Toán học Lớp 1

Hình vuông, hình tròn

Hình vuông, hình tròn

Các số 1, 2, 3

Các số 1, 2, 3

Luyện tập về các số 1, 2, 3

Luyện tập về các số 1, 2, 3

Luyện tập về hình tam giác

Luyện tập về hình tam giác

Các số 1,2,3,4,5

Các số 1,2,3,4,5

Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5

Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5

Bé hơn. Dấu bé hơn

Bé hơn. Dấu bé hơn

Lớn hơn. Dấu lớn hơn

Lớn hơn. Dấu lớn hơn

Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn

Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn

Bằng nhau. Dấu bằng

Bằng nhau. Dấu bằng

Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng

Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng

Luyện tập chung về các dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng

Luyện tập chung về các dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng

Số 6

Số 6

Số 7

Số 7

Số 8

Số 8

Số 9

Số 9

Luyện tập số 10

Luyện tập số 10

Số 0

Số 0

Luyện tập chung về số 10

Luyện tập chung về số 10

Số 10

Số 10

Luyện tập chung về số 10 (tiếp theo)

Luyện tập chung về số 10 (tiếp theo)

Phép cộng trong phạm vi 3

Phép cộng trong phạm vi 3

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

Phép cộng trong phạm vi 4

Phép cộng trong phạm vi 4

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4

Phép cộng trong phạm vi 5

Phép cộng trong phạm vi 5

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5

Số 0 trong phép cộng

Số 0 trong phép cộng

Luyện tập số 0 trong phép cộng

Luyện tập số 0 trong phép cộng

Luyện tập chung số 0 trong phép cộng

Luyện tập chung số 0 trong phép cộng

Phép trừ trong phạm vi 3

Phép trừ trong phạm vi 3

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3

Phép trừ trong phạm vi 4

Phép trừ trong phạm vi 4

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 4

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 4

Phép trừ trong phạm vi 5

Phép trừ trong phạm vi 5

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 5

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 5

Số 0 trong phép trừ

Số 0 trong phép trừ

Luyện tập số 0 trong phép trừ

Luyện tập số 0 trong phép trừ

Luyện tập chung số 0 trong phép trừ

Luyện tập chung số 0 trong phép trừ

Luyện tập chung số 0 trong phép trừ (tiếp theo)

Luyện tập chung số 0 trong phép trừ (tiếp theo)

Phép cộng trong phạm vi 6

Phép cộng trong phạm vi 6

Phép trừ trong phạm vi 6

Phép trừ trong phạm vi 6

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6

Phép cộng trong phạm vi 7

Phép cộng trong phạm vi 7

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7

Phép trừ trong phạm vi 7

Phép trừ trong phạm vi 7

Phép cộng trong phạm vi 8

Phép cộng trong phạm vi 8

Phép trừ trong phạm vi 8

Phép trừ trong phạm vi 8

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

Phép cộng trong phạm vi 9

Phép cộng trong phạm vi 9

Phép trừ trong phạm vi 9

Phép trừ trong phạm vi 9

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9

Phép cộng trong phạm vi 10

Phép cộng trong phạm vi 10

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10

Phép trừ trong phạm vi 10

Phép trừ trong phạm vi 10

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 10

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 10

Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Luyện tập chung trang 89

Luyện tập chung trang 89

Luyện tập chung trang 90

Luyện tập chung trang 90

Luyện tập chung trang 91

Luyện tập chung trang 91

Luyện tập chung trang 92

Luyện tập chung trang 92

Điểm.Đoạn thẳng

Điểm.Đoạn thẳng

Một chục, tia số

Một chục, tia số

Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Mười ba, mười bốn, mười lăm

Mười ba, mười bốn, mười lăm

Hai mươi, hai chục

Hai mươi, hai chục

Phép cộng dạng 14 + 3

Phép cộng dạng 14 + 3

Luyện tập phép cộng dạng 14+3

Luyện tập phép cộng dạng 14+3

Phép trừ dạng 17 - 3

Phép trừ dạng 17 - 3

Luyện tập phép trừ dạng 17-3

Luyện tập phép trừ dạng 17-3

Phép trừ dạng 17 - 7

Phép trừ dạng 17 - 7

Luyện tập trang 113

Luyện tập trang 113

Luyện tập chung trang 114

Luyện tập chung trang 114

Bài toán có lời văn

Bài toán có lời văn

Giải toán có lời văn

Giải toán có lời văn

Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài

Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài

Luyện tập trang 122

Luyện tập trang 122

Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Luyện tập trang 121

Luyện tập trang 121

Luyện tập chung trang 124

Luyện tập chung trang 124

Luyện tập chung trang 125

Luyện tập chung trang 125

Các số tròn chục

Các số tròn chục

Cộng các số tròn chục

Cộng các số tròn chục

Luyện tập trang 132

Luyện tập trang 132

Luyện tập trang 130

Luyện tập trang 130

Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Trừ các số tròn chục

Trừ các số tròn chục

Luyện tập chung trang 135

Luyện tập chung trang 135

Các số có hai chữ số

Các số có hai chữ số

Các số có hai chữ số (tiếp theo)

Các số có hai chữ số (tiếp theo)

So sánh các số có hai chữ số

So sánh các số có hai chữ số

Luyện tập trang 144

Luyện tập trang 144

Bảng các số từ 1 đến 100

Bảng các số từ 1 đến 100

Luyện tập trang 146

Luyện tập trang 146

Luyện tập chung trang 147

Luyện tập chung trang 147

Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)

Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)

Luyện tập trang 151

Luyện tập trang 151

Luyện tập chung trang 152

Luyện tập chung trang 152

Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Luyện tập trang 156

Luyện tập trang 156

Luyện tập trang 157

Luyện tập trang 157

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

Luyên tập trang 160

Luyên tập trang 160

Các ngày trong tuần lễ

Các ngày trong tuần lễ

Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Luyện tập trang 163

Luyện tập trang 163

Đồng hồ, thời gian

Đồng hồ, thời gian

Luyện tập trang 167

Luyện tập trang 167

Luyện tập chung trang 168

Luyện tập chung trang 168

Luyện tập chung trang 169

Luyện tập chung trang 169

Ôn tập : các số đến 10

Ôn tập : các số đến 10

Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Ôn tập : các số đến 10 trang 173

Ôn tập : các số đến 10 trang 173

Ôn tập : các số đến 10 (tiếp theo)

Ôn tập : các số đến 10 (tiếp theo)

Ôn tập : các số đến 100 trang 175

Ôn tập : các số đến 100 trang 175

Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Ôn tập : các số đến 100 trang 176

Ôn tập : các số đến 100 trang 176

Luyện tập chung trang 178 SGK

Luyện tập chung trang 178 SGK

Luyện tập chung trang 179 SGK

Luyện tập chung trang 179 SGK

Luyện tập chung trang 180 SGK

Luyện tập chung trang 180 SGK

Luyện tập chung trang 181 SGK

Luyện tập chung trang 181 SGK

Khi ra viện em phải thanh toán 1.200.000 đồng, đây là số tiền đã được giảm 80% do em có đóng bảo hiểm y tế. Vậy cho em hỏi tổng số tiền em phải trả nếu không được giảm 80% trên là bao nhiêu?

Đã được giảm 80%, tức là phải đóng 20%, 1.200.000 đồng = 20%, tức là 600 nghìn = 10%. Vậy số tiền nếu không được giảm sẽ là 100%, tương đương 600 nghìn X 10 = 6 triệu

Giải bài tập trang 180 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Lời giải bài tập SGK Toán 1 có đáp án chi tiết tương ứng với từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập Toán lớp 1, ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo. Hướng dẫn ...

Giải bài tập trang 181 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Lời giải bài tập SGK Toán 1 có đáp án chi tiết tương ứng với từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài ...

Giải bài tập trang 133, 134 SGK Toán 1: Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Lời giải bài tập Toán lớp 1 Giải bài tập Toán 1 bài: Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 1 này sẽ giúp cho các em học sinh nắm được ...

Giải bài tập trang 152 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Lời giải bài tập SGK Toán 1 giúp các em học sinh ôn tập lại và nắm chắc được các kiến thức cơ bản về cách giải Toán có lời văn như cách tìm hiểu bài, tóm tắt, giải bài toán, giải bài toán có lời văn đơn ...

Giải bài tập trang 131 SGK Toán 1: Trừ các số tròn chục

Lời giải bài tập Toán lớp 1 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm chắc được cách trừ các số tròn chục, tính nhẩm nhanh khi trừ các số tròn chục. Sau đây mời các bạn cùng ...

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 1: Hai mươi, hai chục

Giải bài tập Toán lớp 1 giúp các em học sinh nhận biết được số 20, 20 còn gọi là hai chục, cách đọc và viết số 20. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải. Chương 3. Hai mươi, hai ...

Giải bài tập trang 147 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Lời giải bài tập Toán lớp 1 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học ...

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 1: Mười một, mười hai

Giải bài tập Toán lớp 1 giúp các em học sinh nhận biết được số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị, số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị đọc viết các số đó, nhận biết số có hai chữ số. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo. ...

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 1: Luyện tập phép trừ trong phạm vi 4

Lời giải bài tập SGK Toán 1 Lời giải bài tập trang 57 SGK Toán 1 Giải bài tập trang 57 SGK Toán 1: Luyện tập Phép trừ trong phạm vi 4 với lời giải đầy đủ chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, ...

Giải bài tập trang 112, 113 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 7. Luyện tập

Giải bài tập Toán lớp 1 củng cố các dạng bài tập liên quan đến phép trừ dạng 17 - 7, đặt tính rồi tính, so sánh các ...

Giải bài tập trang 35 SGK Toán 1: Số 0

Lời giải bài tập Toán lớp 1 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập trong phạm vi số 0. Mời các em cùng tham khảo. Hướng dẫn giải bài (bài ...

Giải bài tập trang 64 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Lời giải bài tập SGK Toán 1 Lời giải bài tập trang 64 SGK Toán 1 (tiếp theo) có đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK Toán 1 giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại các phép cộng trừ trong phạm vi 10. Mời ...

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 6

Giải bài tập Toán lớp 1 giúp các em học sinh ôn tập cách thực hiện tính toán, các phép tính trong phạm vi 6, viết số thích hợp vào chỗ trống. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải. Hướng dẫn giải ...

Bài 2,3,4 trang 22, 23 sgk toán 1

Bài 2: Viết (theo mẫu), Bài 3: so sánh,Bài 4: Viết (theo mẫu). ...

Bài 9 trang 24 Hóa 12 nâng cao, Hãy tính chỉ số xà phòng hóa của một chất béo, biết rằng khi xà phòng hóa hoàn toàn 1,5 gam chất béo đó cần 50...

Bài 4. Luyện tập mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon – Bài 9 trang 24 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao. Hãy tính chỉ số xà phòng hóa của một chất béo, biết rằng khi xà phòng hóa hoàn toàn 1,5 gam chất béo đó cần 50 ml dung dich KOH 0,1M. Bài 9. Chỉ số xà phòng ...

Bài 5 trang 176 sgk Hóa lớp 12 nâng cao, Khử hoàn toàn 16 gam bột Fe2O3 bằng bột nhôm. Hãy cho biết: a) Khối lượng bột nhôm cần dùng b) Khối...

Bài 33. Nhôm – Bài 5 trang 176 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao. Khử hoàn toàn 16 gam bột Fe2O3 bằng bột nhôm. Hãy cho biết: a) Khối lượng bột nhôm cần dùng b) Khối lượng của những chất sau phản ứng. Khử hoàn toàn (16) gam bột (F{e_2}{O_3}) bằng bột nhôm. Hãy cho biết: a) Khối lượng bột nhôm ...

Bài 5 trang 75 sgk Hóa lớp 12 nâng cao , Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thì thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Khi thủy phân không...

Bài 13. Peptit và protein – Bài 5 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao . Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thì thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly,Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val. ...

Bài 3.26 trang 21 sách bài tập Hóa 12: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol peptit X sinh ra 2 mol glyxin (Gly), 1 mol...

Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol peptit X sinh ra 2 mol glyxin (Gly), 1 mol methionin (Met), 1 mol phenylalanin (Phe) và 1 moỉ alanin (Ala). Dùng các phản ứng đặc trưng người ta xác định được amino axit đầu là Met và amino axit đuôi là Phe.. Bài 3.26 trang 21 sách bài tập (SBT) Hóa học 12 – Bài 11. PEPTIT ...

1 2 3 4 .. > >>