Sinh học Lớp 6

Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống

Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống

Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật

Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật

Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học

Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học

Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa

Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa

Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

Bài 6. Quan sát tế bào thực vật

Bài 6. Quan sát tế bào thực vật

Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo)

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo)

Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ

Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ

Bài 12. Biến dạng của rễ

Bài 12. Biến dạng của rễ

Bài 14. Thân dài ra do đâu

Bài 14. Thân dài ra do đâu

Bài 16. Thân to ra do đâu

Bài 16. Thân to ra do đâu

Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

Bài 18. Biến dạng của thân

Bài 18. Biến dạng của thân

Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân

Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân

Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu

Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu

Bài 21. Quang hợp

Bài 21. Quang hợp

Bài 23. Cây có hô hấp được không

Bài 23. Cây có hô hấp được không

Bài 26. Sinh sán sinh dưỡng tự nhiên

Bài 26. Sinh sán sinh dưỡng tự nhiên

Bài 25. Biến dạng của lá

Bài 25. Biến dạng của lá

Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa

Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa

Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Bài 30. Thụ phấn

Bài 30. Thụ phấn

Bài 32. Các loại quả

Bài 32. Các loại quả

Bài 29. Các loại hoa

Bài 29. Các loại hoa

Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

Bài 34. Phát tán của quả và hạt

Bài 34. Phát tán của quả và hạt

Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt

Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Bài 37. Tảo

Bài 37. Tảo

Bài 35.Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Bài 35.Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ

Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ

Bài 38. Rêu - cây rêu

Bài 38. Rêu - cây rêu

Bài 41 - Hạt kín - đặc điểm của thực vật hạt kín

Bài 41 - Hạt kín - đặc điểm của thực vật hạt kín

Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Bài 40. Hạt trần - cây thông

Bài 40. Hạt trần - cây thông

Bài 45. Nguồn gốc cây trồng

Bài 45. Nguồn gốc cây trồng

Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Bài 44. Sự phát triển của giới thực vật

Bài 44. Sự phát triển của giới thực vật

Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo)

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo)

Bài 50. Vi Khuẩn

Bài 50. Vi Khuẩn

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Bài 51. Nấm

Bài 51. Nấm

Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Bài 50. Vi khuẩn (tiếp theo)

Bài 50. Vi khuẩn (tiếp theo)

Bài 52. Địa y

Bài 52. Địa y

Bài 51. Nấm (tiếp theo)

Bài 51. Nấm (tiếp theo)

Đề kiểm tra Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề gồm 40 câu, trả lời đúng 1 câu được 0,25 điểm) Câu 1: Quả nào dưới đây vẫn còn vết tích ...

Đề kiểm tra Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Cây nào dưới đây là đại diện của lớp Một lá mầm ? ...

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 5)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút (Đề gồm 10 câu trắc nghiệm, trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm) Câu 1: Cây nào dưới đây ...

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Khi chín, loại quả nào dưới đây sẽ không còn vết ...

Đề kiểm tra Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Cây nào dưới đây là đại diện của ngành Hạt kín ? A. ...

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Loại hoa nào dưới đây có chứa nhiều noãn trong một ...

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 8)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Cây nào dưới đây không phải là đại diện của lớp Một ...

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 7)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Cây nào dưới đây không phải là đại diện của ngành ...

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Loài hoa nào dưới đây thụ phấn chủ yếu nhờ gió ? ...

Đề kiểm tra Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề gồm 40 câu, trả lời đúng 1 câu được 0,25 điểm) Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không có ở ...

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Quả nào dưới đây không được xếp vào nhóm quả mọng ? ...

Đề kiểm tra Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Quả nào dưới đây được xếp vào nhóm quả khô nẻ ? A. ...

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 8)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút (Đề gồm 10 câu trắc nghiệm, trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm) Câu 1: Trong các ngành thực ...

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề gồm 30 câu trắc nghiệm) Câu 1: (0,3 điểm) Loài hoa nào dưới đây có hình thức thụ phấn ...

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 7)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút (Đề gồm 10 câu trắc nghiệm, trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm) Câu 1: Cây nào dưới đây không ...

Đề kiểm tra Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề gồm 40 câu, trả lời đúng 1 câu được 0,25 điểm) Câu 1: Ở cây có hoa, sau khi thụ tinh ...

Đề kiểm tra Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Dựa vào phân loại, em hãy cho biết cây nào dưới đây ...

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 6)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Nón là cơ quan sinh sản của A. bạch đàn. ...

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề gồm 30 câu trắc nghiệm) Câu 1: (0,3 điểm) Loài hoa nào dưới đây thụ phấn chủ yếu nhờ ...

Đề kiểm tra Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề gồm 40 câu, trả lời đúng 1 câu được 0,25 điểm) Câu 1: Loài hoa nào dưới đây thụ phấn chủ ...

1 2 3 4 .. > >>