Lịch sử Lớp 8

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Son Dong viết 10:34 ngày 18/05/2018

Chương I. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)

Chương I. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

don viết 10:33 ngày 18/05/2018

Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

Son Dong viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 5. Công xã Pa- ri 1871

Bài 5. Công xã Pa- ri 1871

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Son Dong viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- Đầu thế kỉ XX

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- Đầu thế kỉ XX

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:34 ngày 18/05/2018

Chương III. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX

Chương III. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:34 ngày 18/05/2018

Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Chương I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ

Chương I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Chương II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Chương II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Son Dong viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Chương III. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Chương III. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Chương V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

Chương V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm1945)

Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm1945)

Son Dong viết 10:35 ngày 18/05/2018

Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XĨ

Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XĨ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Son Dong viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

Son Dong viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

don viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 3 trang 151 Lịch Sử 8

Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 : Sưu tầm tài liệu để trình bày về cuộc đời và hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ thuở niên thiếu đến năm 1918. Trả lời: - Giữa năm 1911: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại cảng Nhà Rồng. Cuộc ...

Nguyễn Minh viết 19:45 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 27 trang 132

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19 : Trình bày nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Trả lời: - Kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống nông dân đồng bằng Bắc Kì vô cùng khó khăn, một bộ phận phải phiêu ...

Nguyễn Minh viết 19:45 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 25 trang 124

Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) : Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp như thế nào? Trả lời: - Triều đình Huế lần lượt kí với Pháp hai bản hiệp đầu hàng: Hiệp ước Hác- măng (1883) và Pa-tơ- nốt ...

Nguyễn Minh viết 19:45 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 124 Lịch Sử 8

Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) : Lập bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884. Trả lời: Hiệp ước Hác-măng 1883 Hiệp ước Pa-tơ-nốt 1884 - Bắc Kì và Trung Kì đặt dưới sự bảo hộ của Pháp, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi ...

Nguyễn Minh viết 19:45 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 20 trang 100

Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939) : Em hãy nêu những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Trả lời: - Giai cấp công nhân tích cực tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập và ở một số nước công nhân ...

Nguyễn Minh viết 19:44 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 130 Lịch Sử 8

Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ 19 : Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX? Trả lời: - Phong trào diễn ra sôi nổi, liên tục, trên địa bàn rộng. - Mục đích: Chống Pháp, chống triều đình phong ...

Nguyễn Minh viết 19:44 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 25 trang 121

Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) : Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873. Trả lời: - Ngày 21-12-1873, quân Pháp đánh ra Cầu Giấy. - Quân Pháp bị đội quân của Hoàng Tá Viêm và quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích. - ...

Nguyễn Minh viết 19:44 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 103 Lịch Sử 8

Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939) : Cách mạng Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong những năm 1919 – 1939? Trả lời: - Ngày 4-5-1919: Phong trào Ngũ Tứ bùng nổ. - Tháng 7-1921: Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập. - Năm ...

Nguyễn Minh viết 19:43 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 25 trang 120

Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) : Nêu những nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau năm 1867. Trả lời: - Chính trị: + Thực dân Pháp thiết lập bộ máy cai trị ở Nam Kì, tiến hành bóc lột nhân dân, mở trường đào tạo tay sai...Chuẩn bị ...

Nguyễn Minh viết 19:43 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 82 Lịch Sử 8

Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) : Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào? Trả lời: * Xây dựng Chính quyền Xô viết: - Đêm 25-10-1917 (7-11-1917), Đại hội Xô viết toàn Nga lần ...

Nguyễn Minh viết 19:42 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 98 Lịch Sử 8

Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) : Vì sao giới cầm quyền Nhật Bản tiến hành chiến tranh xâm lược bành trướng ra bên ngoài? Trả lời: - Giới cầm quyền Nhật Bản tiến hành chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài để: + ...

Nguyễn Minh viết 19:42 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 92 Lịch Sử 8

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) : Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 -1943? Trả lời: - Quốc tế Cộng sản đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kì phát triển ...

Nguyễn Minh viết 19:41 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 16 trang 86

Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) : Nêu những thành tựu về văn hóa – giáo dục của Liên Xô trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941) Trả lời: - Về văn hóa - giáo dục: + Liên Xô đã thanh toán nạn mù chữ. + Thực ...

Nguyễn Minh viết 19:41 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 15 trang 81

Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) : Vì sao nhân dân Xô viết bảo vệ được những thành quả của Cách mạng tháng Mười? Trả lời: Nhân dân Xô-viết bảo vệ được thành quả cách mạng nhờ: - Có sự ủng hộ, tham ...

Nguyễn Minh viết 19:40 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 13 trang 72

Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) : Lập niên biểu về giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Trả lời: Thời gian Sự kiện 7-11-1917 Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. Nước Nga Xô - viết rút khỏi chiến tranh 7-1918 ...

Nguyễn Minh viết 19:40 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 73 Lịch Sử 8

Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) : Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất. Trả lời: * Nguyên nhân sâu xa: - Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã làm so sánh lực lượng giữa ...

Nguyễn Minh viết 19:39 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 39 Lịch Sử 8

Bài 5: Công xã Pa-ri 1871 : Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa-ri. Trả lời: Thời gian Sự kiện Kết quả 18-3-1871 Chiến sự ở Pa-ri Quân Chính phủ bị đánh bị, nhân dân Pa-ri làm chủ 26-3-1871 Bầu cử Hội đồng Công xã Công xã được ...

Nguyễn Minh viết 19:39 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 10 trang 62

Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ 19 - Đầu thế kỉ 20 : Dựa theo lược đồ (Hình 45, SGK, trang 61) trình bày một vài nét chính về diễn biến của Cách mạng Tân Hợi. Trả lời: - Ngày 10-10-1911, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa vũ trang ở Vũ Xương và giành thắng lợi. ...

Nguyễn Minh viết 19:38 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 7 trang 49

Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 : Tìm hiểu và trình bày những nét chính về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Lê-nin. Trả lời: - V.I.Lê-nin (1870 - 1924) sinh ngày 22-4-1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Ngay từ thời ...

Nguyễn Minh viết 19:37 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 34 Lịch Sử 8

Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác : Trình bày vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế. Trả lời: - Quốc tế thứ nhất vừa truyền bá chủ nghĩa Mác. - Đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế. ...

Nguyễn Minh viết 19:37 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>