Ngữ văn Lớp 3

Tuần 1. Măng non

Tuần 1. Măng non

Kể chuyện: Cậu bé thông minh

Kể chuyện: Cậu bé thông minh

Tập đọc: Cậu bé thông minh

Tập đọc: Cậu bé thông minh

Tập đọc: Hai bàn tay em

Tập đọc: Hai bàn tay em

Tập đọc: Đơn xin vào đội

Tập đọc: Đơn xin vào đội

Chính tả: Cậu bé thông minh

Chính tả: Cậu bé thông minh

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh

Tập làm văn: Điền vào tờ giấy in sẵn

Tập làm văn: Điền vào tờ giấy in sẵn

Chính tả (Nghe - viết): Chơi chuyền

Chính tả (Nghe - viết): Chơi chuyền

Tập đọc: Ai có lỗi?

Tập đọc: Ai có lỗi?

Tuần 2. Măng non

Tuần 2. Măng non

Chính tả: Ai có lỗi

Chính tả: Ai có lỗi

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi

Kể chuyện: Ai có lỗi

Kể chuyện: Ai có lỗi

Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà

Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà

Chính tả (Nghe-Viết): Cô giáo tí hon

Chính tả (Nghe-Viết): Cô giáo tí hon

Chơi thuyền

Chơi thuyền

Tập đọc: Cô giáo tí hon

Tập đọc: Cô giáo tí hon

Tập làm văn: Viết đơn

Tập làm văn: Viết đơn

Tập đọc: Người lính dũng cảm

Tập đọc: Người lính dũng cảm

Tuần 5. Tới trường

Tuần 5. Tới trường

Tập đọc: Mùa thu của em

Tập đọc: Mùa thu của em

Kể chuyện: Người lính dũng cảm

Kể chuyện: Người lính dũng cảm

Luyện từ và câu: So sánh

Luyện từ và câu: So sánh

Chính tả (Nghe-Viết): Người lính dũng cảm

Chính tả (Nghe-Viết): Người lính dũng cảm

Chính tả: Mùa thu của em

Chính tả: Mùa thu của em

Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết

Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết

Tuần 6. Tới trường

Tuần 6. Tới trường

Kể chuyện Bài bài tập làm văn

Kể chuyện Bài bài tập làm văn

Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

Tập đọc: Ngày khai trường

Tập đọc: Ngày khai trường

Tập đọc: Bài tập làm văn

Tập đọc: Bài tập làm văn

Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học

Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học

Chính tả: Bài tập làm văn

Chính tả: Bài tập làm văn

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học

Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ lại buổi đầu đi học

Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ lại buổi đầu đi học

Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường

Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường

Chính tả: Trận bóng dưới lòng đường

Chính tả: Trận bóng dưới lòng đường

Tuần 7. Cộng đồng

Tuần 7. Cộng đồng

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái

Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường

Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường

Chính tả (Nghe-Viết): Bận

Chính tả (Nghe-Viết): Bận

Tập đọc: Lừa và ngựa

Tập đọc: Lừa và ngựa

Tập đọc: Bận

Tập đọc: Bận

Tuần 8. Cộng đồng

Tuần 8. Cộng đồng

Chính tả (Nghe-Viết): Các em nhỏ và cụ già

Chính tả (Nghe-Viết): Các em nhỏ và cụ già

Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn

Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn

Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già

Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già

Tập đọc: Tiếng ru

Tập đọc: Tiếng ru

Tập đọc: Những chiếc chuông reo

Tập đọc: Những chiếc chuông reo

Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già

Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng ru

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng ru

Tuần 10. Quê hương

Tuần 10. Quê hương

Chính tả (Nghe-Viết): Quê hương ruột thịt

Chính tả (Nghe-Viết): Quê hương ruột thịt

Ôn tập giữa học kì I

Ôn tập giữa học kì I

Tập đọc: Quê hương

Tập đọc: Quê hương

Tập đọc: Giọng quê hương

Tập đọc: Giọng quê hương

Kể chuyện: Giọng quê hương

Kể chuyện: Giọng quê hương

Tập đọc: Thư gửi bà

Tập đọc: Thư gửi bà

Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư

Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Chính tả (Nghe-Viết): Thư gửi bà

Chính tả (Nghe-Viết): Thư gửi bà

Tập đọc: Đất quý, đất yêu

Tập đọc: Đất quý, đất yêu

Tuần 11. Quê hương

Tuần 11. Quê hương

Chính tả (Nghe - viết): Tiếng hò trên sông

Chính tả (Nghe - viết): Tiếng hò trên sông

Kể chuyện: Đất quý, đất yêu

Kể chuyện: Đất quý, đất yêu

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương

Tập đọc: Vẽ quê hương

Tập đọc: Vẽ quê hương

Chính tả (Nhớ-Viết): Vẽ quê hương

Chính tả (Nhớ-Viết): Vẽ quê hương

Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi

Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi

Tập đọc: Nắng phương Nam

Tập đọc: Nắng phương Nam

Tập làm văn: Nghe-kể: Tôi có đọc đâu!

Tập làm văn: Nghe-kể: Tôi có đọc đâu!

Chính tả (Nghe-Viết): Chiều trên sông Hương

Chính tả (Nghe-Viết): Chiều trên sông Hương

Tuần 12. Bắc - Trung - Nam

Tuần 12. Bắc - Trung - Nam

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái

Kể chuyện bài Nắng phương Nam

Kể chuyện bài Nắng phương Nam

Chính tả (Nghe-Viết): Cảnh đẹp non sông

Chính tả (Nghe-Viết): Cảnh đẹp non sông

Tập đọc: Cảnh đẹp non sông

Tập đọc: Cảnh đẹp non sông

Tuần 13. Bắc - Trung - Nam

Tuần 13. Bắc - Trung - Nam

Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam

Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam

Kể chuyện Người con của Tây Nguyên

Kể chuyện Người con của Tây Nguyên

Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương

Tập đọc: Cửa Tùng

Tập đọc: Cửa Tùng

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Tập đọc: Vàm Cỏ Đông

Tập đọc: Vàm Cỏ Đông

Tuần 16. Thành thị và nông thôn

Tuần 16. Thành thị và nông thôn

Kể chuyện: Đôi bạn

Kể chuyện: Đôi bạn

Chính tả (Nghe-Viết): Vàm Cỏ Đông

Chính tả (Nghe-Viết): Vàm Cỏ Đông

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn

Tập đọc: Đôi bạn

Tập đọc: Đôi bạn

Chính tả (Nhớ-Viết): Về quê ngoại

Chính tả (Nhớ-Viết): Về quê ngoại

Tập đọc: Về quê ngoại

Tập đọc: Về quê ngoại

Tuần 17. Thành thị và nông thôn

Tuần 17. Thành thị và nông thôn

Tập đọc: Ba điều ước

Tập đọc: Ba điều ước

Chính tả (Nghe-Viết): Vầng trăng quê em

Chính tả (Nghe-Viết): Vầng trăng quê em

Tập làm văn: Nghe-kể: Kéo cây lúa lên

Tập làm văn: Nghe-kể: Kéo cây lúa lên

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ đặc điểm

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ đặc điểm

Tập đọc: Mồ côi xử kiện

Tập đọc: Mồ côi xử kiện

Chính tả (Nghe-Viết): Âm thanh thành phố

Chính tả (Nghe-Viết): Âm thanh thành phố

Tập đọc: Anh đom đóm

Tập đọc: Anh đom đóm

Ôn tập cuối học kì I

Ôn tập cuối học kì I

Tập đọc: Âm thanh thành phố

Tập đọc: Âm thanh thành phố

Tập đọc: Ông tổ nghề thêu

Tập đọc: Ông tổ nghề thêu

Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

Chính tả: Ông tổ nghề thêu

Chính tả: Ông tổ nghề thêu

Tuần 21. Sáng tạo

Tuần 21. Sáng tạo

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời

Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu

Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu

Chính tả (Nhớ-Viết): Bàn tay cô giáo

Chính tả (Nhớ-Viết): Bàn tay cô giáo

Tập đọc: Bàn tay cô giáo

Tập đọc: Bàn tay cô giáo

Tuần 22. Sáng tạo

Tuần 22. Sáng tạo

Tập đọc: Người trí thức yêu nước

Tập đọc: Người trí thức yêu nước

Chính tả (Nghe-Viết): Ê-đi-xơn và bà cụ

Chính tả (Nghe-Viết): Ê-đi-xơn và bà cụ

Tập làm văn: Nói về trí thức

Tập làm văn: Nói về trí thức

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi

Tập đọc: Nhà phát minh và bà cụ

Tập đọc: Nhà phát minh và bà cụ

Chính tả (Nghe-Viết): Một nhà thông thái

Chính tả (Nghe-Viết): Một nhà thông thái

Tập đọc: Cái cầu

Tập đọc: Cái cầu

Tuần 33. Bầu trời và mặt đất

Tuần 33. Bầu trời và mặt đất

Tập đọc: Chiếc máy bơm

Tập đọc: Chiếc máy bơm

Chính tả (Nghe-Viết): Cóc kiện Trời

Chính tả (Nghe-Viết): Cóc kiện Trời

Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc

Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc

Luyện từ và câu: Nhân hóa

Luyện từ và câu: Nhân hóa

Tập đọc: Cóc kiện trời

Tập đọc: Cóc kiện trời

Chính tả (Nghe-Viết): Quà của đồng nội

Chính tả (Nghe-Viết): Quà của đồng nội

Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

Tuần 34. Bầu trời và mặt đất

Tuần 34. Bầu trời và mặt đất

Tập đọc: Quà của đồng nội

Tập đọc: Quà của đồng nội

Kể chuyện: Sự tích chú Cuội cung trăng

Kể chuyện: Sự tích chú Cuội cung trăng

Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

Tập đọc: Mưa

Tập đọc: Mưa

Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng

Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng

Chính tả (Nghe-Viết): Dòng suối thức

Chính tả (Nghe-Viết): Dòng suối thức

Chính tả (Nghe-Viết): Thì thầm

Chính tả (Nghe-Viết): Thì thầm

Tuần 14. Anh em một nhà

Tuần 14. Anh em một nhà

Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ

Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ

Chính tả (Nghe-Viết): Người liên lạc nhỏ

Chính tả (Nghe-Viết): Người liên lạc nhỏ

Tập làm văn: Nghe-kể: Vươn tới các vì sao

Tập làm văn: Nghe-kể: Vươn tới các vì sao

Tập đọc: Nhớ Việt Bắc

Tập đọc: Nhớ Việt Bắc

Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao

Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao

Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ

Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ

Tập làm văn: Nghe-kể: Tôi cũng như bác

Tập làm văn: Nghe-kể: Tôi cũng như bác

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm

Tập đọc: Hũ bạc của người cha

Tập đọc: Hũ bạc của người cha

Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ Việt Bắc

Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ Việt Bắc

Tập đọc: Nhà bố ở

Tập đọc: Nhà bố ở

Tuần 15. Anh em một nhà

Tuần 15. Anh em một nhà

Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe-Viết): Hũ bạc của người cha

Chính tả (Nghe-Viết): Hũ bạc của người cha

Tập làm văn: Nghe - kể: Giấu cày

Tập làm văn: Nghe - kể: Giấu cày

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc

Tập đọc: Chiếc áo len

Tập đọc: Chiếc áo len

Chính tả (Nghe-Viết): Nhà rông ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe-Viết): Nhà rông ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe-Viết): Chiếc áo len

Chính tả (Nghe-Viết): Chiếc áo len

Tuần 3. Mái ấm

Tuần 3. Mái ấm

Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Kể chuyện: Chiếc áo len

Kể chuyện: Chiếc áo len

Tập làm văn: Kể về gia đình

Tập làm văn: Kể về gia đình

Tập đọc: Quạt cho bà ngủ

Tập đọc: Quạt cho bà ngủ

Tập đọc: Người mẹ

Tập đọc: Người mẹ

Chính tả: Tập chép: Chị em

Chính tả: Tập chép: Chị em

Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão

Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão

Tuần 4. Mái ấm

Tuần 4. Mái ấm

Tập đọc: Ông ngoại

Tập đọc: Ông ngoại

Chính tả (Nghe-Viết): Người mẹ

Chính tả (Nghe-Viết): Người mẹ

Tập làm văn: Nghe - kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi

Tập làm văn: Nghe - kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình

Tập đọc: Hai Bà Trưng

Tập đọc: Hai Bà Trưng

Chính tả (Nghe-Viết): Ông ngoại

Chính tả (Nghe-Viết): Ông ngoại

Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua " Noi gương chú bộ đội"

Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua " Noi gương chú bộ đội"

Tuần 19. Bảo vệ Tổ quốc

Tuần 19. Bảo vệ Tổ quốc

Tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng

Tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng

Tập đọc: Bộ đội về làng

Tập đọc: Bộ đội về làng

Tập đọc: Ở lại với chiến khu

Tập đọc: Ở lại với chiến khu

Chính tả (Nghe - viết): Trần Bình Trọng

Chính tả (Nghe - viết): Trần Bình Trọng

Chính tả (Nghe-Viết): Ở lại với chiến khu

Chính tả (Nghe-Viết): Ở lại với chiến khu

Tuần 20. Bảo vệ Tổ quốc

Tuần 20. Bảo vệ Tổ quốc

Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Kể chuyện: Ở lại với chiến khu

Kể chuyện: Ở lại với chiến khu

Tuần 23. Nghệ thuật

Tuần 23. Nghệ thuật

Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Kể chuyện: Nhà ảo thuật

Kể chuyện: Nhà ảo thuật

Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ

Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ

Tập đọc: Nhà ảo thuật

Tập đọc: Nhà ảo thuật

Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc

Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc

Chính tả (Nghe-Viết): Nghe nhạc

Chính tả (Nghe-Viết): Nghe nhạc

Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào

Tập đọc: Đối đáp với vua

Tập đọc: Đối đáp với vua

Chính tả (Nghe-Viết): Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Chính tả (Nghe-Viết): Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Chính tả (Nghe-Viết): Đối đáp với vua

Chính tả (Nghe-Viết): Đối đáp với vua

Tuần 24. Nghệ thuật

Tuần 24. Nghệ thuật

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy

Kể chuyện: Đối đáp với vua

Kể chuyện: Đối đáp với vua

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng đàn

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng đàn

Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây !

Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây !

Tập đọc: Tiếng đàn

Tập đọc: Tiếng đàn

Tuần 25. Lễ hội

Tuần 25. Lễ hội

Kể chuyện: Hội vật

Kể chuyện: Hội vật

Tập làm văn: Nghe-kể: Người bán quạt may mắn

Tập làm văn: Nghe-kể: Người bán quạt may mắn

Tập đọc: Hội vật

Tập đọc: Hội vật

Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe-Viết): Hội vật

Chính tả (Nghe-Viết): Hội vật

Tập đọc: Ngày hội rừng xanh

Tập đọc: Ngày hội rừng xanh

Tập làm văn : Kể về lễ hội

Tập làm văn : Kể về lễ hội

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao

Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Chính tả (Nghe-Viết): Hội đua voi ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe-Viết): Hội đua voi ở Tây Nguyên

Tuần 26. Lễ hội

Tuần 26. Lễ hội

Chính tả (Nghe-Viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Chính tả (Nghe-Viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy

Tập đọc: Đi hội chùa Hương

Tập đọc: Đi hội chùa Hương

Tập làm văn: Kể về một ngày hội

Tập làm văn: Kể về một ngày hội

Tập đọc: Rước đèn ông sao

Tập đọc: Rước đèn ông sao

Tập đoc: Cuộc chạy đua trong rừng

Tập đoc: Cuộc chạy đua trong rừng

Tuần 28. Thể thao

Tuần 28. Thể thao

Chính tả (Nghe-Viết): Cuộc chạy đua trong rừng

Chính tả (Nghe-Viết): Cuộc chạy đua trong rừng

Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng

Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì

Chính tả (Nhớ-Viết): Tin thể thao

Chính tả (Nhớ-Viết): Tin thể thao

Tập đọc: Cùng vui chơi

Tập đọc: Cùng vui chơi

Tập đọc: Tin thể thao

Tập đọc: Tin thể thao

Tuần 29. Thể thao

Tuần 29. Thể thao

Kể chuyện Buổi học thể dục

Kể chuyện Buổi học thể dục

Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao

Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao

Tập đọc: Buổi học thể dục

Tập đọc: Buổi học thể dục

Tập đọc: Bé thành phi công

Tập đọc: Bé thành phi công

Chính tả (Nghe-Viết): Buổi học thể dục

Chính tả (Nghe-Viết): Buổi học thể dục

Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao

Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy

Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

Chính tả (Nghe-Viết): Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Chính tả (Nghe-Viết): Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Chính tả (Nghe-Viết): Liên hợp quốc

Chính tả (Nghe-Viết): Liên hợp quốc

Tuần 30. Ngôi nhà chung

Tuần 30. Ngôi nhà chung

Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì

Chính tả (Nhớ-Viết): Một mái nhà chung

Chính tả (Nhớ-Viết): Một mái nhà chung

Tập đọc: Một mái nhà chung

Tập đọc: Một mái nhà chung

Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích

Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích

Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh

Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh

Tuần 31. Ngôi nhà chung

Tuần 31. Ngôi nhà chung

Chính tả (Nghe-Viết): Bác sĩ Y-éc-xanh

Chính tả (Nghe-Viết): Bác sĩ Y-éc-xanh

Kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh

Kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy

Tập đọc: Bài hát trồng cây

Tập đọc: Bài hát trồng cây

Chính tả (Nhớ-Viết): Bài hát trồng cây

Chính tả (Nhớ-Viết): Bài hát trồng cây

Tập đọc: Con cò

Tập đọc: Con cò

Tuần 32. Ngôi nhà chung

Tuần 32. Ngôi nhà chung

Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường

Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường

Chính tả (Nghe-Viết): Ngôi nhà chung

Chính tả (Nghe-Viết): Ngôi nhà chung

Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Tập đọc: Người đi săn và con vượn

Tập đọc: Người đi săn và con vượn

Chính tả (Nghe-Viết): Hạt mưa

Chính tả (Nghe-Viết): Hạt mưa

Kể chuyện: Người đi săn và con vượn

Kể chuyện: Người đi săn và con vượn

Tập đọc: Cuốn sổ tay

Tập đọc: Cuốn sổ tay

Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường

Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Giải VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

Để học tốt Tiếng Việt 3, dưới đây là các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1. Bạn nhấp chuột vào tên Tuần để tham khảo phần giải bài tập và trả lời câu hỏi VBT Tiếng Việt 3 Tập 1 ...

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 | Giải VBT Tiếng Việt 3 Tập 2

Để học tốt Tiếng Việt 3, dưới đây là các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2. Bạn nhấp chuột vào tên Tuần để tham khảo phần giải bài tập và trả lời câu hỏi VBT Tiếng Việt 3 Tập 2 ...

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1, Tập 2 | Giải VBT Tiếng Việt 3 hay nhất tại VietJack

Để học tốt Tiếng Việt lớp 3, bên cạnh loạt bài , VietJack giới thiệu loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 được biên soạn bám sát theo nội dung VBT Tiếng Việt lớp 3 giúp bạn học tốt môn Tiếng ...

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 | Soạn Tiếng Việt lớp 3 | Để học tốt Tiếng Việt 3

Để học tốt các môn học lớp 3, bên cạnh loạt bài , VietJack giới thiệu loạt bài trả lời câu hỏi Tiếng Việt 3 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 giúp bạn học tốt ...

Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 3 + 4

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Ôn tập giữa học kì 2 môn Tiếng ...

Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 7 + 8

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt ...

Kể chuyện lớp 3: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử Soạn bài: Kể ...

Tập đọc lớp 3: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng ...

Chính tả lớp 3: Nghe - viết Tiếng đàn

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Tiếng đàn Chính tả lớp 3: Nghe - viết: ...

Tập đọc lớp 3: Hội vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài Tập đọc: Hội vật là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 3 tập ...

Chính tả lớp 3 (Nghe - viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử ...

Luyện từ và câu lớp 3: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? ...

Tập đọc lớp 3: Rước đèn ông sao

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Rước đèn ông sao là lời giải phần Tập đọc SGK ...

Chính tả lớp 3: Nghe - viết: Người sáng tạo Quốc ca Việt Nam

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Chính tả (Nghe - viết): Người sáng tạo Quốc ca Việt Nam là lời giải ...

Tập làm văn lớp 3: Kể về lễ hội

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 ...

Chính tả lớp 3 (Nghe - viết): Rước đèn ông sao

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Rước đèn ông sao Chính tả lớp 3: ...

Tập làm văn lớp 3: Nghe và kể lại chuyện Người bán quạt may mắn

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Tập làm văn: Người bán quạt may mắn là lời giải phần Tập làm văn SGK ...

Tập làm văn lớp 3: Kể về một ngày hội

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Kể về một ngày hội là lời giải phần Tập làm văn ...

Tập đọc lớp 3: Đối đáp với vua

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Đối đáp với vua là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng ...

Tập đọc lớp 3: Ngày hội rừng xanh

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Ngày hội rừng xanh Soạn bài là lời giải phần Tập đọc ...

1 2 3 4 .. > >>