Lịch sử Lớp 8

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Chương I. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)

Chương I. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)

Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

Bài 5. Công xã Pa- ri 1871

Bài 5. Công xã Pa- ri 1871

Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- Đầu thế kỉ XX

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- Đầu thế kỉ XX

Chương III. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX

Chương III. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Chương I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ

Chương I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Chương II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Chương II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Chương III. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Chương III. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Chương V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

Chương V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm1945)

Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm1945)

Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XĨ

Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XĨ

Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 30 trang 148

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 : Trình bày những nét lớn về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên. Trả lời: ...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 29 trang 139

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam : Nêu chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp, công, thương ...

Bài 2 trang 151 Lịch Sử 8

Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 : So sánh hai xu hướng cứu nước: bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu Trinh. Trả lời: * ...

Bài 2 trang 133 Lịch Sử 8

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19 : Em có nhận xét gì về phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX? ...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 30 trang 146

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 : Nêu những thay đồi trong chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới ...

Bài 3 trang 151 Lịch Sử 8

Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 : Sưu tầm tài liệu để trình bày về cuộc đời và hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ thuở niên thiếu đến năm 1918. Trả lời: ...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 27 trang 132

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19 : Trình bày nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Trả lời: - Kinh ...

Bài 4 trang 149 Lịch Sử 8

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 : Sưu tầm các tài liệu (bài viết, tranh ảnh...) về cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Trả ...

Bài 4 trang 143 Lịch Sử 8

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam : Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX. Trả lời: ...

Bài 2 trang 149 Lịch Sử 8

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 : Nêu một số điểm giống và khác nhau giữa các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ ...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 25 trang 124

Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) : Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp như thế nào? Trả lời: - ...

Bài 3 trang 149 Lịch Sử 8

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 : Trình bày đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 -1918. Trả lời: - ...

Bài 1 trang 151 Lịch Sử 8

Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 : Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương Trả lời: Khởi nghĩa Thời gian ...

Bài 1 trang 136 Lịch Sử 8

Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19 : Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số đề nghị cải cách. Trả lời: - ...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 24 trang 117

Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 : Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào? Trả lời: - Tại Đà Nẵng, nhiều toán nghĩa binh nổi ...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 29 trang 138

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam : Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên. ...

Bài 1 trang 149 Lịch Sử 8

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 : Lập bảng thống kê những phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX theo mẫu sau: Trả lời: ...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 29 trang 141

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam : Dưới thời Pháp thuộc, các giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân có những ...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 27 trang 133

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19 : Nêu tên một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX. Trả lời: ...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 30 trang 144

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 : Dựa vào đâu Hội Duy tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập? Em nghĩ gì về chủ trương này? Trả lời: ...

1 2 3 4 .. > >>