Sinh học Lớp 6

Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống

Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật

Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học

Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa

Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa

don viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

Son Dong viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 6. Quan sát tế bào thực vật

Bài 6. Quan sát tế bào thực vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

don viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo)

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo)

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ

Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 12. Biến dạng của rễ

Bài 12. Biến dạng của rễ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 14. Thân dài ra do đâu

Bài 14. Thân dài ra do đâu

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 16. Thân to ra do đâu

Bài 16. Thân to ra do đâu

don viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

Son Dong viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 18. Biến dạng của thân

Bài 18. Biến dạng của thân

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân

Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu

Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 21. Quang hợp

Bài 21. Quang hợp

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 23. Cây có hô hấp được không

Bài 23. Cây có hô hấp được không

don viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 26. Sinh sán sinh dưỡng tự nhiên

Bài 26. Sinh sán sinh dưỡng tự nhiên

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 25. Biến dạng của lá

Bài 25. Biến dạng của lá

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa

Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 30. Thụ phấn

Bài 30. Thụ phấn

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 32. Các loại quả

Bài 32. Các loại quả

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 29. Các loại hoa

Bài 29. Các loại hoa

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 34. Phát tán của quả và hạt

Bài 34. Phát tán của quả và hạt

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt

Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 37. Tảo

Bài 37. Tảo

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 35.Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Bài 35.Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ

Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ

don viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 38. Rêu - cây rêu

Bài 38. Rêu - cây rêu

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 41 - Hạt kín - đặc điểm của thực vật hạt kín

Bài 41 - Hạt kín - đặc điểm của thực vật hạt kín

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 40. Hạt trần - cây thông

Bài 40. Hạt trần - cây thông

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 45. Nguồn gốc cây trồng

Bài 45. Nguồn gốc cây trồng

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 44. Sự phát triển của giới thực vật

Bài 44. Sự phát triển của giới thực vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo)

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo)

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 50. Vi Khuẩn

Bài 50. Vi Khuẩn

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 51. Nấm

Bài 51. Nấm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 50. Vi khuẩn (tiếp theo)

Bài 50. Vi khuẩn (tiếp theo)

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 52. Địa y

Bài 52. Địa y

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 51. Nấm (tiếp theo)

Bài 51. Nấm (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 18/05/2018

Cao đẳng cộng đồng Kiên Giang tuyển sinh 670 chỉ tiêu năm 2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG Kí hiệu trường Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Số 217 Chu Văn An, P An Hòa, Tp Rạch Giá, Kiên Giang. ĐT: 077.3811840 – 077.3810212. D54 670 ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:53 ngày 05/06/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Khi chín, loại quả nào dưới đây sẽ không còn vết tích của đài ? A. Quả ớt B. Quả ổi C. Quả cà tím D. Quả thị Câu 2: Quả nào dưới ...

Nguyễn Minh viết 11:49 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Quả nào dưới đây không được xếp vào nhóm quả mọng ? A. Quả nho B. Quả kiwi C. Qua cam D. Quả đào Câu 2: Hạt hoa sữa phát tán theo ...

Nguyễn Minh viết 11:48 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề gồm 30 câu trắc nghiệm) Câu 1: (0,3 điểm) Loài hoa nào dưới đây có hình thức thụ phấn tương tự như hoa nhài ? A. Hoa quỳnh B. Hoa kê C. Hoa ngô D. Hoa lúa ...

Nguyễn Minh viết 11:48 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 5)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (6 câu, trả lời đúng mỗi câu được 0,5 điểm) Câu 1: Cây nào dưới đây là đại diện của ngành Hạt trần ? A. Bằng lăng B. Sưa C. Giáng hương D. Kim giao ...

Nguyễn Minh viết 11:48 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút (Đề gồm 10 câu trắc nghiệm, trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm) Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không có ở những cây thụ phấn chủ yếu nhờ gió ? A. Hoa thường tập trung ở ngọn cây B. ...

Nguyễn Minh viết 11:48 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút (Đề gồm 10 câu trắc nghiệm, trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm) Câu 1: Cây nào dưới đây thụ phấn chủ yếu nhờ gió ? A. Phi lao B. Cúc C. Bưởi D. Dạ hương Câu 2: ...

Nguyễn Minh viết 11:47 ngày 08/05/2018

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 37: Tảo

Câu 1. Loại tảo nào dưới đây có màu xanh lục ? A. Rong mơ B. Tảo xoắn C. Tảo nâu D. Tảo đỏ Câu 2. Loại tảo nào dưới đây có cấu tạo đơn bào ? A. Rau diếp biển B. Tảo tiểu cầu C. Tảo sừng hươu D. Rong mơ Câu 3. Loại tảo nào dưới đây có môi ...

Nguyễn Minh viết 11:47 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 21 trang 71

Bài 21: Quang hợp : Quan sát thí nghiệm ở H.21.3, H.21.4: Trả lời: Đặt hai chậu cây ở chỗ tối trong hai ngày để tinh bột ở lá bị tiêu hết. Sau đó đặt mỗi chậu cây lên một tấm kính ướt. Dùng hai chuông thủy tinh A và B úp ra ngoài mỗi chậu cây. Trong chuông A ...

Nguyễn Minh viết 11:39 ngày 08/05/2018

Giải bài 2 trang 170 sgk Sinh 6

Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y Bài 51: Nấm (tiếp theo) Bài 2 (trang 170 sgk Sinh học 6): Nấm hoại sinh có vai trò như thế nào trong tự nhiên ? Lời giải: Nấm hoại sinh có vai trò rất quan trọng trong tự nhiên. Chúng giúp phân giải chất hữu cơ thành chất vô ...

Nguyễn Minh viết 11:01 ngày 08/05/2018

Giải bài 2 trang 164 sgk Sinh 6

Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y Bài 50: Vi khuẩn (tiếp theo) Bài 2 (trang 164 sgk Sinh học 6): Vi khuẩn có vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp ? Lời giải: + Trong nông nghiệp: - Phân giải cành, lá cây thành mùn và muối khoáng, giúp cây có ...

Nguyễn Minh viết 11:01 ngày 08/05/2018

Giải bài 2 trang 159 sgk Sinh 6

Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật Bài 2 (trang 159 sgk Sinh học 6): Thế nào là thực vật quý hiếm ? Lời giải: Thực vật quý hiếm là những loài thực vật có giá trị về mặt này hay mặt khác và có xu hướng ngày càng ít đi do bị khai thác quá mức. Các ...

Nguyễn Minh viết 11:00 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 50 trang 163

BÀI 50: Vi khuẩn (tiếp theo) : - Có những vi khuẩn kí sinh trong cơ thể người và gây bệnh. Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn gây ra. - Các thức ăn, rau, quả, thịt cá, … để lâu ( mà không qua ướp lạnh, phơi khô hoặc ướp muối) thì sẽ như thế nào? Có sử dụng được ...

Nguyễn Minh viết 11:00 ngày 08/05/2018

Giải bài 4 trang 127 sgk Sinh 6

Bài 38: Rêu - cây rêu Bài 4 (trang 127 sgk Sinh học 6): Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt ? Lời giải: Rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt vì: + “Rễ” của rêu là rễ giả (các sợi nhỏ ở phía dưới thân). Chúng rất mảnh ...

Nguyễn Minh viết 10:58 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 44 trang 142

BÀI 44: Sự phát triển của giới thực vật : - Nghiên cứu sơ đồ, đọc kĩ các câu sau đây và sắp xếp lại trật tựu cho đúng. - Tổ tiên chung của các thực vật là gì? - Giới Thực vật (từ Tảo đến Hạt kín) đã tiến hóa như thế nào (về đặc điểm cấu tạo và sinh sản)? - Có nhận ...

Nguyễn Minh viết 10:58 ngày 08/05/2018

Giải bài 3 trang 143 sgk Sinh 6

Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật Bài 3 (trang 143 sgk Sinh học 6): Thực vật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện nào ? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi được với điều kiện đó ? Lời giải: Thực vật hạt kín xuất hiện khi khí hậu trở nên khô hơn, mặt trời ...

Nguyễn Minh viết 10:58 ngày 08/05/2018

Giải bài 2 trang 125 sgk Sinh 6

Bài 37: Tảo Bài 2 (trang 125 sgk Sinh học 6): Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ? Lời giải: Không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự là vì: + Cơ thể rong mơ có màu nâu. + Mặc dù rong mơ cũng có dạng giống như một cây ...

Nguyễn Minh viết 10:58 ngày 08/05/2018

Giải bài 4 trang 112 sgk Sinh 6

Bài 34: Phát tán của quả và hạt Bài 4 (trang 112 sgk Sinh học 6): Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai ? Vì sao ? Lời giải: Người ta nói rằng: những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn là ...

Nguyễn Minh viết 10:57 ngày 08/05/2018

Giải bài 5 trang 125 sgk Sinh 6

Bài 37: Tảo Bài 5 (trang 125 sgk Sinh học 6): Quan sát bằng mắt thường một cốc nước máy hoặc nước mưa và một cốc nước ao hoặc nước hồ lấy ở trên mặt, chỗ có nhiều váng càng tốt, em thấy có gì khác nhau về màu nước. Giải thích ? Lời giải: Nước máy hoặc nước ...

Nguyễn Minh viết 10:56 ngày 08/05/2018

Giải bài 1 trang 121 sgk Sinh 6

Bài 36: Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo) Bài 1 (trang 121 sgk Sinh học 6): Các cây sống trong môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái như thế nào? Lời giải: Đặc điểm hình thái của những cây sống trong môi trường nước - Thân và lá của ...

Nguyễn Minh viết 10:55 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>