Ngoại ngữ Lớp 12

Các dạng đảo ngữ (the inversion) trong tiếng anh

Đảo ngữ là một trong những ngữ pháp quan trọng và khá khó trong ngữ pháp tiếng anh. Vì thế, để giúp các bạn dễ dàng học tập và làm việc với cấu trúc ngữ pháp này, anh ngữ EFC đã tổng hợp các dạng đảo ngữ thường gặp và phổ biết nhất hiện nay. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:19 ngày 10/05/2018

Cách phân biệt Wage and Salary

Salary/Wage và Income là ba danh từ đều có nghĩa nói về thu nhập. Nhưng giữa chúng lại có sự khác nhau về cách sử dụng. Nếu sử dụng không đúng sẽ khiến ta bị lúng túng trong tình huống giao tiếp. Hãy cùng EFC phân biệt chúng qua chủ đề Cách phân biệt Wage and Salary nhé ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:19 ngày 10/05/2018

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 12

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng thông dụng nhất của tiếng lớp 12. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. Unit 1 HOMELIFE STT Từ Vựng Nghĩa 1 shift ca, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 16:19 ngày 10/05/2018

Review 4 lớp 12: Language

Review 4 (Unit 9-10) 1. Use the right form of the words in the box to complete the sentences. (Sử dụng hình thức đúng của từ trong hộp để hoàn thành câu.) 1. careers 2. apprenticeship 3. pursue 4. professional 5. flexible 6. options ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:39 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 12: Getting started

1. Angela and her grandpa are talking about keeping learning throughout life. Listen and read. (Angela và ông nội cô đang nói về việc tiếp tục học tập suốt đời. Nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch Angela: Ông nội, xin lỗi tôi đã hơi muộn, nhưng tôi ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:39 ngày 09/05/2018

Unit 9 lớp 12: Getting started

1. Mai and Jim are talking about their options after finishing secondary school. Listen and read. (Mai và Jim đang nói về lựa chọn của mình sau khi học xong trung học. Nghe và đọc.) Mai: Xin chào, Jim. Những thứ như thế nào? Bạn trông rất bận! ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:38 ngày 09/05/2018

Unit 8 lớp 12: Language

Vocabulary 1. The words in the left column are from the conversation in GETTING STARTED. Match them with the appropriate definitions in the right column. (Những từ trong cột bên trái là từ cuộc trò chuyện trong GETTING STARTED. Nối chúng với các định nghĩa thích ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:38 ngày 09/05/2018

Unit 7 lớp 12: Getting started

1. Nam and Mai are talking about a film. Listen and read. (Nam và Mai đang nói về một bộ phim. Nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch Nam: Bạn đã xem bộ phim A.I. Trên truyền hình cáp? Mai: Không, tôi không. A. Tôi nghĩa là? Nam: Trí tuệ nhân ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:38 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 12: Looking back

Pronounciation 1. Listen and mark the intonation patterns on the questions. Then practise reading them. (Lắng nghe và đánh dấu các mô hình ngữ điệu trên các câu hỏi. Sau đó, luyện tập đọc chúng.) 1. What does lifelong learning mean? 2. Does ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:38 ngày 09/05/2018

Review 4 lớp 12: Skills

Review 4 (Unit 9-10) 1. Read the text about lifelong learning. (Đọc văn bản về học tập suốt đời) Hướng dẫn dịch: Học tập suốt đời: Tại sao? Tốc độ đáng kinh ngạc của sự phát triển về kỹ thuật khiến cho các cá nhân phải học các kỹ năng mới ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:38 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 12: Communication and Culture

Communication 1. Listen to a student talking about President Ho Chi Minh as an example of a successful lifelong learner Complete each statement with no more than three words. (Nghe một sinh viên nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh như một ví dụ của một người học ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:38 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 12: Project

1. Work in groups. Each group member interviews ten people about their perception of lifelong learning. Use the questionnaire shown here as a guide. (Làm việc nhóm. Mỗi thành viên nhóm phỏng vấn mười người về nhận thức của họ về học tập suốt đời. Sử dụng các câu hỏi ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:38 ngày 09/05/2018

Unit 9 lớp 12: Looking back

Pronounciation 1. Listen and underline the unstressed words in the following sentences. (Nghe và gạch dưới những từ không nhấn trong các câu sau đây.) 1. I'm looking for a job to keep me busy this summer. 2. He saw the advertisement in today's ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:38 ngày 09/05/2018

Unit 6 lớp 12: Getting started

1. Mr Willis is talking to his two children about a new wildlife park. Listen and read. (Ông Willis đang nói chuyện với hai đứa con của mình về một công viên động vật hoang dã mới. Nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch Ông Willis: Lisa, Simon, Tôi vừa ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:38 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 12: Language

Vocabulary 1. Work in pairs. Match the characteristics of lifelong learning (1-5) with their example actions (a-e). (Làm việc theo cặp. Khớp đặc điểm của học tập suốt đời (1-5) với ví dụ những hành động của chúng (a-e).) 1. c 2. d 3. b 4. e ...

Trần Bảo Ngọc viết 17:38 ngày 09/05/2018

Unit 9 lớp 12: Project

1. Work in groups. Interview your group members about their future careers. Use the table below a guide. (Làm việc nhóm. Phỏng vấn thành viên trong nhóm của bạn về nghề nghiệp tương lai của họ. Sử dụng bảng dưới đây hướng dẫn.) 2. Present the ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:38 ngày 09/05/2018

Unit 9 lớp 12: Communication and Culture

Communication 1. Listen to Peter, Jane, and Mary talking about their summer jobs. What does each person do? Write his/her job under each picture. (Nghe Peter, Jane, và Mary nói về việc làm mùa hè của họ. Mỗi người đã làm gì? Viết công việc của họ dưới mỗi bức ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:38 ngày 09/05/2018

Unit 5 lớp 12: Communication and Culture

Communication 1. Listen to a talk by Mr Ben Wilson, a sociologist and psychologist, about preserving migrants' cultural identity. Answer the questions. (Nghe một cuộc nói chuyện của ông Ben Wilson, một nhà xã hội học và tâm lý học, về giữ gìn bản sắc văn hóa của ...

Trần Bảo Ngọc viết 17:38 ngày 09/05/2018

Review 3 lớp 12: Language

1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. A word may be used more than once. (Sử dụng các hình thức đúng của các từ trong hộp để hoàn thành câu. Một từ có thể được sử dụng nhiều hơn một lần.) 1. qualities 2. ...

Trần Bảo Ngọc viết 17:38 ngày 09/05/2018

Unit 9 lớp 12: Language

Vocabulary 1. Complete the sentences using the correct form of the words or phrases from 3 in GETTING STARTED. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng hình thức đúng của các từ hoặc cụm từ trong phần 3 GETTING STARTED.) 1. career advice 2. career ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:37 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>