Unit 16 lớp 11: Language Focus

Unit 16: The Wonders of the World E. Language Focus (Trang SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it. ( Viết lại câu sao cho nghĩa của nó ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 12:00 ngày 09/05/2018

Unit 15 lớp 11: Language Focus

Unit 15: Space Conquest E. Language Focus (Trang 175-176-177 SGK Tiếng Anh 11) Grammar and Vocabulary Exercise 1. Complete the sentences, using could, couldn't or was/were (not) able to . ( Hoàn thành câu, sử dụng could, couldn't hoặc was/were ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 12:00 ngày 09/05/2018

Unit 14 lớp 11: Language Focus

Unit 14: Recreation E. Language Focus (Trang 161-162 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Combine the sentences using both...and, either...or , or neither...nor . ( Nối câu bởi sử dụng both...and, either...or , hoặc neither...nor . ) Gợi ý: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 12:00 ngày 09/05/2018

Unit 13 lớp 11: Language Focus

Unit 13: Hobbies E. Language Focus (Trang 151-152-153 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Write the following sentences after the model, paying attention to the subject of the sentence. ( Viết các câu sau theo mẫu, chú ý đến chủ ngữ của câu. ) ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 11:59 ngày 09/05/2018

Unit 12 lớp 11: Language Focus

Unit 12: The ASIAN Games E. Language Focus (Trang 144-145 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Complete each of the following sentences, using a suitable sentence ... . ( Hoàn thành mỗi câu sau, sử dụng một câu thích hợp trong khung để làm một mệnh đề ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 11:59 ngày 09/05/2018

Unit 7 lớp 11: Language Focus

Unit 7: World Population E. Language Focus (Trang 86-87-88-89 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Put the verbs in brackets into the correct form. Add 'll/will , or 'd/would if necessary. ( Chia các động từ trong ngoặc ở dạng đúng. Thêm 'll/will , hoặc ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 11:59 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 11: Language Focus

Unit 10: Nature in Danger E. Language Focus (Trang 121-122-123 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Choose the suitable italicised words to complete the following sentences. ( Chọn từ in nghiêng thích hợp để hoàn thành các câu sau. ) Gợi ý: 1. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 11:59 ngày 09/05/2018

Unit 9 lớp 11: Language Focus

Unit 9: The Post Office E. Language Focus (Trang 108-109-110 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Explain what the words below mean, using the phrases from the box. ( Giải thích nghĩa của những từ dưới đây, sử dụng các cụm từ trong khung. ) Gợi ý: ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 11:59 ngày 09/05/2018

Unit 11 lớp 11: Language Focus

Unit 11: Sources of Energy E. Language Focus (Trang 131-132 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Rewrite the following sentences, using a present participial phrase. ( Viết lại câu, sử dụng cụm hiện tại phân từ. ) Gợi ý: 1. The boy playing the ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 11:59 ngày 09/05/2018

Unit 8 lớp 11: Language Focus

Unit 8: Celebrations E. Language Focus (Trang 97-98-99 SGK Tiếng Anh 11) Grammar and vocabulary ( ) Exercise 1. Complete the sentences, using someone, anyone, no one or everyone . Use each word twice. ( Hoàn thành các câu, sử dụng someone, anyone, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 11:58 ngày 09/05/2018

Unit 6 lớp 11: Language Focus

Unit 6: Competitions E. Language Focus (Trang 73-74-75 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Change direct speech into reported speech. Begin each of the sentences in the way shown. ( Chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Bắt đầu mỗi câu theo cách đã cho. ) ...

Trần Bảo Ngọc viết 11:57 ngày 09/05/2018

Unit 1 lớp 11: Language Focus

Unit 1: Friendship E. Language Focus (Trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Put the words in the correct order to make sentences, writing the ... . ( Đặt các từ đúng thứ tự để tạo thành các câu, viết động từ chính ở thì hiện tại đơn và động từ khác ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 11:57 ngày 09/05/2018

Unit 3 lớp 11: Language Focus

Unit 3: A Party E. Language Focus (Trang 39-40-41 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Complete the sentences with the correct form, gerund or infinitive , using the words in brackets. ( Hoàn thành câu với dạng đúng, danh động từ hoặc nguyên mẫu, sử dụng các từ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 11:57 ngày 09/05/2018

Unit 5 lớp 11: Language Focus

Unit 5: Illiteracy E. Language Focus (Trang 63-64-65 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, using the words given. ( Hoàn thành câu thứ hai để nó có cùng nghĩa với câu đầu, sử dụng các từ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 11:57 ngày 09/05/2018

Unit 4 lớp 11: Language Focus

Unit 4: Volunteer Work E. Language Focus (Trang 53-54-55 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box. ( Hoàn thành mỗi câu sau với một danh động từ thích hợp của các động từ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 11:57 ngày 09/05/2018

Unit 2 lớp 11: Language Focus

Unit 2: Personal Experiences E. Language Focus (Trang 29-30-31 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Use the correct present tense forms of the verbs in brackets in the story below. The first ... . ( Sử dụng dạng thì hiện tại đơn đúng của các động từ trong ngoặc ở ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 11:57 ngày 09/05/2018

Unit 12 lớp 10: Language Focus

Unit 12: Music E. Language Focus (Trang 130-131 SGK Tiếng Anh 10) Grammar to + infinitive Exercise 1. Use the words in brackets to answer the quesions. ( Sử dụng các từ trong ngoặc để trả lời các câu hỏi. ) 1. What did you phone her for? ( Bạn gọi điện ...

EllType viết 08:36 ngày 09/05/2018

Unit 12 lớp 8: Language Focus

Unit 12: A Vacation Abroad Language Focus (Trang 119-120 SGK Tiếng Anh 8) 1. Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o'clock last night. (Hãy nhìn tranh và nói mỗi người trong tranh đang làm gì vào lúc 8 giờ tối qua.) a) Ba was ...

oranh11 viết 18:51 ngày 08/05/2018

Unit 1 lớp 8: Language Focus

Unit 1: My Friends Language Focus (Trang 16-17 SGK Tiếng Anh 8) 1. Complete the paragraphs. Use the correct form of the verbs in brackets. (Hãy hoàn thành các đoạn văn sau, dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc.) a) Hoa (0) lived (live) in Hue ...

WeagmaZoorm viết 18:43 ngày 08/05/2018

Unit 16 lớp 7: Language Focus 5

Unit 16: People and Places Language Focus 5 (Bài 1-5 trang 162-167 SGK Tiếng Anh 7) 1. Adjectives and adverbs ( Tính từ và trạng từ ) a) Đánh dấu vào khung đúng. adjective adverb dangerous v slowly v ...

Gregoryquary viết 15:20 ngày 08/05/2018

Unit 12 lớp 7: Language Focus 4

Unit 12: Let's eat! Language Focus 4 (Bài 1-5 trang 123-128 SGK Tiếng Anh 7) 1. Past Simple Tense ( Thì quá khứ đơn ) a) Did you do your homework last week? No, I didn't. I watched TV. b) Did you eat dinner at home Wednesday? No, I didn't. I ate ...

EllType viết 15:19 ngày 08/05/2018

Unit 9 lớp 7: Language Focus 3

Unit 9: At home and away Language Focus 3 (Bài 1-5 trang 95-98 SGK Tiếng Anh 7) A. Vocabulary violet (adj): màu tím mini mart (n): chợ nhỏ clothing store (n): | tiệm bán quần áo clothes store (n): | hairdresser's (n): tiệm uốn/cắt tóc B. ...

Gregoryquary viết 15:19 ngày 08/05/2018

Unit 6 lớp 7: Language Focus 2

Unit 6: After School Language Focus 2 (Bài 1-6 trang 68-71 SGK Tiếng Anh 7) 1. Present Progressive Tense ( thì Hiện tại tiếp diễn ) Hoàn thành đoạn văn: It is six thirty in the evening. Lan is doing her homework. She's writing an English essay. Mr Thanh ...

Gregoryquary viết 15:18 ngày 08/05/2018

Unit 3 lớp 7: Language Focus 1

Unit 3: At home Language Focus 1 (Bài 1-8 trang 38-41 SGK Tiếng Anh 7) 1. Present Simple Tense ( thì Hiện tại đơn ) Hoàn thành đoạn văn bởi sử dụng các động từ trong ngoặc kép: a) Ba is my friend. He lives in Hanoi with his mother, father and old ...

huynh hao viết 15:17 ngày 08/05/2018

Unit 12 lớp 11: The ASIAN Games

Unit 12: The ASIAN Games Để học tốt Tiếng Anh 11, phần này giúp bạn soạn các bài học Tiếng Anh 11 trước khi đến lớp: trả lời các câu hỏi (Answer the questions), đọc, dịch, đặt câu, và giải các bài tập trong SGK Tiếng Anh lớp 11. ...

oranh11 viết 18:24 ngày 06/05/2018

Language Focus Unit 12 Lớp 11 Trang 144

UNIT 12: THE ASIAN GAMES LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) Grammar Exercise 1. Hoàn thành các câu trong Exercise 1, sử dụng câu gợi ỷ trong bảng. ĐÁP ÁN 1. Have you found the bike you lost? 2. Most of the classmates he invited to the party couldn’t come. 3. The short stories John told were ...

EllType viết 19:52 ngày 06/06/2017

Listening Unit 12 Lớp 11 Trang 141

UNIT 12: THE ASIAN GAMES LISTENING (NGHE) Before you listen Theo cặp, thảo luận với nhau về các môn thể thao minh học trong ảnh, trả lời các câu hỏi: 1. Các môn thể thao trong ảnh là gì? 2. Em có bao giờ xem những môn thể thao đó trên TV chưa? 3. Môn thể thao nào em thích nhất? Tại sao? GỢI Ý 4 ảnh ...

nguyễn phương viết 19:52 ngày 06/06/2017

Reading Unit 12 Lớp 11 Trang 136

UNIT 12: THE ASIAN GAMES READING (ĐỌC) Before you read. * Theo cặp, thảo luận ba câu hỏi về hoạt động của Á vận hội. 1. Bao lâu thì Á vận hội được tồ chức một lần? 2. Có bao nhiêu quốc gia tham dự vào Á vận hội? 3. Theo em thì Việt Nam mạnh nhất về môn thể thao nào? Dựa vào sự hiếu biết cá nhân, HS ...

Mariazic1 viết 19:52 ngày 06/06/2017

Speaking Unit 12 Lớp 11 Trang 139

UNIT 12: THE ASIAN GAMES SPEAKING (NÓI) Task 1. Theo cặp, dựa vào thông tin trong bàng thực hành hỏi đáp về thời gian, địa điểm, số nước tham gia, số các môn thể thao thi đấu của các Á Vận hội. A: When and where were the 1st Asian Games? B: They were held in 1951 in India. A: How many countries ...

WeagmaZoorm viết 19:52 ngày 06/06/2017

Writing Unit 12 Lớp 11 Trang 143

UNIT 12: THE ASIAN GAMES WRITING (VIẾT) Viết một đoạn văn về công tác chuẩn bị cho Á Vận hội sấp được tổ chức tại Việt Nam dựa theo các gợi ý cho sẵn. ĐÁP ÁN GỢI Ý To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium and some ...

nguyễn phương viết 19:52 ngày 06/06/2017