 10 (tiếp theo)

Ôn tập : các số đến 10 (tiếp theo)

don viết 09:40 ngày 18/05/2018

Ôn tập : các số đến 100 trang 175

Ôn tập : các số đến 100 trang 175

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:40 ngày 18/05/2018

Ôn tập : các số đến 100 trang 176

Ôn tập : các số đến 100 trang 176

don viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 178 SGK

Luyện tập chung trang 178 SGK

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 179 SGK

Luyện tập chung trang 179 SGK

don viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 180 SGK

Luyện tập chung trang 180 SGK

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:41 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 181 SGK

Luyện tập chung trang 181 SGK

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:41 ngày 18/05/2018

Khi ra viện em phải thanh toán 1.200.000 đồng, đây là số tiền đã được giảm 80% do em có đóng bảo hiểm y tế. Vậy cho em hỏi tổng số tiền em phải trả nếu không được giảm 80% trên là bao nhiêu?

Đã được giảm 80%, tức là phải đóng 20%, 1.200.000 đồng = 20%, tức là 600 nghìn = 10%. Vậy số tiền nếu không được giảm sẽ là 100%, tương đương 600 nghìn X 10 = 6 triệu

Trần Bảo Ngọc viết 09:33 ngày 10/05/2018

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 75 sgk Toán lớp 1: Luyện tập phép cộng phép trừ trong phạm vi 8...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 75 sgk toán lớp 1: Luyện tập phép cộng phép trừ trong phạm vi 8. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp,Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp. Bài 1: Tính: 7 +1 = 6 + 2 = 5 + 3 = ...

Nguyễn Minh viết 18:30 ngày 25/04/2018

Bài 3 trang 21 sgk Toán lớp 1: Luyện tập về dấu lớn hơn nhỏ hơn...

Bài 3 trang 21 sgk toán lớp 1: Luyện tập về dấu lớn hơn nhỏ hơn. Bài 1: Nối với số thích hợp. Bài 1: Nối với số thích hợp: 1 < …. 2 <….. 3 < …. 4 < … Bài giải: 1 < 2 2 < 3 ...

Nguyễn Minh viết 18:29 ngày 25/04/2018

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 68 sgk Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 7...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 68 sgk toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 7. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp. Bài 1: Tính: a. b. c. d. e. ...

Nguyễn Minh viết 18:29 ngày 25/04/2018

Bài C2 trang 92 SGK Lý 8, Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt...

Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu – Bài C2 trang 92 SGK Vật lí 8. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa? Q 1 = q.m = 10.10 6 .15 = 150.10 6 J Q 2 = q.m = 27.10 6 .15 = 405.10 ...

Nguyễn Minh viết 15:27 ngày 25/04/2018

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk Toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 10 trang 173...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 10 trang 173. Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3: Tính,Bài 4: Vừa gà vừa vịt có tất cả 10 con.. Bài 1: Tính: 10 – 1 = 9 – 1 = 8 – 1 = 7 – 1 = 6 – 1 = 5 – 1 = 3 – 1 = 10 – 2 = ...

Nguyễn Minh viết 09:44 ngày 24/04/2018

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 171 Toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 10 (tiếp theo)...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 171 sgk toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 10 (tiếp theo). Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3: Số ? Bài 1: Tính: 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 2 + 2 = 3 + 2 = 4 + 2 = 2 + 3 = 3 ...

Nguyễn Minh viết 09:42 ngày 24/04/2018

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 130 sgk Toán lớp 1: Luyện tập trang 130...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 130 sgk toán lớp 1: Luyện tập trang 130. Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Lan hái được 20 bông hoa,Bài 4: Nối (theo mẫu). Bài 1: Đặt tính rồi tính: 40 + 20 10 + 70 60 + 20 30 + 30 ...

Nguyễn Minh viết 09:36 ngày 24/04/2018

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 129 môn Toán lớp 1: Cộng các số tròn chục...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 129 sgk toán lớp 1: Cộng các số tròn chục. Bài 1: Tính,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh. Bài 1: Tính: a. b. c. d. e. f. Bài 2: Tính nhẩm: ...

Nguyễn Minh viết 09:35 ngày 24/04/2018

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 103, 104 sgk Toán lớp 1: Mười ba mười bốn mười lăm...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 103, 104 sgk toán lớp 1: Mười ba mười bốn mười lăm. Bài 1: Viết số,Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống,Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp (theo mẫu). Bài 1: Viết số: a) Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm. ………&hel ...

Nguyễn Minh viết 09:32 ngày 24/04/2018

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 71, 72 sgk Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 8...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 71, 72 sgk toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 8. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp. Bài 1: Tính: a. b. c. d. ...

Nguyễn Minh viết 09:26 ngày 24/04/2018

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 60 môn Toán lớp 1: 2. PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 60 sgk toán lớp 1: 2. PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính,Bài 3: So sánh, Bài 4: Viết phép tính thích hợp,Bài 5: Số ? Bài 1: Tính: a. b. c. d. ...

Nguyễn Minh viết 09:25 ngày 24/04/2018

Lý thuyết phép trừ trong phạm vi 3 ( Toán lớp 1): Phép trừ trong phạm vi 3...

Lý thuyết phép trừ trong phạm vi 3 (toán lớp 1): Phép trừ trong phạm vi 3. Lý thuyết về phép trừ trong phạm vi 3. 2 – 1 = 1 3 – 1 = 2 hai trừ một bằng một ba trừ một bằng hai ...

Nguyễn Minh viết 09:23 ngày 24/04/2018

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 63 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung số 0 trong phép trừ...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 63 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung số 0 trong phép trừ. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính,Bài 3:SO SÁNH, Bài 4. Viết phép tính thích hợp. Bài 1: Tính: a) a. b. c, d. ...

Nguyễn Minh viết 09:23 ngày 24/04/2018

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 49 sgk Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 5...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 49 sgk toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 5. Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3: Số ?,Bài 4: Viết phép tính thích hợp. Bài 1: Tính: 4 + 1 = 2 + 3 = 2 + 2 = 4 + 1 = 3 + 2 = 1 + 4 = ...

Nguyễn Minh viết 09:20 ngày 24/04/2018

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 45 sgk Toán lớp 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 45 sgk toán lớp 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3. Bài 1: Số ? Bài 2: Tính, Bài 3: Số ? Bài 1: Số ? Bài 2: Tính: a. b. c. Bài 3: Số ? ...

Nguyễn Minh viết 09:19 ngày 24/04/2018

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 44 sgk Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 3...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 44 sgk toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 3. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính,Bài 3: Nối phép tính với số thích hợp. Bài 1: Tính: 1 + 1 = 1 + 2 = 2 + 1 = Bài 2: Tính: a b ...

Nguyễn Minh viết 09:18 ngày 24/04/2018

Bài 1, 2, 3 trang 24 sgk Toán 1: Luyện tập về dấu lớn hơn nhỏ hơn và dấu bằng...

Bài 1, 2, 3 trang 24 sgk toán 5: Luyện tập về dấu lớn hơn nhỏ hơn và dấu bằng. Bài 1: So sánh, Bài 2:Viết (theo mẫu), bài 3:làm cho bằng nhau (theo mẫu). Bài 1: 3….2 4….5 2….3 1….2 4….4 ...

Nguyễn Minh viết 09:16 ngày 24/04/2018

Giải bài tập trang 27 SGK Toán 1: Số 6

Giải bài tập trang 27 SGK Toán 1: Số 6 Lời giải bài tập Toán lớp 1 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập trong phạm vi số 6. Mời các em cùng ...

Nguyễn Minh viết 23:29 ngày 14/01/2018

Giải bài tập trang 156, 157 SGK Toán 1: Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 100

Giải bài tập trang 156, 157 SGK Toán 1: Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 100 Lời giải bài tập SGK Toán 1 Giải bài tập trang 156, 157 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 100 bao gồm đáp án và ...

Nguyễn Minh viết 22:48 ngày 14/01/2018
1 2 3 4 .. > >>