Ngoại ngữ Lớp 12

Các dạng đảo ngữ (the inversion) trong tiếng anh

Đảo ngữ là một trong những ngữ pháp quan trọng và khá khó trong ngữ pháp tiếng anh. Vì thế, để giúp các bạn dễ dàng học tập và làm việc với cấu trúc ngữ pháp này, anh ngữ EFC đã tổng hợp ...

Cách phân biệt Wage and Salary

Salary/Wage và Income là ba danh từ đều có nghĩa nói về thu nhập. Nhưng giữa chúng lại có sự khác nhau về cách sử dụng. Nếu sử dụng không đúng sẽ khiến ta bị lúng túng trong tình huống ...

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 12

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng thông dụng nhất của tiếng lớp 12. Hy vọng bài viết này thực ...

Review 4 lớp 12: Language

Review 4 (Unit 9-10) 1. Use the right form of the words in the box to complete the sentences. (Sử dụng hình thức đúng của từ trong hộp để hoàn thành câu.) ...

Unit 10 lớp 12: Getting started

1. Angela and her grandpa are talking about keeping learning throughout life. Listen and read. (Angela và ông nội cô đang nói về việc tiếp tục học tập suốt đời. Nghe và ...

Unit 9 lớp 12: Getting started

1. Mai and Jim are talking about their options after finishing secondary school. Listen and read. (Mai và Jim đang nói về lựa chọn của mình sau khi học xong trung học. ...

Unit 8 lớp 12: Language

Vocabulary 1. The words in the left column are from the conversation in GETTING STARTED. Match them with the appropriate definitions in the right column. (Những từ ...

Unit 7 lớp 12: Getting started

1. Nam and Mai are talking about a film. Listen and read. (Nam và Mai đang nói về một bộ phim. Nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch Nam: Bạn đã xem bộ ...

Unit 10 lớp 12: Looking back

Pronounciation 1. Listen and mark the intonation patterns on the questions. Then practise reading them. (Lắng nghe và đánh dấu các mô hình ngữ điệu trên các câu ...

Review 4 lớp 12: Skills

Review 4 (Unit 9-10) 1. Read the text about lifelong learning. (Đọc văn bản về học tập suốt đời) Hướng dẫn dịch: Học tập suốt đời: Tại sao? ...

Unit 10 lớp 12: Communication and Culture

Communication 1. Listen to a student talking about President Ho Chi Minh as an example of a successful lifelong learner Complete each statement with no more than ...

Unit 10 lớp 12: Project

1. Work in groups. Each group member interviews ten people about their perception of lifelong learning. Use the questionnaire shown here as a guide. (Làm việc nhóm. Mỗi ...

Unit 9 lớp 12: Looking back

Pronounciation 1. Listen and underline the unstressed words in the following sentences. (Nghe và gạch dưới những từ không nhấn trong các câu sau đây.) ...

Unit 6 lớp 12: Getting started

1. Mr Willis is talking to his two children about a new wildlife park. Listen and read. (Ông Willis đang nói chuyện với hai đứa con của mình về một công viên động vật ...

Unit 10 lớp 12: Language

Vocabulary 1. Work in pairs. Match the characteristics of lifelong learning (1-5) with their example actions (a-e). (Làm việc theo cặp. Khớp đặc điểm của học tập ...

Unit 9 lớp 12: Project

1. Work in groups. Interview your group members about their future careers. Use the table below a guide. (Làm việc nhóm. Phỏng vấn thành viên trong nhóm của bạn về nghề ...

Unit 9 lớp 12: Communication and Culture

Communication 1. Listen to Peter, Jane, and Mary talking about their summer jobs. What does each person do? Write his/her job under each picture. (Nghe Peter, Jane, ...

Unit 5 lớp 12: Communication and Culture

Communication 1. Listen to a talk by Mr Ben Wilson, a sociologist and psychologist, about preserving migrants' cultural identity. Answer the questions. (Nghe một ...

Review 3 lớp 12: Language

1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. A word may be used more than once. (Sử dụng các hình thức đúng của các từ trong hộp để hoàn ...

Unit 9 lớp 12: Language

Vocabulary 1. Complete the sentences using the correct form of the words or phrases from 3 in GETTING STARTED. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng hình thức đúng ...

1 2 3 4 .. > >>