Toán học Lớp 1

Hình vuông, hình tròn

Hình vuông, hình tròn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:36 ngày 18/05/2018

Các số 1, 2, 3

Các số 1, 2, 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập về các số 1, 2, 3

Luyện tập về các số 1, 2, 3

Son Dong viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập về hình tam giác

Luyện tập về hình tam giác

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:36 ngày 18/05/2018

Các số 1,2,3,4,5

Các số 1,2,3,4,5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5

Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5

don viết 09:36 ngày 18/05/2018

Bé hơn. Dấu bé hơn

Bé hơn. Dấu bé hơn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:36 ngày 18/05/2018

Lớn hơn. Dấu lớn hơn

Lớn hơn. Dấu lớn hơn

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn

Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn

Son Dong viết 09:36 ngày 18/05/2018

Bằng nhau. Dấu bằng

Bằng nhau. Dấu bằng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng

Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng

don viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung về các dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng

Luyện tập chung về các dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:36 ngày 18/05/2018

Số 6

Số 6

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:36 ngày 18/05/2018

Số 7

Số 7

Son Dong viết 09:36 ngày 18/05/2018

Số 8

Số 8

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:37 ngày 18/05/2018

Số 9

Số 9

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập số 10

Luyện tập số 10

Son Dong viết 09:36 ngày 18/05/2018

Số 0

Số 0

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung về số 10

Luyện tập chung về số 10

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:36 ngày 18/05/2018

Số 10

Số 10

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung về số 10 (tiếp theo)

Luyện tập chung về số 10 (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 3

Phép cộng trong phạm vi 3

don viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 4

Phép cộng trong phạm vi 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 5

Phép cộng trong phạm vi 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Số 0 trong phép cộng

Số 0 trong phép cộng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập số 0 trong phép cộng

Luyện tập số 0 trong phép cộng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung số 0 trong phép cộng

Luyện tập chung số 0 trong phép cộng

Son Dong viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 3

Phép trừ trong phạm vi 3

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 4

Phép trừ trong phạm vi 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 4

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 5

Phép trừ trong phạm vi 5

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 5

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Số 0 trong phép trừ

Số 0 trong phép trừ

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập số 0 trong phép trừ

Luyện tập số 0 trong phép trừ

Son Dong viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung số 0 trong phép trừ

Luyện tập chung số 0 trong phép trừ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung số 0 trong phép trừ (tiếp theo)

Luyện tập chung số 0 trong phép trừ (tiếp theo)

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 6

Phép cộng trong phạm vi 6

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 6

Phép trừ trong phạm vi 6

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 7

Phép cộng trong phạm vi 7

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:38 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 7

Phép trừ trong phạm vi 7

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 8

Phép cộng trong phạm vi 8

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 8

Phép trừ trong phạm vi 8

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:38 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 9

Phép cộng trong phạm vi 9

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 9

Phép trừ trong phạm vi 9

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 10

Phép cộng trong phạm vi 10

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:38 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 10

Phép trừ trong phạm vi 10

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:38 ngày 18/05/2018

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 10

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 10

don viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 89

Luyện tập chung trang 89

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 90

Luyện tập chung trang 90

don viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 91

Luyện tập chung trang 91

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 92

Luyện tập chung trang 92

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:38 ngày 18/05/2018

Điểm.Đoạn thẳng

Điểm.Đoạn thẳng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:38 ngày 18/05/2018

Một chục, tia số

Một chục, tia số

don viết 09:38 ngày 18/05/2018

Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:38 ngày 18/05/2018

Mười ba, mười bốn, mười lăm

Mười ba, mười bốn, mười lăm

don viết 09:38 ngày 18/05/2018

Hai mươi, hai chục

Hai mươi, hai chục

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Phép cộng dạng 14 + 3

Phép cộng dạng 14 + 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép cộng dạng 14+3

Luyện tập phép cộng dạng 14+3

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Phép trừ dạng 17 - 3

Phép trừ dạng 17 - 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập phép trừ dạng 17-3

Luyện tập phép trừ dạng 17-3

don viết 09:38 ngày 18/05/2018

Phép trừ dạng 17 - 7

Phép trừ dạng 17 - 7

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 113

Luyện tập trang 113

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 114

Luyện tập chung trang 114

Son Dong viết 09:39 ngày 18/05/2018

Bài toán có lời văn

Bài toán có lời văn

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Giải toán có lời văn

Giải toán có lời văn

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài

Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 122

Luyện tập trang 122

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 121

Luyện tập trang 121

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 124

Luyện tập chung trang 124

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 125

Luyện tập chung trang 125

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Các số tròn chục

Các số tròn chục

Son Dong viết 09:39 ngày 18/05/2018

Cộng các số tròn chục

Cộng các số tròn chục

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 132

Luyện tập trang 132

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 130

Luyện tập trang 130

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Trừ các số tròn chục

Trừ các số tròn chục

Son Dong viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 135

Luyện tập chung trang 135

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:39 ngày 18/05/2018

Các số có hai chữ số

Các số có hai chữ số

Son Dong viết 09:39 ngày 18/05/2018

Các số có hai chữ số (tiếp theo)

Các số có hai chữ số (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:39 ngày 18/05/2018

So sánh các số có hai chữ số

So sánh các số có hai chữ số

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 144

Luyện tập trang 144

Son Dong viết 09:39 ngày 18/05/2018

Bảng các số từ 1 đến 100

Bảng các số từ 1 đến 100

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 146

Luyện tập trang 146

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 147

Luyện tập chung trang 147

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:39 ngày 18/05/2018

Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)

Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 151

Luyện tập trang 151

Son Dong viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 152

Luyện tập chung trang 152

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 156

Luyện tập trang 156

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 157

Luyện tập trang 157

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

don viết 09:40 ngày 18/05/2018

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyên tập trang 160

Luyên tập trang 160

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Các ngày trong tuần lễ

Các ngày trong tuần lễ

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 163

Luyện tập trang 163

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Đồng hồ, thời gian

Đồng hồ, thời gian

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 167

Luyện tập trang 167

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 168

Luyện tập chung trang 168

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 169

Luyện tập chung trang 169

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:41 ngày 18/05/2018

Ôn tập : các số đến 10

Ôn tập : các số đến 10

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:40 ngày 18/05/2018

Ôn tập : các số đến 10 trang 173

Ôn tập : các số đến 10 trang 173

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:40 ngày 18/05/2018

Ôn tập : các số đến 10 (tiếp theo)

Ôn tập : các số đến 10 (tiếp theo)

don viết 09:40 ngày 18/05/2018

Ôn tập : các số đến 100 trang 175

Ôn tập : các số đến 100 trang 175

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:40 ngày 18/05/2018

Ôn tập : các số đến 100 trang 176

Ôn tập : các số đến 100 trang 176

don viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 178 SGK

Luyện tập chung trang 178 SGK

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 179 SGK

Luyện tập chung trang 179 SGK

don viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 180 SGK

Luyện tập chung trang 180 SGK

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:41 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 181 SGK

Luyện tập chung trang 181 SGK

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:41 ngày 18/05/2018

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2018 - Tiểu học Liên Châu

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Liên Châu đã được cập nhật chi tiết tại đây ...

nhi nguyen viết 23:49 ngày 13/11/2018

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2018 - TH Thị trấn Chợ Chùa

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2018 của trường TH Thị trấn Chợ Chùa có đáp án chi tiết đã được zaidap.com cập nhật tại đây ...

nhi nguyen viết 23:49 ngày 13/11/2018

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - Tiểu học Hà Lĩnh

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 của trường Tiểu học Hà Lĩnh đã được cập nhật, các bé cùng nhanh tay thử sức nào! ...

Hồng Quyên viết 23:49 ngày 13/11/2018

Khi ra viện em phải thanh toán 1.200.000 đồng, đây là số tiền đã được giảm 80% do em có đóng bảo hiểm y tế. Vậy cho em hỏi tổng số tiền em phải trả nếu không được giảm 80% trên là bao nhiêu?

Đã được giảm 80%, tức là phải đóng 20%, 1.200.000 đồng = 20%, tức là 600 nghìn = 10%. Vậy số tiền nếu không được giảm sẽ là 100%, tương đương 600 nghìn X 10 = 6 triệu

Trần Bảo Ngọc viết 09:33 ngày 10/05/2018

Giải bài tập trang 180 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Lời giải bài tập SGK Toán 1 có đáp án chi tiết tương ứng với từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập Toán lớp 1, ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo. Hướng dẫn ...

huynh hao viết 09:58 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 181 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Lời giải bài tập SGK Toán 1 có đáp án chi tiết tương ứng với từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài ...

Gregoryquary viết 09:57 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 133, 134 SGK Toán 1: Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Lời giải bài tập Toán lớp 1 Giải bài tập Toán 1 bài: Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 1 này sẽ giúp cho các em học sinh nắm được ...

oranh11 viết 09:57 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 152 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Lời giải bài tập SGK Toán 1 giúp các em học sinh ôn tập lại và nắm chắc được các kiến thức cơ bản về cách giải Toán có lời văn như cách tìm hiểu bài, tóm tắt, giải bài toán, giải bài toán có lời văn đơn ...

Gregoryquary viết 09:57 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 131 SGK Toán 1: Trừ các số tròn chục

Lời giải bài tập Toán lớp 1 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm chắc được cách trừ các số tròn chục, tính nhẩm nhanh khi trừ các số tròn chục. Sau đây mời các bạn cùng ...

huynh hao viết 09:57 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 1: Hai mươi, hai chục

Giải bài tập Toán lớp 1 giúp các em học sinh nhận biết được số 20, 20 còn gọi là hai chục, cách đọc và viết số 20. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải. Chương 3. Hai mươi, hai ...

nguyễn phương viết 09:57 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 147 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Lời giải bài tập Toán lớp 1 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học ...

Gregoryquary viết 09:57 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 1: Mười một, mười hai

Giải bài tập Toán lớp 1 giúp các em học sinh nhận biết được số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị, số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị đọc viết các số đó, nhận biết số có hai chữ số. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo. ...

oranh11 viết 09:57 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 1: Luyện tập phép trừ trong phạm vi 4

Lời giải bài tập SGK Toán 1 Lời giải bài tập trang 57 SGK Toán 1 Giải bài tập trang 57 SGK Toán 1: Luyện tập Phép trừ trong phạm vi 4 với lời giải đầy đủ chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, ...

Mariazic1 viết 09:57 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 112, 113 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 7. Luyện tập

Giải bài tập Toán lớp 1 củng cố các dạng bài tập liên quan đến phép trừ dạng 17 - 7, đặt tính rồi tính, so sánh các ...

van vinh thang viết 09:57 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 35 SGK Toán 1: Số 0

Lời giải bài tập Toán lớp 1 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập trong phạm vi số 0. Mời các em cùng tham khảo. Hướng dẫn giải bài (bài ...

Mariazic1 viết 09:57 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 64 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Lời giải bài tập SGK Toán 1 Lời giải bài tập trang 64 SGK Toán 1 (tiếp theo) có đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK Toán 1 giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại các phép cộng trừ trong phạm vi 10. Mời ...

pov-olga4 viết 09:57 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 6

Giải bài tập Toán lớp 1 giúp các em học sinh ôn tập cách thực hiện tính toán, các phép tính trong phạm vi 6, viết số thích hợp vào chỗ trống. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải. Hướng dẫn giải ...

pov-olga4 viết 09:57 ngày 02/05/2018

Bài 2 trang 15 SGK Toán 1

Số? ...

WeagmaZoorm viết 23:27 ngày 27/04/2018

Bài 2,3,4 trang 22, 23 sgk toán 1

Bài 2: Viết (theo mẫu), Bài 3: so sánh,Bài 4: Viết (theo mẫu). ...

huynh hao viết 17:37 ngày 26/04/2018

Bài 9 trang 24 Hóa 12 nâng cao, Hãy tính chỉ số xà phòng hóa của một chất béo, biết rằng khi xà phòng hóa hoàn toàn 1,5 gam chất béo đó cần 50...

Bài 4. Luyện tập mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon – Bài 9 trang 24 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao. Hãy tính chỉ số xà phòng hóa của một chất béo, biết rằng khi xà phòng hóa hoàn toàn 1,5 gam chất béo đó cần 50 ml dung dich KOH 0,1M. Bài 9. Chỉ số xà phòng ...

Mariazic1 viết 14:58 ngày 26/04/2018
1 2 3 4 .. > >>