Ngoại ngữ Lớp 8

Những lỗi ngữ pháp người mới học tiếng Anh thường gặp phải

Hầu hết những người mới bắt đầu học tiếng Anh còn khá lúng túng và sử dụng sai ngữ pháp tiếng Anh. Để giúp cho các bạn hạn chế không còn sai các lỗi ngữ pháp cơ bản nữa thì anh ngữ EFC đã tổng hợp các lỗi ngữ pháp mà người mới học tiếng Anh thường gặp phải . Hy vọng chúng sẽ giúp ích ...

Tóm tắt Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8

Để giúp các bạn học sinh dễ dàng tổng hợp kiến thức tiếng Anh và đạt kết quả cao trong học tập. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 để hỗ trợ các bạn học sinh trong học tập. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. I . TOO / ...

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 8

Từ vựng tiếng anh lớp 8 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng trong các Unit trong chương trình học lớp 8. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. UNIT 1. MY FRIENDS STT Từ vựng Nghĩa 1 ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 11: Speaking (trang 39)

Unit 11: Science and technology C. Speaking (trang 39 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Work in a small group... (Làm việc trong 1 nhóm nhỏ. Thảo luận các câu đố. Cố gắng tìm ra đáp án cho mỗi câu hỏi.) 1. A 2. B 3. C 4. B 5. A 6. B 7. A 8. B ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 12: Phonetics (trang 43)

Unit 12: Life on other planets A. Phonetics (trang 43 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Mark the stressed syllables ...(Đánh dấu âm tiết được nhấn mạnh và sau đó đọc to các từ lên. Chú ý đến trọng âm của từ.) 'weightless (không trọng lượng) re'sourceful (tháo vát) 'airless ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 8: Speaking (trang 14-15)

Unit 8: English speaking countries C. Speaking (trang 14-15 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Use one of the...(Sử dụng một trong những câu trình bày trong khung để phản hồi lại mỗi câu nói/ câu hỏi. Sau đó thực hành các bài đối thoại với một người bạn.) 1. I don’t ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 7: Writing (trang 10)

Unit 7: Pollution E. Writing (trang 10 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Combine each pair...(Kết hợp mỗi cặp câu, sử dụng các từ/ cụm từ trong ngoặc. Không thay đổi các từ/ cụm từ được cho.) 1. Noise pollution causes a change in animals' living pattern. 2. Radioactive pollution ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 12: Reading (trang 48-49)

Unit 12: Life on other planets D. Reading (trang 48-49 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Read this story...(Đọc câu chuyện này và điền vào chỗ trống với 1 từ thích hợp từ trong khung.) 1. named 2. Temperature 3. Surface 4. underground 5. dark 6. ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 7: Speaking (trang 6)

Unit 7: Pollution C. Speaking (trang 6 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Rearrange the sentences ...(Sắp xếp lại những câu sau để tạo thành bài đối thoại hoàn chỉnh. Câu đầu tiên đã được làm sẵn cho bạn.) 1. E 2. H 3. B 4. F 5. G ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 12: Vocabulary - Grammar (trang 44-45-46)

Unit 12: Life on other planets B. Vocabulary - Grammar (trang 44-45-46 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Solve the crossword puzzle. (Giải ô chữ.) 1. SUN 2. MOON 3. ALIEN 4. MARS 5. URANUS 6. SATURN 7. MYTH 8. VENUS 9. TREK 10. ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 10: Vocabulary - Grammar (trang 30-31)

Unit 10: Communication B. Vocabulary - Grammar (trang 30-31 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Put the words...(Đặt các từ vào loại giao tiếp bằng lời hoặc giao tiếp phi ngôn ngữ.) Verbal communication: - giving a speech - writing poems - emailing - sending notes - ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 11: Reading (trang 40-41)

Unit 11: Science and technology D. Reading (trang 40-41 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the passage ...(Đọc bài và chọn đáp án đúng A, B , C hay D cho mỗi chỗ trống.) 1. B 2. A 3. C 4. D 5. B ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 5: Speaking (trang 40)

Unit 5: Festivals in Viet Nam C. Speaking (trang 40 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Put the following sentences ...(Đặt những câu sau theo đúng thứ tự để làm thành bài đàm thoại. Sau đó thực hành với em.) A -> E -> B -> G -> C -> F -> H -> D Hướng dẫn ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 9: Reading (trang 22-23)

Unit 9: Natural disasters D. Reading (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the paragraph ...(Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng A, B hay C cho mỗi chỗ trống.) 1. B 2.B 3. C 4. C 5. B ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 10: Reading (trang 32-33-34)

Unit 10: Communication D. Reading (trang 32-33-34 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the text about Alexander Graham Bell and do the tasks. (Đọc bài về Alexander Graham Bell và làm các bài tập.) a. Quyết định những câu sau là đúng hay sai 1. T 2. F 3. T 4. ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 9: Vocabulary - Grammar (trang 19-20-21)

Unit 9: Natural disasters B. Vocabulary - Grammar (trang 19-20-21 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Choose the best answer ...(Chọn đáp án đúng nhất A, B hay C để hoàn thành mỗi câu.) 1. B 2. A 3. B 4. C 5. D 6. D 7. A 8. A 9. B ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 3: Writing (trang 22-23)

Unit 3: Peoples of Viet Nam E. Writing (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Write questions ...(Viết những câu chỉ cho những phần gạch dướỉ trong những câu sau) 1. Which ethnic people has the second largest population in Vietnam? 2. What is the cultural heritage of ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 12: Writing (trang 50)

Unit 12: Life on other planets E. Writing (trang 50 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Rewrite the sentences in reported speech. (Viết lại các câu dạng câu tường thuật.) 1. Sally thought residents from Venus had very big eyes round faces. 2. Jane believed that those aliens ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 8: Vocabulary - Grammar (trang 12-13-14)

Unit 8: English speaking countries B. Vocabulary - Grammar (trang 12-13-14 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. In each group...(Trong mỗi nhóm, gạch bỏ một từ không đi với từ chủ chốt.) 1. places 2. schedule 3. a festival 4. puzzles 5. a performance 6. ...

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 6: Vocabulary - Grammar (trang 45-46-47)

Unit 6: Folk tales B. Vocabulary - Grammar (trang 45-46-47 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. These people, animals...(Những người, động vật và những sinh vật rất phổ biến trong truyện dân gian. Sửa lại trật tự tên.) а. hare b. fairy c. emperor d. tortoise ...

1 2 3 4 .. > >>