Ngoại ngữ Lớp 6

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Tập 1

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Tập 1 Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 mới, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập SBT Tiếng Anh 6 mới Tập 1. Bạn vào tên bài để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới Tập 1 tương ứng. Quảng cáo Unit 1: My new school ...

nhi nguyen viết 17:56 ngày 26/10/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Tập 2

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Tập 2 Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 mới, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập SBT Tiếng Anh 6 mới Tập 2. Bạn vào tên bài để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới Tập 2 tương ứng. Quảng cáo Unit 7: Television ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:54 ngày 26/10/2018

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 6

Từ vựng tiếng anh lớp 6 phổ biến và được sử dụng nhiều trong các bài kiểm tra. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách từ vựng lớp 6 được dùng nhiều nhất. Hy vọng bài viết này thật sự hữu ích. UNIT 1: GREETINGS STT Từ Vựng Nghĩa 1 Hi / Hello xin ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 16:16 ngày 10/05/2018

Tóm tắt Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

Để giúp các bạn học sinh dễ dàng tổng hợp kiến thức tiếng Anh và đạt kết quả cao trong học tập. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 để hỗ trợ các bạn học sinh trong học tập. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. 1. Đại từ nhân ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:16 ngày 10/05/2018

Cách sử dụng Used to để nói về một thói quen trong quá khứ

Bạn có thể dùng các trạng từ tần suất như usually,sometimes, often ….Khi muốn nói về các thói quen trong hiện tại. Vậy còn các thói quen trong quá khứ thì sử dụng mẫu câu gì? Xin giới thiệu đó là bạn hãy dùng “Used to” để nói về thói quen trong quá khứ. Cách sử dụng ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 16:16 ngày 10/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 12 - Phonetics (trang 40)

Unit 12: Robots A. Phonetics (trang 40 SBT Tiếng Anh 6 mới) 1. Find the word having ... (Tìm từ có âm khác trong phần gạch dưới. Đọc to chúng lên.) Đáp án: 1. D 2. C 3. B 4. A 5. A Giải thích: 1. Chọn D. l ow , vì âm "ow" được đọc là /əʊ/ trong ...

pov-olga4 viết 12:24 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Vocabulary & Grammar (trang 33-34-35)

Unit 11: Our greener world B. Vocabulary & Grammar (trang 33-34-35 SBT Tiếng Anh 6 mới) 1. Solve the following crossword puzzle. (Giải ô chữ sau đây.) Đáp án: Hàng Ngang: 3. recycle 5. reduce 6. rubbish 7. water pollution 8. Air pollution ...

nguyễn phương viết 12:24 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 9 - Reading (trang 19-20)

Unit 9: Cities of the world D. Reading (trang 19-20 SBT Tiếng Anh 6 mới): 1. Read the following passage ... (Đọc đoạn văn sau và chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống.) Đáp án: (1) famous (2) tourists (3) exciting (4) experience (5) swimming (6) ...

Gregoryquary viết 12:24 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 7 - Speaking (trang 6-7)

Unit 7: Television C. Speaking (trang 6-7 SBT Tiếng Anh 6 mới) 1. Work with your friend ... (Làm việc với bạn của em. Hình thành những câu hoàn chỉnh từ các từ gợi ý. Thực hành hỏi và trả lời chúng.) Đáp án: 1. How do you go to school everyday? 2. How much does ...

pov-olga4 viết 12:24 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Reading (trang 43-44-45)

Unit 12: Robots D. Reading (trang 43-44-45 SBT Tiếng Anh 6 mới) 1. Read the conversation between ... (Đọc bài đối thoại giữa người phỏng vấn và tiến sĩ Brown, một chuyên gia về người máy. Đánh dấu (✓) câu nào đúng và (x) với câu sai.) Đáp án: 1. True 2. False ...

Gregoryquary viết 12:24 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Speaking (trang 28-29)

Unit 10: Our houses in the future C. Speaking (trang 28-29 SBT Tiếng Anh 6 mới) 1. Choose A-D to complete ... (Chọn A- D để hoàn thành bài đối thoại. Sau đó đọc nó với 1 người bạn.) Đáp án: 1. B 2. D 3. C 4. A Hướng dẫn dịch: Phong: Bạn sẽ sống ...

Nguyễn Minh viết 12:24 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 8 - Phonetics (trang 10)

Unit 8: Sports and games A. Phonetics (trang 10 SBT Tiếng Anh 6 mới) 1. Write the following words ... (Viết những từ sau vào đúng cột.) Đáp án: /eə/ care, prepare, spare, square, fare, nightmare /iə/ pear, here, peer, really, near, volunteer 2. Read ...

EllType viết 12:24 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Vocabulary & Grammar (trang 40-41-42)

Unit 12: Robots B. Vocabulary & Grammar (trang 40-41-42 SBT Tiếng Anh 6 mới) 1. Match the verbs 1-5 ... (Nối các động từ 1 - 5 với các cụm từ a – f.) Đáp án: 1. f 2. c 3. d 4. a 5. b Dịch: 1. rửa bát 2. cắt hàng rào 3. cho em bé ăn 4. dọn ...

van vinh thang viết 12:24 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Phonetics (trang 32)

Unit 11: Our greener world A. Phonetics (trang 32 SBT Tiếng Anh 6 mới) 1. Find the word which has ... (Tìm từ mà có phần gạch dưới được đọc khác so với các từ còn lại. Đọc to từ.) Đáp án: 1. C 2. A 3. B 4. D 5. D Giải thích: 1. Chọn C. plant, vì ...

nguyễn phương viết 12:24 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Reading (trang 44-45)

Unit 6: Our Tet holiday D. Reading (trang 44-45 SBT Tiếng Anh 6 mới) 1. Answer the following questions ... (Trả lời những câu hỏi sau về người dân ở những nước khác nhau làm gì vào năm mới bằng cách nối chúng với những quốc gia trong khung. Hãy đoán nếu bạn không biết.) ...

nguyễn phương viết 12:24 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 12: Speaking (trang 42-43)

Unit 12: Robots C. Speaking (trang 42-43 SBT Tiếng Anh 6 mới) 1. Look at these phrases a-h ... (Nhìn vào các cụm từ a - h và đặt chúng theo nhóm.) Đáp án: Asking for opinions: a. What do you think...? c. What about you, Nick? f. Do you agree (with/that)? ...

pov-olga4 viết 12:24 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Reading (trang 36-37)

Unit 11: Our greener world D. Reading (trang 36-37 SBT Tiếng Anh 6 mới) 1. Choose the correct word marked ... (Chọn từ đúng được đánh dấu A, B hoặc C để điền vào mỗi chỗ trống trong bài sau.) Đáp án: 1. A 2. C 3. C 4. A 5. B 6. A 7. B 8. C ...

Gregoryquary viết 12:24 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Speaking (trang 18)

Unit 9: Cities of the world C. Speaking (trang 18 SBT Tiếng Anh 6 mới) 1. Describe a place (Miêu tả một địa điểm.) Em có thể miêu tả một nơi (thành phố/ thị trấn/ làng mạc) nơi em sống với 3 đến 5 tính từ. Đưa ra lý do. Ví dụ: yên tĩnh, xinh đẹp, tuyệt vời Thị trấn ...

van vinh thang viết 12:24 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 11 - Writing (trang 38-39)

Unit 11: Our greener world E. Writing (trang 38-39 SBT Tiếng Anh 6 mới) 1. Make sentences using the words ... (Tạo các câu sử dụng các từ và cụm từ bên dưới để hỗ trợ bạn.) Đáp án: 1. Pack your lunch in a lunch box instead of a plastic bag. 2. Use your own bag ...

pov-olga4 viết 12:24 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Speaking (trang 29-30)

Unit 4: My neighbourhood C. Speaking (trang 29-30 SBT Tiếng Anh 6 mới): 1. Look at the map and complete ... (Hoàn thành các đoạn đối thoại sau về hàng xóm của bạn. Sau đó thực hành các đoạn đối thoại với bạn của mình.) Đáp án: 1. First turn left, then turn right. Go ...

nguyễn phương viết 12:23 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>