Ngoại ngữ Lớp 7

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 7

Từ vựng tiếng Anh lớp 7 được tìm kiếm khá nhiều. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC xin tổng hợp danh sách các từ vựng tiếng Anh lớp 7 phổ biến nhất. Hy vọng bài viết này hữu ích đối với các bạn. UNIT 1. BACK TO SCHOOL STT Từ Vựng Nghĩa 1 bus stop trạm xe buýt ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 16:17 ngày 10/05/2018

Từ hạn định là gì? Cách dùng từ hạn đinh trong tiếng anh

Từ hạn định là một trong những cấu trúc quan trọng trong ngữ pháp tiếng anh. Vì thế, anh ngữ EFC đã tổng hợp các kiến thức cần thiết trong cấu trúc ngữ pháp này để giúp các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn 1. Định nghĩa Các từ hạn định ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:17 ngày 10/05/2018

Tóm tắt Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7

Để giúp các bạn học sinh dễ dàng tổng hợp kiến thức tiếng Anh và đạt kết quả cao trong học tập. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 để hỗ trợ các bạn học sinh trong học tập. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. 1. Từ chỉ số ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:16 ngày 10/05/2018

Các cụm động từ (phrasal verb) thường gặp

Để giúp các bạn tìm kiếm dễ dàng các phrasal verb thì anh ngữ EFC đã tổng hợp các cụm động từ thường gặp và phổ biến nhất. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn. STT TỪ VỰNG NGHĨA 1 Beat one’s self up tự trách mình (khi dùng, thay ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 16:16 ngày 10/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 12: Reading (trang 47-48)

Unit 12: An overcrowded world D. Reading (trang 47-48 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the photos ...(Nhìn vào hình và trả lời câu hỏi.) 1. It’s Jeju island. 2. It belongs to Korea. 3. I want to know about the weather and life. 2. Minjun, a ...

Nguyễn Minh viết 15:32 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 10: Reading (trang 34-35)

Unit 10: Sources of energy D. Reading (trang 34-35 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Read the passage and...(Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.) 1. A 2. C 3. A 4. D 5. B Hướng dẫn dịch: Ở Anh, thời tiết không tốt lắm. Cứ ...

Nguyễn Minh viết 15:32 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 1: Speaking (trang 6-7)

Unit 1: My hobbies C. Speaking (trang 6-7 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Nga and Mi meet for the first time...(Nga và Mi gặp nhau lần đầu tiên. Chọn a – f để hoàn thành bài đàm thoại của họ.) (1) b (2) d (3) f (4) e (5) a (6) c Hướng ...

Nguyễn Minh viết 15:31 ngày 08/05/2018

Unit 11 lớp 7: A closer look 2

(phần 1 → 5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen again to part of the conversation. What words do Phuc, Veronica and Mai use when talking about the future? Complete the rules in the box. (Nghe lại một phần bài hội thoại. Những từ nào Phúc, Veronica và Mai ...

Nguyễn Minh viết 15:30 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Unit 1: Writing (trang 9)

Unit 1: My hobbies E. Writing (trang 9 SBT Tiếng Anh 7 mới) 1. Make sentences...(Đặt câu, sử dụng những từ và cụm từ bên dưới.) 1. Tuan finds playing table-tennis interesting because he plays with his best friends. 2. My brother doesn’t like ice-skating ...

Nguyễn Minh viết 15:30 ngày 08/05/2018

Unit 12 lớp 7: Skills 1

(phần 1 → 5 trang 64 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the list of cities below. Which do you think has the largest population? Share your ideas with your partner. (Nhìn vào danh sách các thành phố dưới đây. Nơi nào bạn nghĩ có dân số đông nhất? Chia sẻ ý kiến của ...

Nguyễn Minh viết 15:29 ngày 08/05/2018

Unit 11 lớp 7: Skills 1

(phần 1 → 6 trang 54 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the pictures below. What do you think is the connection between them? (Nhìn vào các tranh dưới đây. Bạn nghĩ mối liên kết giữa chúng là gì?) Each picture shows a different means of transport. (Mỗi ...

Nguyễn Minh viết 15:29 ngày 08/05/2018

Unit 9 lớp 7:Project

(phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Work in groups of three or four. (Làm việc theo nhóm ba hoặc bốn người.) 2. Think of a new festival that you would like to have. Be creative! (Nghĩ về một lễ hội mói bạn muốn thành lập. Hãy thật sáng tạo.) 3. ...

Nguyễn Minh viết 15:29 ngày 08/05/2018

Unit 9 lớp 7: A closer look 2

(phần 1 → 7 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the pictures below. What information would you like to know about this festival? (Nhìn vào các tranh sau. Thông tin nào bạn muốn biết về lễ hội này?) I would like to know (Tôi muốn biết) - ...

Nguyễn Minh viết 15:28 ngày 08/05/2018

Unit 7 lớp 7: Looking back

(phần 1 → 5 trang 14 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. What do these signs mean? Write The meaning below each sign. Then put them int the correct box. (Những biển báo sau có ý nghĩa gì? Viết ý nghĩa của chúng mỗi biến báo. Sau đó xếp chúng vào đúng nhóm.) ...

Nguyễn Minh viết 15:27 ngày 08/05/2018

Unit 8 lớp 7: Getting started

(phần 1 → 3 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen and read (Nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch (Chúng mình sẽ xem phim gì?) Dương: Tớ đang chán quá. Cậu có kế hoạch gì cho buối tối nay không? Mai: Không. Chúng ta sẽ làm gì nhỉ? ...

Nguyễn Minh viết 15:27 ngày 08/05/2018

Unit 7 lớp 7: Skills 2

(phần 1 → 5 trang 13 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Work in groups. Where do you think this picture was taken? Why is it special? (Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ rằng bức hình này được chụp ở đâu. Tại sao nó lại đặc biệt?) I think this picture was taken in ...

Nguyễn Minh viết 15:27 ngày 08/05/2018

Unit 6 lớp 7: Communication

(phần 1 → 2 trang 63 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Tips for trips (Bí quyết cho các chuyến đi.) a. Imagine some overseas friends are planning a trip to Ha Noi. Advise them what they should and shouldn't do. Write Do or Don't in each box. (Tưởng tượng ...

Nguyễn Minh viết 15:26 ngày 08/05/2018

Unit 5 lớp 7: Looking back

(phần 1 → 6 trang SGK Tiếng Anh 7 mới) Vocabulary 1. Add the words/ phrases you have learnt to the columns (Thêm các từ/ cụm từ mà bạn đã học vào các cột.) Dishes Ingredients Measurement omelette beef noodle rice sandwich ...

Nguyễn Minh viết 15:26 ngày 08/05/2018

Unit 4 lớp 7: Getting started

(phần 1 → 3 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen and read (Nghe và đọc) Hướng dẫn dịch MUSIC AND ARTS (ÂM NHẠC VÀ NGHỆ THUẬT) Nick: Chào Dương. Mọi việc thế nào? Dương: Ổn. À, gần đây cậu đã đến thăm phòng triển lãm nghệ thuật ...

Nguyễn Minh viết 15:26 ngày 08/05/2018

Unit 4 lớp 7: Skills 2

(phần 1 → 5 trang 45 SGK Tiếng Anh 7 mới) Listening 1. Listen to the passage about Picasso and circle the words you hear. (Nghe bài nghe về Picasso và khoanh tròn từ bạn nghe thấy.) 1. artists 2. raining 3. picture 4. portrait 5. music ...

Nguyễn Minh viết 15:26 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>