Lịch sử Lớp 8

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Son Dong viết 10:34 ngày 18/05/2018

Chương I. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)

Chương I. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

don viết 10:33 ngày 18/05/2018

Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

Son Dong viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 5. Công xã Pa- ri 1871

Bài 5. Công xã Pa- ri 1871

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Son Dong viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- Đầu thế kỉ XX

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- Đầu thế kỉ XX

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:34 ngày 18/05/2018

Chương III. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX

Chương III. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:34 ngày 18/05/2018

Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Chương I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ

Chương I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Chương II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Chương II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Son Dong viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Chương III. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Chương III. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Chương V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

Chương V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm1945)

Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm1945)

Son Dong viết 10:35 ngày 18/05/2018

Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XĨ

Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XĨ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Son Dong viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

Son Dong viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

don viết 10:35 ngày 18/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 30 trang 148

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 : Trình bày những nét lớn về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên. Trả lời: Nội dung Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916) Khởi nghĩa binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên (1917) ...

WeagmaZoorm viết 19:46 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 29 trang 139

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam : Nêu chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp, công, thương nghiệp, giao thông vận tải và tài chính. Trả lời: Chính sách của thực dân ...

EllType viết 19:46 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 151 Lịch Sử 8

Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 : So sánh hai xu hướng cứu nước: bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu Trinh. Trả lời: * Giống nhau - Cả hai ông đều xuất phát từ tinh thần yêu nước, muốn cứu nước, cứu dân cố gắng ...

EllType viết 19:46 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 133 Lịch Sử 8

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19 : Em có nhận xét gì về phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX? Trả lời: - Phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp ở vùng trung du và miền ...

oranh11 viết 19:46 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 30 trang 146

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 : Nêu những thay đồi trong chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao có sự thay đổi đó? Trả lời: * Những thay đồi trong chính sách ...

nguyễn phương viết 19:45 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 151 Lịch Sử 8

Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 : Sưu tầm tài liệu để trình bày về cuộc đời và hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ thuở niên thiếu đến năm 1918. Trả lời: - Giữa năm 1911: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại cảng Nhà Rồng. Cuộc ...

Nguyễn Minh viết 19:45 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 27 trang 132

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19 : Trình bày nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Trả lời: - Kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống nông dân đồng bằng Bắc Kì vô cùng khó khăn, một bộ phận phải phiêu ...

Nguyễn Minh viết 19:45 ngày 08/05/2018

Bài 4 trang 149 Lịch Sử 8

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 : Sưu tầm các tài liệu (bài viết, tranh ảnh...) về cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Trả lời: Học sinh tự sưu tầm. Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Lịch Sử ...

van vinh thang viết 19:45 ngày 08/05/2018

Bài 4 trang 143 Lịch Sử 8

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam : Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX. Trả lời: Điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX là: - Sự xuất hiện của xu hướng cứu nước mới: ...

WeagmaZoorm viết 19:45 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 149 Lịch Sử 8

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 : Nêu một số điểm giống và khác nhau giữa các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX về mục đích, lực lượng tham gia, hình thức đấu tranh. Trả lời: Nội dung ...

WeagmaZoorm viết 19:45 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 25 trang 124

Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) : Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp như thế nào? Trả lời: - Triều đình Huế lần lượt kí với Pháp hai bản hiệp đầu hàng: Hiệp ước Hác- măng (1883) và Pa-tơ- nốt ...

Nguyễn Minh viết 19:45 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 149 Lịch Sử 8

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 : Trình bày đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 -1918. Trả lời: - Lực lượng tham gia gồm đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vai trò của binh lính người Việt ...

nguyễn phương viết 19:45 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 151 Lịch Sử 8

Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 : Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương Trả lời: Khởi nghĩa Thời gian Lãnh đạo Địa bàn Hoạt động chính Kết quả KN Ba Đình 1886- 1887 Phạm Bành, Đinh Công ...

van vinh thang viết 19:45 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 136 Lịch Sử 8

Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19 : Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số đề nghị cải cách. Trả lời: - Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế: xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định). - Đinh Văn Điền: xin đẩy mạnh ...

Gregoryquary viết 19:45 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 24 trang 117

Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 : Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào? Trả lời: - Tại Đà Nẵng, nhiều toán nghĩa binh nổi lên phối hợp với quân triều đình để chống giặc. - Tại Gia Định phong trào đấu tranh của nhân dân ...

EllType viết 19:45 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 29 trang 138

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam : Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên. Trả lời: : Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp? Trả ...

WeagmaZoorm viết 19:45 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 149 Lịch Sử 8

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 : Lập bảng thống kê những phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX theo mẫu sau: Trả lời: Phong trào Mục đích Hình thức và nội dung hoạt động chủ yếu Phong trào Đông du (1905-1909) Đào ...

WeagmaZoorm viết 19:45 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 29 trang 141

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam : Dưới thời Pháp thuộc, các giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân có những thay đổi như thế nào? Trả lời: - Giai cấp địa chủ phong kiến: + Đầu ...

van vinh thang viết 19:45 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 27 trang 133

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19 : Nêu tên một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX. Trả lời: - Ở Nam Kì có các cuộc khởi nghĩa của người Thượng, Khơ me, Xtiêng. - Ở miền ...

Gregoryquary viết 19:45 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 30 trang 144

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 : Dựa vào đâu Hội Duy tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập? Em nghĩ gì về chủ trương này? Trả lời: - Hội Duy Tân dựa vào Nhật để xúc tiến chuẩn bị bạo động vì cho rằng Nhật là nước ...

EllType viết 19:45 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>