Unit 16 lớp 11: Language Focus

Unit 16: The Wonders of the World E. Language Focus (Trang SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it. ( Viết lại câu sao cho nghĩa của nó ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 12:00 ngày 09/05/2018

Unit 15 lớp 11: Language Focus

Unit 15: Space Conquest E. Language Focus (Trang 175-176-177 SGK Tiếng Anh 11) Grammar and Vocabulary Exercise 1. Complete the sentences, using could, couldn't or was/were (not) able to . ( Hoàn thành câu, sử dụng could, couldn't hoặc was/were ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 12:00 ngày 09/05/2018

Unit 14 lớp 11: Language Focus

Unit 14: Recreation E. Language Focus (Trang 161-162 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Combine the sentences using both...and, either...or , or neither...nor . ( Nối câu bởi sử dụng both...and, either...or , hoặc neither...nor . ) Gợi ý: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 12:00 ngày 09/05/2018

Unit 13 lớp 11: Language Focus

Unit 13: Hobbies E. Language Focus (Trang 151-152-153 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Write the following sentences after the model, paying attention to the subject of the sentence. ( Viết các câu sau theo mẫu, chú ý đến chủ ngữ của câu. ) ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 11:59 ngày 09/05/2018

Unit 12 lớp 11: Language Focus

Unit 12: The ASIAN Games E. Language Focus (Trang 144-145 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Complete each of the following sentences, using a suitable sentence ... . ( Hoàn thành mỗi câu sau, sử dụng một câu thích hợp trong khung để làm một mệnh đề ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 11:59 ngày 09/05/2018

Unit 7 lớp 11: Language Focus

Unit 7: World Population E. Language Focus (Trang 86-87-88-89 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Put the verbs in brackets into the correct form. Add 'll/will , or 'd/would if necessary. ( Chia các động từ trong ngoặc ở dạng đúng. Thêm 'll/will , hoặc ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 11:59 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 11: Language Focus

Unit 10: Nature in Danger E. Language Focus (Trang 121-122-123 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Choose the suitable italicised words to complete the following sentences. ( Chọn từ in nghiêng thích hợp để hoàn thành các câu sau. ) Gợi ý: 1. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 11:59 ngày 09/05/2018

Unit 9 lớp 11: Language Focus

Unit 9: The Post Office E. Language Focus (Trang 108-109-110 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Explain what the words below mean, using the phrases from the box. ( Giải thích nghĩa của những từ dưới đây, sử dụng các cụm từ trong khung. ) Gợi ý: ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 11:59 ngày 09/05/2018

Unit 11 lớp 11: Language Focus

Unit 11: Sources of Energy E. Language Focus (Trang 131-132 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Rewrite the following sentences, using a present participial phrase. ( Viết lại câu, sử dụng cụm hiện tại phân từ. ) Gợi ý: 1. The boy playing the ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 11:59 ngày 09/05/2018

Unit 8 lớp 11: Language Focus

Unit 8: Celebrations E. Language Focus (Trang 97-98-99 SGK Tiếng Anh 11) Grammar and vocabulary ( ) Exercise 1. Complete the sentences, using someone, anyone, no one or everyone . Use each word twice. ( Hoàn thành các câu, sử dụng someone, anyone, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 11:58 ngày 09/05/2018

Unit 6 lớp 11: Language Focus

Unit 6: Competitions E. Language Focus (Trang 73-74-75 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Change direct speech into reported speech. Begin each of the sentences in the way shown. ( Chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Bắt đầu mỗi câu theo cách đã cho. ) ...

Trần Bảo Ngọc viết 11:57 ngày 09/05/2018

Unit 1 lớp 11: Language Focus

Unit 1: Friendship E. Language Focus (Trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Put the words in the correct order to make sentences, writing the ... . ( Đặt các từ đúng thứ tự để tạo thành các câu, viết động từ chính ở thì hiện tại đơn và động từ khác ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 11:57 ngày 09/05/2018

Unit 3 lớp 11: Language Focus

Unit 3: A Party E. Language Focus (Trang 39-40-41 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Complete the sentences with the correct form, gerund or infinitive , using the words in brackets. ( Hoàn thành câu với dạng đúng, danh động từ hoặc nguyên mẫu, sử dụng các từ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 11:57 ngày 09/05/2018

Unit 5 lớp 11: Language Focus

Unit 5: Illiteracy E. Language Focus (Trang 63-64-65 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, using the words given. ( Hoàn thành câu thứ hai để nó có cùng nghĩa với câu đầu, sử dụng các từ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 11:57 ngày 09/05/2018

Unit 4 lớp 11: Language Focus

Unit 4: Volunteer Work E. Language Focus (Trang 53-54-55 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box. ( Hoàn thành mỗi câu sau với một danh động từ thích hợp của các động từ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 11:57 ngày 09/05/2018

Unit 2 lớp 11: Language Focus

Unit 2: Personal Experiences E. Language Focus (Trang 29-30-31 SGK Tiếng Anh 11) Grammar Exercise 1. Use the correct present tense forms of the verbs in brackets in the story below. The first ... . ( Sử dụng dạng thì hiện tại đơn đúng của các động từ trong ngoặc ở ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 11:57 ngày 09/05/2018