Ngữ văn Lớp 3

Tuần 1. Măng non

Tuần 1. Măng non

Kể chuyện: Cậu bé thông minh

Kể chuyện: Cậu bé thông minh

Tập đọc: Cậu bé thông minh

Tập đọc: Cậu bé thông minh

Tập đọc: Hai bàn tay em

Tập đọc: Hai bàn tay em

Tập đọc: Đơn xin vào đội

Tập đọc: Đơn xin vào đội

Chính tả: Cậu bé thông minh

Chính tả: Cậu bé thông minh

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh

Tập làm văn: Điền vào tờ giấy in sẵn

Tập làm văn: Điền vào tờ giấy in sẵn

Chính tả (Nghe - viết): Chơi chuyền

Chính tả (Nghe - viết): Chơi chuyền

Tập đọc: Ai có lỗi?

Tập đọc: Ai có lỗi?

Tuần 2. Măng non

Tuần 2. Măng non

Chính tả: Ai có lỗi

Chính tả: Ai có lỗi

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi

Kể chuyện: Ai có lỗi

Kể chuyện: Ai có lỗi

Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà

Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà

Chính tả (Nghe-Viết): Cô giáo tí hon

Chính tả (Nghe-Viết): Cô giáo tí hon

Chơi thuyền

Chơi thuyền

Tập đọc: Cô giáo tí hon

Tập đọc: Cô giáo tí hon

Tập làm văn: Viết đơn

Tập làm văn: Viết đơn

Tập đọc: Người lính dũng cảm

Tập đọc: Người lính dũng cảm

Tuần 5. Tới trường

Tuần 5. Tới trường

Tập đọc: Mùa thu của em

Tập đọc: Mùa thu của em

Kể chuyện: Người lính dũng cảm

Kể chuyện: Người lính dũng cảm

Luyện từ và câu: So sánh

Luyện từ và câu: So sánh

Chính tả (Nghe-Viết): Người lính dũng cảm

Chính tả (Nghe-Viết): Người lính dũng cảm

Chính tả: Mùa thu của em

Chính tả: Mùa thu của em

Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết

Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết

Tuần 6. Tới trường

Tuần 6. Tới trường

Kể chuyện Bài bài tập làm văn

Kể chuyện Bài bài tập làm văn

Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

Tập đọc: Ngày khai trường

Tập đọc: Ngày khai trường

Tập đọc: Bài tập làm văn

Tập đọc: Bài tập làm văn

Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học

Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học

Chính tả: Bài tập làm văn

Chính tả: Bài tập làm văn

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học

Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ lại buổi đầu đi học

Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ lại buổi đầu đi học

Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường

Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường

Chính tả: Trận bóng dưới lòng đường

Chính tả: Trận bóng dưới lòng đường

Tuần 7. Cộng đồng

Tuần 7. Cộng đồng

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái

Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường

Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường

Chính tả (Nghe-Viết): Bận

Chính tả (Nghe-Viết): Bận

Tập đọc: Lừa và ngựa

Tập đọc: Lừa và ngựa

Tập đọc: Bận

Tập đọc: Bận

Tuần 8. Cộng đồng

Tuần 8. Cộng đồng

Chính tả (Nghe-Viết): Các em nhỏ và cụ già

Chính tả (Nghe-Viết): Các em nhỏ và cụ già

Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn

Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn

Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già

Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già

Tập đọc: Tiếng ru

Tập đọc: Tiếng ru

Tập đọc: Những chiếc chuông reo

Tập đọc: Những chiếc chuông reo

Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già

Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng ru

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng ru

Tuần 10. Quê hương

Tuần 10. Quê hương

Chính tả (Nghe-Viết): Quê hương ruột thịt

Chính tả (Nghe-Viết): Quê hương ruột thịt

Ôn tập giữa học kì I

Ôn tập giữa học kì I

Tập đọc: Quê hương

Tập đọc: Quê hương

Tập đọc: Giọng quê hương

Tập đọc: Giọng quê hương

Kể chuyện: Giọng quê hương

Kể chuyện: Giọng quê hương

Tập đọc: Thư gửi bà

Tập đọc: Thư gửi bà

Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư

Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Chính tả (Nghe-Viết): Thư gửi bà

Chính tả (Nghe-Viết): Thư gửi bà

Tập đọc: Đất quý, đất yêu

Tập đọc: Đất quý, đất yêu

Tuần 11. Quê hương

Tuần 11. Quê hương

Chính tả (Nghe - viết): Tiếng hò trên sông

Chính tả (Nghe - viết): Tiếng hò trên sông

Kể chuyện: Đất quý, đất yêu

Kể chuyện: Đất quý, đất yêu

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương

Tập đọc: Vẽ quê hương

Tập đọc: Vẽ quê hương

Chính tả (Nhớ-Viết): Vẽ quê hương

Chính tả (Nhớ-Viết): Vẽ quê hương

Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi

Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi

Tập đọc: Nắng phương Nam

Tập đọc: Nắng phương Nam

Tập làm văn: Nghe-kể: Tôi có đọc đâu!

Tập làm văn: Nghe-kể: Tôi có đọc đâu!

Chính tả (Nghe-Viết): Chiều trên sông Hương

Chính tả (Nghe-Viết): Chiều trên sông Hương

Tuần 12. Bắc - Trung - Nam

Tuần 12. Bắc - Trung - Nam

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái

Kể chuyện bài Nắng phương Nam

Kể chuyện bài Nắng phương Nam

Chính tả (Nghe-Viết): Cảnh đẹp non sông

Chính tả (Nghe-Viết): Cảnh đẹp non sông

Tập đọc: Cảnh đẹp non sông

Tập đọc: Cảnh đẹp non sông

Tuần 13. Bắc - Trung - Nam

Tuần 13. Bắc - Trung - Nam

Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam

Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam

Kể chuyện Người con của Tây Nguyên

Kể chuyện Người con của Tây Nguyên

Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương

Tập đọc: Cửa Tùng

Tập đọc: Cửa Tùng

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Tập đọc: Vàm Cỏ Đông

Tập đọc: Vàm Cỏ Đông

Tuần 16. Thành thị và nông thôn

Tuần 16. Thành thị và nông thôn

Kể chuyện: Đôi bạn

Kể chuyện: Đôi bạn

Chính tả (Nghe-Viết): Vàm Cỏ Đông

Chính tả (Nghe-Viết): Vàm Cỏ Đông

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn

Tập đọc: Đôi bạn

Tập đọc: Đôi bạn

Chính tả (Nhớ-Viết): Về quê ngoại

Chính tả (Nhớ-Viết): Về quê ngoại

Tập đọc: Về quê ngoại

Tập đọc: Về quê ngoại

Tuần 17. Thành thị và nông thôn

Tuần 17. Thành thị và nông thôn

Tập đọc: Ba điều ước

Tập đọc: Ba điều ước

Chính tả (Nghe-Viết): Vầng trăng quê em

Chính tả (Nghe-Viết): Vầng trăng quê em

Tập làm văn: Nghe-kể: Kéo cây lúa lên

Tập làm văn: Nghe-kể: Kéo cây lúa lên

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ đặc điểm

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ đặc điểm

Tập đọc: Mồ côi xử kiện

Tập đọc: Mồ côi xử kiện

Chính tả (Nghe-Viết): Âm thanh thành phố

Chính tả (Nghe-Viết): Âm thanh thành phố

Tập đọc: Anh đom đóm

Tập đọc: Anh đom đóm

Ôn tập cuối học kì I

Ôn tập cuối học kì I

Tập đọc: Âm thanh thành phố

Tập đọc: Âm thanh thành phố

Tập đọc: Ông tổ nghề thêu

Tập đọc: Ông tổ nghề thêu

Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

Chính tả: Ông tổ nghề thêu

Chính tả: Ông tổ nghề thêu

Tuần 21. Sáng tạo

Tuần 21. Sáng tạo

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời

Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu

Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu

Chính tả (Nhớ-Viết): Bàn tay cô giáo

Chính tả (Nhớ-Viết): Bàn tay cô giáo

Tập đọc: Bàn tay cô giáo

Tập đọc: Bàn tay cô giáo

Tuần 22. Sáng tạo

Tuần 22. Sáng tạo

Tập đọc: Người trí thức yêu nước

Tập đọc: Người trí thức yêu nước

Chính tả (Nghe-Viết): Ê-đi-xơn và bà cụ

Chính tả (Nghe-Viết): Ê-đi-xơn và bà cụ

Tập làm văn: Nói về trí thức

Tập làm văn: Nói về trí thức

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi

Tập đọc: Nhà phát minh và bà cụ

Tập đọc: Nhà phát minh và bà cụ

Chính tả (Nghe-Viết): Một nhà thông thái

Chính tả (Nghe-Viết): Một nhà thông thái

Tập đọc: Cái cầu

Tập đọc: Cái cầu

Tuần 33. Bầu trời và mặt đất

Tuần 33. Bầu trời và mặt đất

Tập đọc: Chiếc máy bơm

Tập đọc: Chiếc máy bơm

Chính tả (Nghe-Viết): Cóc kiện Trời

Chính tả (Nghe-Viết): Cóc kiện Trời

Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc

Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc

Luyện từ và câu: Nhân hóa

Luyện từ và câu: Nhân hóa

Tập đọc: Cóc kiện trời

Tập đọc: Cóc kiện trời

Chính tả (Nghe-Viết): Quà của đồng nội

Chính tả (Nghe-Viết): Quà của đồng nội

Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

Tuần 34. Bầu trời và mặt đất

Tuần 34. Bầu trời và mặt đất

Tập đọc: Quà của đồng nội

Tập đọc: Quà của đồng nội

Kể chuyện: Sự tích chú Cuội cung trăng

Kể chuyện: Sự tích chú Cuội cung trăng

Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

Tập đọc: Mưa

Tập đọc: Mưa

Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng

Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng

Chính tả (Nghe-Viết): Dòng suối thức

Chính tả (Nghe-Viết): Dòng suối thức

Chính tả (Nghe-Viết): Thì thầm

Chính tả (Nghe-Viết): Thì thầm

Tuần 14. Anh em một nhà

Tuần 14. Anh em một nhà

Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ

Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ

Chính tả (Nghe-Viết): Người liên lạc nhỏ

Chính tả (Nghe-Viết): Người liên lạc nhỏ

Tập làm văn: Nghe-kể: Vươn tới các vì sao

Tập làm văn: Nghe-kể: Vươn tới các vì sao

Tập đọc: Nhớ Việt Bắc

Tập đọc: Nhớ Việt Bắc

Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao

Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao

Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ

Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ

Tập làm văn: Nghe-kể: Tôi cũng như bác

Tập làm văn: Nghe-kể: Tôi cũng như bác

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm

Tập đọc: Hũ bạc của người cha

Tập đọc: Hũ bạc của người cha

Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ Việt Bắc

Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ Việt Bắc

Tập đọc: Nhà bố ở

Tập đọc: Nhà bố ở

Tuần 15. Anh em một nhà

Tuần 15. Anh em một nhà

Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe-Viết): Hũ bạc của người cha

Chính tả (Nghe-Viết): Hũ bạc của người cha

Tập làm văn: Nghe - kể: Giấu cày

Tập làm văn: Nghe - kể: Giấu cày

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc

Tập đọc: Chiếc áo len

Tập đọc: Chiếc áo len

Chính tả (Nghe-Viết): Nhà rông ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe-Viết): Nhà rông ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe-Viết): Chiếc áo len

Chính tả (Nghe-Viết): Chiếc áo len

Tuần 3. Mái ấm

Tuần 3. Mái ấm

Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Kể chuyện: Chiếc áo len

Kể chuyện: Chiếc áo len

Tập làm văn: Kể về gia đình

Tập làm văn: Kể về gia đình

Tập đọc: Quạt cho bà ngủ

Tập đọc: Quạt cho bà ngủ

Tập đọc: Người mẹ

Tập đọc: Người mẹ

Chính tả: Tập chép: Chị em

Chính tả: Tập chép: Chị em

Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão

Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão

Tuần 4. Mái ấm

Tuần 4. Mái ấm

Tập đọc: Ông ngoại

Tập đọc: Ông ngoại

Chính tả (Nghe-Viết): Người mẹ

Chính tả (Nghe-Viết): Người mẹ

Tập làm văn: Nghe - kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi

Tập làm văn: Nghe - kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình

Tập đọc: Hai Bà Trưng

Tập đọc: Hai Bà Trưng

Chính tả (Nghe-Viết): Ông ngoại

Chính tả (Nghe-Viết): Ông ngoại

Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua " Noi gương chú bộ đội"

Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua " Noi gương chú bộ đội"

Tuần 19. Bảo vệ Tổ quốc

Tuần 19. Bảo vệ Tổ quốc

Tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng

Tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng

Tập đọc: Bộ đội về làng

Tập đọc: Bộ đội về làng

Tập đọc: Ở lại với chiến khu

Tập đọc: Ở lại với chiến khu

Chính tả (Nghe - viết): Trần Bình Trọng

Chính tả (Nghe - viết): Trần Bình Trọng

Chính tả (Nghe-Viết): Ở lại với chiến khu

Chính tả (Nghe-Viết): Ở lại với chiến khu

Tuần 20. Bảo vệ Tổ quốc

Tuần 20. Bảo vệ Tổ quốc

Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Kể chuyện: Ở lại với chiến khu

Kể chuyện: Ở lại với chiến khu

Tuần 23. Nghệ thuật

Tuần 23. Nghệ thuật

Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Kể chuyện: Nhà ảo thuật

Kể chuyện: Nhà ảo thuật

Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ

Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ

Tập đọc: Nhà ảo thuật

Tập đọc: Nhà ảo thuật

Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc

Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc

Chính tả (Nghe-Viết): Nghe nhạc

Chính tả (Nghe-Viết): Nghe nhạc

Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào

Tập đọc: Đối đáp với vua

Tập đọc: Đối đáp với vua

Chính tả (Nghe-Viết): Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Chính tả (Nghe-Viết): Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Chính tả (Nghe-Viết): Đối đáp với vua

Chính tả (Nghe-Viết): Đối đáp với vua

Tuần 24. Nghệ thuật

Tuần 24. Nghệ thuật

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy

Kể chuyện: Đối đáp với vua

Kể chuyện: Đối đáp với vua

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng đàn

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng đàn

Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây !

Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây !

Tập đọc: Tiếng đàn

Tập đọc: Tiếng đàn

Tuần 25. Lễ hội

Tuần 25. Lễ hội

Kể chuyện: Hội vật

Kể chuyện: Hội vật

Tập làm văn: Nghe-kể: Người bán quạt may mắn

Tập làm văn: Nghe-kể: Người bán quạt may mắn

Tập đọc: Hội vật

Tập đọc: Hội vật

Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe-Viết): Hội vật

Chính tả (Nghe-Viết): Hội vật

Tập đọc: Ngày hội rừng xanh

Tập đọc: Ngày hội rừng xanh

Tập làm văn : Kể về lễ hội

Tập làm văn : Kể về lễ hội

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao

Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Chính tả (Nghe-Viết): Hội đua voi ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe-Viết): Hội đua voi ở Tây Nguyên

Tuần 26. Lễ hội

Tuần 26. Lễ hội

Chính tả (Nghe-Viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Chính tả (Nghe-Viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy

Tập đọc: Đi hội chùa Hương

Tập đọc: Đi hội chùa Hương

Tập làm văn: Kể về một ngày hội

Tập làm văn: Kể về một ngày hội

Tập đọc: Rước đèn ông sao

Tập đọc: Rước đèn ông sao

Tập đoc: Cuộc chạy đua trong rừng

Tập đoc: Cuộc chạy đua trong rừng

Tuần 28. Thể thao

Tuần 28. Thể thao

Chính tả (Nghe-Viết): Cuộc chạy đua trong rừng

Chính tả (Nghe-Viết): Cuộc chạy đua trong rừng

Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng

Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì

Chính tả (Nhớ-Viết): Tin thể thao

Chính tả (Nhớ-Viết): Tin thể thao

Tập đọc: Cùng vui chơi

Tập đọc: Cùng vui chơi

Tập đọc: Tin thể thao

Tập đọc: Tin thể thao

Tuần 29. Thể thao

Tuần 29. Thể thao

Kể chuyện Buổi học thể dục

Kể chuyện Buổi học thể dục

Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao

Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao

Tập đọc: Buổi học thể dục

Tập đọc: Buổi học thể dục

Tập đọc: Bé thành phi công

Tập đọc: Bé thành phi công

Chính tả (Nghe-Viết): Buổi học thể dục

Chính tả (Nghe-Viết): Buổi học thể dục

Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao

Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy

Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

Chính tả (Nghe-Viết): Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Chính tả (Nghe-Viết): Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Chính tả (Nghe-Viết): Liên hợp quốc

Chính tả (Nghe-Viết): Liên hợp quốc

Tuần 30. Ngôi nhà chung

Tuần 30. Ngôi nhà chung

Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì

Chính tả (Nhớ-Viết): Một mái nhà chung

Chính tả (Nhớ-Viết): Một mái nhà chung

Tập đọc: Một mái nhà chung

Tập đọc: Một mái nhà chung

Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích

Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích

Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh

Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh

Tuần 31. Ngôi nhà chung

Tuần 31. Ngôi nhà chung

Chính tả (Nghe-Viết): Bác sĩ Y-éc-xanh

Chính tả (Nghe-Viết): Bác sĩ Y-éc-xanh

Kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh

Kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy

Tập đọc: Bài hát trồng cây

Tập đọc: Bài hát trồng cây

Chính tả (Nhớ-Viết): Bài hát trồng cây

Chính tả (Nhớ-Viết): Bài hát trồng cây

Tập đọc: Con cò

Tập đọc: Con cò

Tuần 32. Ngôi nhà chung

Tuần 32. Ngôi nhà chung

Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường

Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường

Chính tả (Nghe-Viết): Ngôi nhà chung

Chính tả (Nghe-Viết): Ngôi nhà chung

Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Tập đọc: Người đi săn và con vượn

Tập đọc: Người đi săn và con vượn

Chính tả (Nghe-Viết): Hạt mưa

Chính tả (Nghe-Viết): Hạt mưa

Kể chuyện: Người đi săn và con vượn

Kể chuyện: Người đi săn và con vượn

Tập đọc: Cuốn sổ tay

Tập đọc: Cuốn sổ tay

Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường

Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Giải VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

Để học tốt Tiếng Việt 3, dưới đây là các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1. Bạn nhấp chuột vào tên Tuần để tham khảo phần giải bài tập và trả lời câu hỏi VBT Tiếng Việt 3 Tập 1 tương ứng. ...

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 | Giải VBT Tiếng Việt 3 Tập 2

Để học tốt Tiếng Việt 3, dưới đây là các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2. Bạn nhấp chuột vào tên Tuần để tham khảo phần giải bài tập và trả lời câu hỏi VBT Tiếng Việt 3 Tập 2 tương ứng. ...

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1, Tập 2 | Giải VBT Tiếng Việt 3 hay nhất tại VietJack

Để học tốt Tiếng Việt lớp 3, bên cạnh loạt bài , VietJack giới thiệu loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 được biên soạn bám sát theo nội dung VBT Tiếng Việt lớp 3 giúp bạn học tốt môn Tiếng Việt 3 hơn. Mục lục Giải Vở bài tập Tiếng Việt 3 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1 ...

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 | Soạn Tiếng Việt lớp 3 | Để học tốt Tiếng Việt 3

Để học tốt các môn học lớp 3, bên cạnh loạt bài , VietJack giới thiệu loạt bài trả lời câu hỏi Tiếng Việt 3 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 giúp bạn học tốt môn Tiếng Việt 3 hơn. Mục lục Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tiếng Việt 3 Tập 1 ...

Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 3 + 4

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Ôn tập giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3: Tiết 3 + 4 là lời giải SGK Tiếng Việt 3 trang 74, 75 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố ...

Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 7 + 8

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 7, 8 là lời giải SGK Tiếng Việt 3 trang 76, 77 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ ...

Kể chuyện lớp 3: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử Soạn bài: Kể chuyện lớp 3: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử là lời giải phần Kể chuyện SGK Tiếng Việt 3 ...

Tập đọc lớp 3: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 61 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 giúp ...

Chính tả lớp 3: Nghe - viết Tiếng đàn

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Tiếng đàn Chính tả lớp 3: Nghe - viết: Tiếng đàn là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng việt 3 tập 2 trang 56 cho các em học sinh tham khảo ...

Tập đọc lớp 3: Hội vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài Tập đọc: Hội vật là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 59 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 giúp các em ...

Chính tả lớp 3 (Nghe - viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử Chính tả lớp 3: Nghe - viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử là lời giải phần Chính tả SGK ...

Luyện từ và câu lớp 3: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? Luyện từ và câu lớp 3: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào là lời giải phần ...

Tập đọc lớp 3: Rước đèn ông sao

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Rước đèn ông sao là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 71 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp ...

Chính tả lớp 3: Nghe - viết: Người sáng tạo Quốc ca Việt Nam

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Chính tả (Nghe - viết): Người sáng tạo Quốc ca Việt Nam là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo, luyện tập các dạng bài ...

Tập làm văn lớp 3: Kể về lễ hội

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Kể về lễ hội là lời giải phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt 3 ...

Chính tả lớp 3 (Nghe - viết): Rước đèn ông sao

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Rước đèn ông sao Chính tả lớp 3: Nghe - viết: Rước đèn ông sao là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 72 cho các em ...

Tập làm văn lớp 3: Nghe và kể lại chuyện Người bán quạt may mắn

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Tập làm văn: Người bán quạt may mắn là lời giải phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 56 cho các em hoc sinh tham khảo chuẩn bị cho tiết tập làm văn tuần 24. ...

Tập làm văn lớp 3: Kể về một ngày hội

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Kể về một ngày hội là lời giải phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 72 cho các em học sinh tham khảo tập kể về một lễ hội, viết đoạn văn kể ...

Tập đọc lớp 3: Đối đáp với vua

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Đối đáp với vua là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 50 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 giúp ...

Tập đọc lớp 3: Ngày hội rừng xanh

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Ngày hội rừng xanh Soạn bài là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 63 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng ...

1 2 3 4 .. > >>