Sinh học Lớp 6

Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống

Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật

Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học

Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa

Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa

don viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

Son Dong viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 6. Quan sát tế bào thực vật

Bài 6. Quan sát tế bào thực vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

don viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo)

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo)

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ

Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 12. Biến dạng của rễ

Bài 12. Biến dạng của rễ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 14. Thân dài ra do đâu

Bài 14. Thân dài ra do đâu

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 16. Thân to ra do đâu

Bài 16. Thân to ra do đâu

don viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

Son Dong viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 18. Biến dạng của thân

Bài 18. Biến dạng của thân

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân

Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu

Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 21. Quang hợp

Bài 21. Quang hợp

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 23. Cây có hô hấp được không

Bài 23. Cây có hô hấp được không

don viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 26. Sinh sán sinh dưỡng tự nhiên

Bài 26. Sinh sán sinh dưỡng tự nhiên

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 25. Biến dạng của lá

Bài 25. Biến dạng của lá

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa

Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 30. Thụ phấn

Bài 30. Thụ phấn

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 32. Các loại quả

Bài 32. Các loại quả

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 29. Các loại hoa

Bài 29. Các loại hoa

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 34. Phát tán của quả và hạt

Bài 34. Phát tán của quả và hạt

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt

Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 37. Tảo

Bài 37. Tảo

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 35.Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Bài 35.Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ

Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ

don viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 38. Rêu - cây rêu

Bài 38. Rêu - cây rêu

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 41 - Hạt kín - đặc điểm của thực vật hạt kín

Bài 41 - Hạt kín - đặc điểm của thực vật hạt kín

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 40. Hạt trần - cây thông

Bài 40. Hạt trần - cây thông

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 45. Nguồn gốc cây trồng

Bài 45. Nguồn gốc cây trồng

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 44. Sự phát triển của giới thực vật

Bài 44. Sự phát triển của giới thực vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo)

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo)

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 50. Vi Khuẩn

Bài 50. Vi Khuẩn

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 51. Nấm

Bài 51. Nấm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 50. Vi khuẩn (tiếp theo)

Bài 50. Vi khuẩn (tiếp theo)

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 52. Địa y

Bài 52. Địa y

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 51. Nấm (tiếp theo)

Bài 51. Nấm (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 18/05/2018

Cao đẳng cộng đồng Kiên Giang tuyển sinh 670 chỉ tiêu năm 2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG Kí hiệu trường Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Số 217 Chu Văn An, P An Hòa, Tp Rạch Giá, Kiên Giang. ĐT: 077.3811840 – 077.3810212. D54 670 ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:53 ngày 05/06/2018

Đề kiểm tra Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề gồm 40 câu, trả lời đúng 1 câu được 0,25 điểm) Câu 1: Quả nào dưới đây vẫn còn vết tích của đài ? A. Tất cả các phương án còn lại B. Quả cau C. Quả ớt D. Quả thị ...

van vinh thang viết 11:49 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Cây nào dưới đây là đại diện của lớp Một lá mầm ? A. Thốt nốt B. Bằng lăng C. Su su D. Chanh Câu 2: Quả nào dưới đây có hình thức ...

WeagmaZoorm viết 11:49 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 5)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút (Đề gồm 10 câu trắc nghiệm, trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm) Câu 1: Cây nào dưới đây không có hoa ? A. Rau bợ B. Riềng C. Tỏi D. Dưa hấu Câu 2: Nón đực của cây thông ...

Gregoryquary viết 11:49 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Khi chín, loại quả nào dưới đây sẽ không còn vết tích của đài ? A. Quả ớt B. Quả ổi C. Quả cà tím D. Quả thị Câu 2: Quả nào dưới ...

Nguyễn Minh viết 11:49 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Cây nào dưới đây là đại diện của ngành Hạt kín ? A. Tất cả các phương án còn lại B. Bèo tấm C. Mồng tơi D. Xà cừ Câu 2: Quả nào ...

oranh11 viết 11:49 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Loại hoa nào dưới đây có chứa nhiều noãn trong một bầu nhuỵ ? A. Hoa cà phê B. Hoa vải C. Hoa chanh D. Hoa đào Câu 2: Hạt là do ...

oranh11 viết 11:49 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 8)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Cây nào dưới đây không phải là đại diện của lớp Một lá mầm ? A. Thuỷ tiên B. Phong lan C. Huệ D. Sen Câu 2: Các đại diện ...

van vinh thang viết 11:49 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 7)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Cây nào dưới đây không phải là đại diện của ngành Hạt kín ? A. Nong tằm B. Bèo tây C. Bèo hoa dâu D. Bèo tấm Câu 2: Hoa của cây ...

EllType viết 11:49 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Loài hoa nào dưới đây thụ phấn chủ yếu nhờ gió ? A. Hoa ngọc lan B. Hoa cà phê C. Hoa ly D. Hoa lúa Câu 2: Quả nào dưới đây là quả ...

pov-olga4 viết 11:48 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề gồm 40 câu, trả lời đúng 1 câu được 0,25 điểm) Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không có ở cây thụ phấn nhờ gió ? A. Hoa thường mọc tập trung ở ngọn cây B. Chỉ nhị dài, bao phấn ...

huynh hao viết 11:48 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Quả nào dưới đây không được xếp vào nhóm quả mọng ? A. Quả nho B. Quả kiwi C. Qua cam D. Quả đào Câu 2: Hạt hoa sữa phát tán theo ...

Nguyễn Minh viết 11:48 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Quả nào dưới đây được xếp vào nhóm quả khô nẻ ? A. Quả me B. Quả cải C. Quả thìa là D. Quả gấc Câu 2: Loại hạt nào dưới đây phát ...

nguyễn phương viết 11:48 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 8)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút (Đề gồm 10 câu trắc nghiệm, trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm) Câu 1: Trong các ngành thực vật dưới đây, ngành nào xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất ? A. Ngành Hạt trần B. Ngành ...

huynh hao viết 11:48 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề gồm 30 câu trắc nghiệm) Câu 1: (0,3 điểm) Loài hoa nào dưới đây có hình thức thụ phấn tương tự như hoa nhài ? A. Hoa quỳnh B. Hoa kê C. Hoa ngô D. Hoa lúa ...

Nguyễn Minh viết 11:48 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 7)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút (Đề gồm 10 câu trắc nghiệm, trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm) Câu 1: Cây nào dưới đây không có quả thực sự ? A. Dưa chuột B. Bưởi C. Thông D. Tre Câu 2: Đặc điểm nào ...

pov-olga4 viết 11:48 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề gồm 40 câu, trả lời đúng 1 câu được 0,25 điểm) Câu 1: Ở cây có hoa, sau khi thụ tinh thì bầu nhuỵ sẽ phát triển thành A. quả. B. hạt. C. phôi. D. noãn. Câu ...

EllType viết 11:48 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Dựa vào phân loại, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ? A. Bằng lăng B. Kim giao C. Bạch đàn D. Phi lao ...

Mariazic1 viết 11:48 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 6)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Nón là cơ quan sinh sản của A. bạch đàn. B. lim. C. thông. D. hồng xiêm. Câu 2: Cây Hạt trần không có đặc điểm nào sau ...

huynh hao viết 11:48 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề gồm 30 câu trắc nghiệm) Câu 1: (0,3 điểm) Loài hoa nào dưới đây thụ phấn chủ yếu nhờ gió ? A. Hoa phi lao B. Tất cả các phương án còn lại C. Hoa cỏ lau D. Hoa lúa ...

Mariazic1 viết 11:48 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>