Ngoại ngữ Lớp 7

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 7

Từ vựng tiếng Anh lớp 7 được tìm kiếm khá nhiều. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC xin tổng hợp danh sách các từ vựng tiếng Anh lớp 7 phổ biến nhất. Hy vọng bài viết này hữu ích đối với các bạn. UNIT 1. BACK TO SCHOOL STT Từ Vựng Nghĩa 1 bus stop trạm xe buýt ...

Từ hạn định là gì? Cách dùng từ hạn đinh trong tiếng anh

Từ hạn định là một trong những cấu trúc quan trọng trong ngữ pháp tiếng anh. Vì thế, anh ngữ EFC đã tổng hợp các kiến thức cần thiết trong cấu trúc ngữ pháp này để giúp các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn 1. Định nghĩa Các từ hạn định ...

Tóm tắt Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7

Để giúp các bạn học sinh dễ dàng tổng hợp kiến thức tiếng Anh và đạt kết quả cao trong học tập. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 để hỗ trợ các bạn học sinh trong học tập. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. 1. Từ chỉ số ...

Các cụm động từ (phrasal verb) thường gặp

Để giúp các bạn tìm kiếm dễ dàng các phrasal verb thì anh ngữ EFC đã tổng hợp các cụm động từ thường gặp và phổ biến nhất. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn. STT TỪ VỰNG NGHĨA 1 Beat one’s self up tự trách mình (khi dùng, thay ...

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 12: Vocabulary - Grammar (trang 44-45-46)

Unit 12: An overcrowded world B. Vocabulary - Grammar (trang 44-45-46 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the puzzle...(Nhìn vào bảng chữ sau và tìm ra 10 tính từ sử dụng để mô tả một khu vực. Các từ có thể đọc từ trên xuống, từ dưới lên hoặc chéo.) • SPACIOUS • CROWDED ...

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 11: Vocabulary - Grammar (trang 37-38)

Unit 11: Travelling in the future B. Vocabulary - Grammar (trang 37-38 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Match the means... (Nối định nghĩa phương tiện vận chuyển với phần mô tả của chúng) 1. D 2. A 3. B 4. C 1. Xe hơi tự lái - Bạn có thể làm việc, hoặc ...

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 12: Writing (trang 49)

Unit 12: An overcrowded world E. Writing (trang 49 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Do you agree or disagree...(Em có đồng ý hay không đồng ý với những ý kiến bên dưới? Viết hai hay ba câu để giải thích.) 1. Overpopulation does not affect your family. I don’t agree. ...

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 10: Phonetics (trang 29)

Unit 10: Sources of energy A. Phonetics (trang 29 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Find the word ...(Tìm từ có trọng âm khác từ còn lại. Đọc to chúng.) 1. C 2. B 3. A 4. D 5. B Hướng dẫn dịch: 1. Chọn C. a'nother trọng âm 2, các từ còn lại có ...

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 11: Reading (trang 40-41)

Unit 11: Travelling in the future D. Reading (trang 40-41 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Read the conversation...(Đọc đoạn đàm thoại và làm các nhiệm vụ bên dưới.) Mai: ... Nó nói về du lịch hàng không trong tương lai. Bây giờ chúng ta sẽ nói về giao thông đường bộ trong ...

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 8: Reading (trang 14-15)

Unit 8: Films D. Reading (trang 14-15 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Read about Ewan McGregor...(Đọc về Ewan McGregor trong blog của người hâm mộ anh ấy và chọn câu trả lời chính xác trong A, B, C hoặc D cho mỗi chỗ trống.) 1. A 2. B 3. C 4. D 5. A ...

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 11: Writing (trang 42)

Unit 11: Travelling in the future E. Writing (trang 42 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Write five sentences...(Viết các câu để miêu tả hình ảnh về những thành phố và giao thông trong năm 2100. Em có thể sử dụng những gợi ý nếu cần.) 1. People will use the sky traffic more. 2. ...

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 12: Phonetics (trang 43)

Unit 12: An overcrowded world A. Phonetics (trang 43 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Mark (') the stress...Đánh dấu trọng âm cho những từ bên dưới.) re’source 'serious des’cribe 'poverty 'littering re’ycle 'stressíul ...

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 10: Speaking (trang 33)

Unit 10: Sources of energy C. Speaking (trang 33 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Mai and Nam are talking about... (Mai và Nam đang nói về những nguồn năng lượng. Chọn a-e để hoàn thành bài đàm thoại) 1. c 2. e 3. a 4. b 5. d Hướng dẫn dịch: ...

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 12: Speaking (trang 47)

Unit 12: An overcrowded world C. Speaking (trang 47 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Fill each gap...(Điền vào khoảng trống với một từ phù hợp để hoàn thành bài đàm thoại. Sau đó đọc lên.) (1) word (2) megacity (3) small (4) They (5) largest ...

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 7: Writing (trang 9)

Unit 7: Traffic E. Writing (trang 9 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Rewrite the following sentences... (Viết lại các câu sau mà ý nghĩa của chứng vẫn không thay đổi, sử dụng từ được cho ở mỗi câu.) 1. There is a train leaving for Lao Cai at 5 o'clock every morning. 2. It is ...

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 12: Reading (trang 47-48)

Unit 12: An overcrowded world D. Reading (trang 47-48 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the photos ...(Nhìn vào hình và trả lời câu hỏi.) 1. It’s Jeju island. 2. It belongs to Korea. 3. I want to know about the weather and life. 2. Minjun, a ...

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 10: Reading (trang 34-35)

Unit 10: Sources of energy D. Reading (trang 34-35 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Read the passage and...(Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.) 1. A 2. C 3. A 4. D 5. B Hướng dẫn dịch: Ở Anh, thời tiết không tốt lắm. Cứ ...

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 10: Writing (trang 35)

Unit 10: Sources of energy E. Writing (trang 35 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Write the answers...(Viết những câu trả lời cho những câu hỏi về những nguồn năng lượng) 1. It’s the negative effects we have on the environment. 2. Because it takes a long time to replace ...

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 9: Phonetics (trang 17)

Unit 9: Festivals around the world A. Phonetics (trang 17 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Choose the word...(Chọn từ có trọng âm khác với từ còn lại. Đọc to chúng.) 1. D 2. C 3. B 4. A 5. A Giải thích: 1. Chọn D. po'lite, những từ còn lại: A. ...

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 11: Phonetics (trang 36)

Unit 11: Travelling in the future A. Phonetics (trang 36 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Practise the following questions. (Thực hành những câu hỏi bên dưới.) Hướng dẫn dịch: 1. Hệ thống giao thông của chúng ta sẽ như thế nào trong tương lai? 2. Đây là xe đạp của bạn ...

1 2 3 4 .. > >>