Sinh học Lớp 12

CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 2. Phiên mã và dịch mã

Bài 2. Phiên mã và dịch mã

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 3. Điều hòa hoạt động gen

Bài 3. Điều hòa hoạt động gen

don viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 4. Đột biến gen

Bài 4. Đột biến gen

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

don viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:17 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

Son Dong viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 14. Thực hành: Lai giống

Bài 14. Thực hành: Lai giống

don viết 10:18 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 15. Bài tập chương I và chương II

Bài 15. Bài tập chương I và chương II

don viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:18 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 20. Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

Bài 20. Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

Son Dong viết 10:18 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 21. Di truyền y học

Bài 21. Di truyền y học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 23. Ôn tập phần di truyền học

Bài 23. Ôn tập phần di truyền học

don viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Son Dong viết 10:19 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 24. Các bằng chứng tiến hóa

Bài 24. Các bằng chứng tiến hóa

Son Dong viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Son Dong viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Bài 26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 28. Loài

Bài 28. Loài

don viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 29. Quá trình hình thành loài

Bài 29. Quá trình hình thành loài

Son Dong viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 31. Tiến hóa lớn

Bài 31. Tiến hóa lớn

don viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

Son Dong viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 32. Nguồn gốc sự sống

Bài 32. Nguồn gốc sự sống

Son Dong viết 10:19 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

CHƯƠNG II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 34. Sự phát sinh loài người

Bài 34. Sự phát sinh loài người

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:19 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

Son Dong viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:20 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT

CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT

don viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Son Dong viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 41. Diễn thế sinh thái

Bài 41. Diễn thế sinh thái

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 42. Hệ sinh thái

Bài 42. Hệ sinh thái

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

don viết 10:19 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. HỆ SINH THÁI , SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG III. HỆ SINH THÁI , SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Son Dong viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

don viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Son Dong viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen

Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen

Son Dong viết 10:31 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 5: Nhiễm sắc thể

Bài 5: Nhiễm sắc thể

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 4: Đột biến gen

Bài 4: Đột biến gen

don viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 7: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 7: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Son Dong viết 10:31 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 8: Bài tập chương I

Bài 8: Bài tập chương I

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 11: Quy luật phân li

Bài 11: Quy luật phân li

don viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 12: Quy luật phân li độc lập

Bài 12: Quy luật phân li độc lập

Son Dong viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen

Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 14: Di truyền và liên kết

Bài 14: Di truyền và liên kết

Son Dong viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính

Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính

Son Dong viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen

Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể

Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 18: Bài tập chương II

Bài 18: Bài tập chương II

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 20: Cấu trúc di truyền của quần thể

Bài 20: Cấu trúc di truyền của quần thể

Son Dong viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 21: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên

Bài 21: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:32 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

don viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 22: Chọn giống vật nuôi và cây trồng

Bài 22: Chọn giống vật nuôi và cây trồng

don viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 23: Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo)

Bài 23: Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ tế bào

Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ tế bào

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen

Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 26: Tạo giống bằng công nghệ gen (tiếp theo)

Bài 26: Tạo giống bằng công nghệ gen (tiếp theo)

don viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 27: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Bài 27: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Son Dong viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 29: Di truyền y học (tiếp theo)

Bài 29: Di truyền y học (tiếp theo)

Son Dong viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 28: Di truyền y học

Bài 28: Di truyền y học

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 30: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người

Bài 30: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học

Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:32 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 33: Bằng chứng địa lí sinh học

Bài 33: Bằng chứng địa lí sinh học

don viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh

Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh

Son Dong viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

Son Dong viết 10:33 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II: NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

CHƯƠNG II: NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển

Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 36: Thuyết tiến hóa hiện đại

Bài 36: Thuyết tiến hóa hiện đại

Son Dong viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 37: Các nhân tố tiến hóa

Bài 37: Các nhân tố tiến hóa

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 38: Các nhân tố tiến hóa (tiếp theo)

Bài 38: Các nhân tố tiến hóa (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 39: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi

Bài 39: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi

Son Dong viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 40: Loài sinh học và các cơ chế cách li

Bài 40: Loài sinh học và các cơ chế cách li

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 41: Quá trình hình thành loài

Bài 41: Quá trình hình thành loài

don viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 42: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

Bài 42: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:33 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

CHƯƠNG III. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên trái đất

Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên trái đất

don viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 44: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Bài 44: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 45: Sự phát sinh loài người

Bài 45: Sự phát sinh loài người

don viết 10:33 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I: CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG I: CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG

Son Dong viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 47: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài 47: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 48: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Bài 48: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

don viết 10:33 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II: QUẦN THỂ SINH VẬT

CHƯƠNG II: QUẦN THỂ SINH VẬT

Son Dong viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 49: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)

Bài 49: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 52: Các đặc trưng cơ bản của quần thể

Bài 52: Các đặc trưng cơ bản của quần thể

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 53: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)

Bài 53: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 54: Biến động số lượng cá thể của quần thể

Bài 54: Biến động số lượng cá thể của quần thể

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 56: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

Bài 56: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT

CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT

don viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 55: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã

Bài 55: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã

Son Dong viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 58: Diễn thế sinh thái

Bài 58: Diễn thế sinh thái

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 57: Mối quan hệ dinh dưỡng

Bài 57: Mối quan hệ dinh dưỡng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 60: Hệ sinh thái

Bài 60: Hệ sinh thái

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

CHƯƠNG IV: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

don viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 62: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

Bài 62: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

Son Dong viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 61: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái

Bài 61: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 64: Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên

Bài 64: Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 63: Sinh quyển

Bài 63: Sinh quyển

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 66: Tổng kết toàn cấp

Bài 66: Tổng kết toàn cấp

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 65: Ôn tập phần sáu (tiến hóa) và phần bảy (sinh thái học)

Bài 65: Ôn tập phần sáu (tiến hóa) và phần bảy (sinh thái học)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:34 ngày 18/05/2018

Sinh học 12 Phần 5: Di truyền học

Sinh học 12 Phần 5: Di truyền học Để học tốt Sinh học lớp 12, phần này giúp bạn giải bài tập và trả lời câu hỏi Sinh 12 Phần 5: Di truyền học. Bạn vào tên bài để tham khảo bài giải bài tập Sinh 12 tương ứng. Quảng cáo Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:37 ngày 03/12/2018

Giải Sinh học 12 Phần 7: Sinh thái học

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12. Dưới đây là mục lục Phần 7 Giải bài tập Sinh học 12. Bạn vào tên bài để theo dõi lời giải chi tiết. Phần BẢY. SINH THÁI HỌC Chương I. CÁ ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:29 ngày 03/12/2018

Giải Sinh học 12 Phần 6: Tiến hóa

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12. Dưới đây là mục lục Phần 6 Giải bài tập Sinh học 12. Bạn vào tên bài để theo dõi lời giải chi tiết. Chương I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 22:24 ngày 03/12/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 5

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan - có file pdf đề - lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 4 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:31 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 3

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan - có file pdf đề - lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 5 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:28 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 4

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan - có file pdf đề - lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 5 ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 00:26 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 1

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan - có file pdf đề - lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 5 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:25 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 2

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan - có file pdf đề - lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 5 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:25 ngày 24/06/2018

Ngày hội Tư vấn ngành nghề 4.0 dễ có việc làm dành cho học sinh 12 “Chọn Đúng Nghề - Sống Đúng Đam Mê”.

Kì thi Tuyển sinh Đại học 2018 đang đến gần, “Sống chung với NGHỀ nào?” là câu hỏi hết sức “căng não” với các bạn học sinh THPT và gia đình của các thí sinh. Khi còn chưa biết làm thế nào để xác định đam mê thì các học sinh lại phải đối mặt với sự chuyển dịch ngành nghề ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:41 ngày 05/06/2018

Tập tin:Bai-4-giao-an-mon-sinh-hoc-lop-12.doc

‎ (kích thước tập tin: 64 kB, kiểu MIME: application/msword) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. Giáo án môn Sinh học lớp 12 bài 4 của giáo viên Lê Thị Kim Khánh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 11:28 ngày 22/05/2018

Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 4 Bài 65, NXBGD

PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC PHẦN 6: TIẾN HÓA PHẦN 7: SINH THÁI HỌC CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: Bài - - - - - - - - Bài - - - - - - - - - Bài - - Bài - - - Bài ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 11:28 ngày 22/05/2018

Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 2 Bài 53, NXBGD

PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC PHẦN 6: TIẾN HÓA PHẦN 7: SINH THÁI HỌC CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: Bài - - - - - - - - Bài - - - - - - - - - Bài - - Bài - - - Bài ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 11:28 ngày 22/05/2018

Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 1 Bài 49, NXBGD

PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC PHẦN 6: TIẾN HÓA PHẦN 7: SINH THÁI HỌC CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: Bài - - - - - - - - Bài - - - - - - - - - Bài - - Bài - - - Bài ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 11:28 ngày 22/05/2018

Tập tin:Bai-7-8-giao-an-mon-sinh-hoc-lop-12.doc

‎ (kích thước tập tin: 204 kB, kiểu MIME: application/msword) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. Giáo án môn Sinh học lớp 12 bài 7-8 của giáo viên Lê Thị Kim Khánh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 11:28 ngày 22/05/2018

Sinh học 12 nâng cao - Phần 6, Chương 2 Bài 36, NXBGD

PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC PHẦN 6: TIẾN HÓA PHẦN 7: SINH THÁI HỌC CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: Bài - - - - - - - - Bài - - - - - - - - - Bài - - Bài - - - Bài ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 11:28 ngày 22/05/2018

Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 4 Bài 64, NXBGD

PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC PHẦN 6: TIẾN HÓA PHẦN 7: SINH THÁI HỌC CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: Bài - - - - - - - - Bài - - - - - - - - - Bài - - Bài - - - Bài ...

Trần Bảo Ngọc viết 11:28 ngày 22/05/2018

Tập tin:Bai-5-giao-an-mon-sinh-hoc-lop-12.doc

‎ (kích thước tập tin: 113 kB, kiểu MIME: application/msword) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. Giáo án môn Sinh học lớp 12 bài 5 của giáo viên Lê Thị Kim Khánh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ ...

Trần Bảo Ngọc viết 11:28 ngày 22/05/2018

SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 4 Bài 23, NXBGD

PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC PHẦN 6: TIẾN HÓA PHẦN 7: SINH THÁI HỌC CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: Bài - - - - - - - - Bài - - - - - - - - - Bài - - Bài 23 - - - ...

Trần Bảo Ngọc viết 11:28 ngày 22/05/2018

Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 4 Bài 60, NXBGD

PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC PHẦN 6: TIẾN HÓA PHẦN 7: SINH THÁI HỌC CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: Bài - - - - - - - - Bài - - - - - - - - - Bài - - Bài - - - Bài ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 11:28 ngày 22/05/2018

Tập tin:Bai-1-giao-an-mon-sinh-hoc-lop-12.doc

‎ (kích thước tập tin: 79 kB, kiểu MIME: application/msword) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. Giáo án môn Sinh học lớp 12 bài 1 của giáo viên Lê Thị Kim Khánh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 11:28 ngày 22/05/2018
1 2 3 4 .. > >>