Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 7: Read, Write, Language focus

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 7: Read, Write, Language focus Để học tốt Tiếng Anh 8 Unit 7: My Neighborhood Unit 7: My Neighborhood - Read, Write, Language focus Nối tiếp Giải bài tập SGK ...

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Listening, Writing, Language focus

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Listening, Writing, Language focus Để học tốt Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Giải bài tập SGK tiếng Anh 12 Unit 6: Listening, Writing, Language focus Tiếp nối Giải ...

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Listening - Writing - Language focus

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Listening - Writing - Language focus Để học tốt Tiếng Anh lớp 11 Unit 4 Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nhằm hỗ trợ cho việc ...

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: Listening, Writing, Language focus

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: Listening, Writing, Language focus Ôn tập Tiếng Anh 12 Unit 4: School education system sẽ giúp học sinh chuẩn bị bài ở nhà để vào lớp tiếp thu bài tốt hơn để ...

Language Focus Unit 12 Lớp 12 Trang 135

UNIT 12: WATER SPORTS LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) * Pronunciation: Elision * Grammar: Exercise 1. Động từ nào sau đây có túc từ theo sau, động từ nào không cần túc từ ? Đáp án. Intransitive ...

Language Focus Unit 12 Lớp 10 Trang 130

UNIT 12: MUSIC LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) • Pronunciation /s/ /z/ • Grammar and Vocabulary Exercise 1. Dùng từ trong ngoặc để trả lời câu hỏi. 1. I phoned her to tell her the good news. 1. ...

Language Focus Unit 16 Lớp 11 Trang 185

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) Grammar Exercise 1. Viết lại câu, sao cho câu có cùng nghĩa với câu đã cho. ĐÁP ÁN 1. Many people are said to be homeless after ...

Language Focus Unit 12 Lớp 11 Trang 144

UNIT 12: THE ASIAN GAMES LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) Grammar Exercise 1. Hoàn thành các câu trong Exercise 1, sử dụng câu gợi ỷ trong bảng. ĐÁP ÁN 1. Have you found the bike you lost? 2. Most ...

Language Focus Unit 15 Lớp 11 Trang 175

UNIT 15: SPACE CONQUEST LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) Grammar and Vocabulary Exercise 1. Dùng could/couldn ’t hay was / wasn't able to để hoàn tất câu. ĐÁP ÁN 1. couldn’t / ...

Listening Unit 12 Lớp 11 Trang 141

UNIT 12: THE ASIAN GAMES LISTENING (NGHE) Before you listen Theo cặp, thảo luận với nhau về các môn thể thao minh học trong ảnh, trả lời các câu hỏi: 1. Các môn thể thao trong ảnh là gì? 2. Em có bao ...

Reading Unit 12 Lớp 11 Trang 136

UNIT 12: THE ASIAN GAMES READING (ĐỌC) Before you read. * Theo cặp, thảo luận ba câu hỏi về hoạt động của Á vận hội. 1. Bao lâu thì Á vận hội được tồ chức một lần? 2. Có bao nhiêu quốc gia tham dự ...

Language Focus Unit 13 Lớp 11 Trang 151

UNIT 13: HOBBIES LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) Grammar and Vocabulary Exercise 1. Viết lại các câu theo câu mẫu, chú ý đến chủ ngữ của câu. ĐÁP ÁN GỢI Ý 1. It was the boy who visited his uncle ...

Speaking Unit 12 Lớp 11 Trang 139

UNIT 12: THE ASIAN GAMES SPEAKING (NÓI) Task 1. Theo cặp, dựa vào thông tin trong bàng thực hành hỏi đáp về thời gian, địa điểm, số nước tham gia, số các môn thể thao thi đấu của các Á Vận hội. A: ...

Writing Unit 12 Lớp 11 Trang 143

UNIT 12: THE ASIAN GAMES WRITING (VIẾT) Viết một đoạn văn về công tác chuẩn bị cho Á Vận hội sấp được tổ chức tại Việt Nam dựa theo các gợi ý cho sẵn. ĐÁP ÁN GỢI Ý To prepare for the coming Asian ...

Language Focus Unit 14 Lớp 11 Trang 161

UNIT 14: RECREATION LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) Grammar Exercise 1. Nối / viết lại câu, dùng cấu trúc Both ... and, either ... or hoặc Neither... nor. ĐÁP ÁN 1. Both Jim and Carol are on ...

Language Focus Unit 8 Lớp 11 Trang 97

UNIT 8: CELEBRATION LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) Grammar and Vocabulary Exercise 1. Dùng Someone, anyone, no one và everyone để điền vào chỗ trống trong câu. ĐÁP ÁN 1. anyone 2. Someone 3. ...

Language Focus Unit 9 Lớp 11 Trang 109

UNIT 9: THE POST OFFICE LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) Grammar and Vocabulary Exercise 1. Dùng nhóm từ trong khung để giải thích các từ cho sẵn. ĐÁP ÁN 1. A burglar is someone who breaks into ...

Language Focus Unit 4 Lớp 11 Trang 53

UNIT 4: VOLUNTEER WORK LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) Exercise 1. Chọn động từ dạng Gerund phù hợp điền vào các cho trống các câu cho sẵn. ĐÁP ÁN 1. hearing 2. bending 3. behaving 4. meeting 5. ...

Language Focus Unit 10 Lớp 11 Trang 121

UNIT 10: NATURE IN DANGER LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) Grammar Exercise 1. Chọn đại từ quan hệ phù hợp trong câu. ĐÁP ÁN GỢI Ý 1.whom 3. whom 5. which 7. which 2. which 4. who 6. whom Exercise ...

Language Focus Unit 5 Lớp 11 Trang 63

UNIT 5: ILLITERACY LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) Grammar Exercise 1. Viết lại câu với các động từ V + to-infìnitỉve. ĐÁP ÁN 1. They promised to come back again. 2. The lifeguard advised US not ...

Language Focus Unit 6 Lớp 11 Trang 73

UNIT 6: COMPETITIONS LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) Exercise 1. Đổi các câu nói trực tiếp sang câu tường thuật. ĐÁP ÁN GỢI Ý 1. John congratulated US on passing our exams. 2. Mary apologised for ...

Language Focus Unit 7 Lớp 11 Trang 86

UNIT 7 WORLD POPULATION LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) Grammar and Vocabulary Exercise 1. Chia dộng từ trong ngoặc ở thì thích hợp. ĐÁP ÁN 1. would drive 2. would (you) like 3. is 4. will take ...

Language Focus Unit 3 Lớp 11 Trang 39

UNIT 3: A PARTY LANGUAGE FOCUS (Trọng tâm ngôn ngữ) Grammar and Vocabulary Exercise 1. Dùng dạng nguyên mầu hay V-ing của các dộng từ trong ngoặc để điển vào chỗ trống. ĐÁP ÁN 1. having 2. getting 3. ...

Language Focus Unit 2 Lớp 11 Trang 29

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) Exercise 1. Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn để điền vào chỗ trổng trong câu chuyện sau. ĐÁP ÁN  0. lives 1. invites ...

Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 28

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES WRITING (VIẾT) Viết thư cho người bạn tâm thư của em, kể về một kỷ niệm mà em nhớ rìhẩt. GỢI Ý • When it happened: two years ago / when I was in grade 10 / when I was ...

Speaking Unit 4 Lớp 11 Trang 49

UNIT 4: VOLUNTEER WORK SPEAKING (NÓI) Task 1. Đọc và phân biệt các hoạt động liên quan đến công việc từ thiện và các hoạt động khác không liên quan. ĐÁP ÁN GỢI Ý Các hoạt động không liên quan đến từ ...

Unit 6 The Environment: Language Focus

UNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG) LANGUAGE FOCUS • Adjectives and adverbs • Adverb clauses of reason (as, because) • Adjective +That - clause • Conditional sentences type 1 1) Change the ...

Unit 9 Natural Disasters: Language Focus

UNIT 9 : NATURAL DISASTERS LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) o Relative pronouns : who, that, which o Relative clause (continued) 1. Use your knowledge to answer the questions. Use ...

Unit 7 Saving Energy: Language Focus

UNIT 7: SAVING ENERGY LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) o Connectives : and, but, because, or, so, therefore, however. o Phrasal verbs : turn off, turn on, look for, look after, go on o Making ...

Unit 5 The Media: Language Focus

UNIT 5: THE MEDIA LANGUAGE FOCUS Tag questions Gerunds after some verbs (1) Complete the dialogues with the correct tag (Điền vào bài đối thoại bằng những câu hỏi đuôi đúng) a) Jim : You have read ...