Lịch sử Lớp 7 - Trang 3

Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu

Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

Son Dong viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:27 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII)

CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

don viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Son Dong viết 10:28 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)

CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)

CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 21. Ôn tập chương IV - Lịch sử 7

Bài 21. Ôn tập chương IV - Lịch sử 7

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII

CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Son Dong viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

don viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI - Lịch sử 7

Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI - Lịch sử 7

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 3 trang 127 Lịch Sử 7

Bài 25 phần 3 ngắn nhất: Phong trào Tây Sơn : Yếu tố nào giúp Tây Sơn lật đổ được các chính quyền đó? Trả lời: Nguyên nhân thắng lợi: - Nghĩa quân tây Sơn được nhân dân ủng hộ, hết lòng giúp đỡ. - Nguyễn Huệ là người tài giỏi, lại yêu nước, thương dân nên ...

Gregoryquary viết 15:53 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 25 trang 128

Bài 25 phần 4 ngắn nhất: Phong trào Tây Sơn Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 25 trang 127: Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long? Trả lời: Quân ta rút khỏi Thăng Long vì: - Cuối năm 1788, nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân chia làm 4 đạo tiến vào nước ta. ...

Mariazic1 viết 15:53 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 25 trang 130

Bài 25 phần 4 ngắn nhất: Phong trào Tây Sơn : Chiến thắng Ngọc Hồi có ý nghĩa như thế nào? Trả lời: Ý nghĩa của chiến thắng Ngọc Hồi: - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh thắng lợi, hoàn thành bảo vệ bờ cõi, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chủ quyền đất ...

oranh11 viết 15:53 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 125 Lịch Sử 7

Bài 25 phần 2 ngắn nhất: Phong trào Tây Sơn : Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến trận Rạch Gầm – Xoài Mút. Trả lời: Diễn biến trận Rạch Gầm – Xoài Mút: - Cuối tháng 7/1784 quân Xiêm kéo vào Gia Định với âm mưu xâm lược nước ta. - Tháng 1 - 1785, ...

oranh11 viết 15:53 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 131 Lịch Sử 7

Bài 25 phần 4 ngắn nhất: Phong trào Tây Sơn : Hãy nêu những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong những năm 1771 – 1789. Trả lời: Những cống hiến của phong trào Tây Sơn: - Lật đổ hai chính quyền phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong ...

van vinh thang viết 15:53 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 23 trang 114

Bài 23 phần 2 ngắn nhất: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII : Ở thế kỉ XVI – XVII, nước ta có những tôn giáo nào? Trả lời: Ở thế kỉ XVI – XVII, nước ta có những tôn giáo sau: Các tôn giáo cũ vẫn tiếp tục tồn tại và có chỗ đứng riêng: Đạo giáo, Phật giáo, Nho ...

Nguyễn Minh viết 15:53 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 25 trang 122

Bài 25 phần 2 ngắn nhất: Phong trào Tây Sơn : Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh? Trả lời: Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh vì: Lúc bấy giờ, nghĩa quân Tây Sơn đang rơi vào tình thế bất lợi: phía Bắc có quân Trịnh, phía Nam có quân ...

oranh11 viết 15:53 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 125 Lịch Sử 7

Bài 25 phần 2 ngắn nhất: Phong trào Tây Sơn : Theo em, chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Trả lời: Ý nghĩa trận Rạch Gầm – Xoài Mút: Trận Rạch Gầm – Xoài Mút là một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại ...

EllType viết 15:52 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 119 Lịch Sử 7

Bài 24 ngắn nhất: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII : Nhận xét về tính chất và quy mô của phong trào nông dân Đàng Ngoài ở thế kỉ XVIII? Trả lời: - Tính chất của phong trào nông dân Đàng Ngoài là: Phong trào khởi nghĩa vũ trang của nông dân nổi dậy ...

Gregoryquary viết 15:52 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 25 trang 127

Bài 25 phần 3 ngắn nhất: Phong trào Tây Sơn : Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà? Trả lời: Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà vì: - Nguyễn Huệ được nhân dân ủng hộ, hết lòng giúp đỡ. - Nguyễn Huệ là người tài giỏi, lại yêu nước, thương dân nên được dân yêu ...

Mariazic1 viết 15:52 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 127 Lịch Sử 7

Bài 25 phần 3 ngắn nhất: Phong trào Tây Sơn : Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê như thế nào ? Trả lời: Lật đổ chính quyền họ Nguyễn: - Mùa xuân năm 1771, khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ. - Năm 1777,quân Tây Sơn bắt giết chúa ...

pov-olga4 viết 15:52 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 23 trang 112

Bài 23 phần 1 ngắn nhất: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII : Tại sao Hội An trở thành thành phố cảng lớn nhất Đàng Trong? Trả lời: Hội An trở thành thành phố cảng lớn nhất Đàng Trong vì: - Hội An có vị trí địa lý thuận lợi: Các hàng hoá từ Quảng Nam, Bình ...

Mariazic1 viết 15:52 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 25 trang 120

Bài 25 phần 1 ngắn nhất: Phong trào Tây Sơn : Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn đã dẫn tới hậu quả gì đối với nông dân và tác tầng lớp khác. Trả lời: Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn đã dẫn tới hậu quả: + Đối với nông dân: Nông dân bị địa chủ cường ...

oranh11 viết 15:52 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 119 Lịch Sử 7

Bài 24 ngắn nhất: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII : Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa sau thế kỉ XVIII. Trả lời: Tình hình xã hội Đàng Ngoài: Hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải bỏ lìa xa quê, phiêu tán ...

van vinh thang viết 15:52 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 24 trang 116

Bài 24 ngắn nhất: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII : Chính quyền họ Trịnh (Đàng Ngoài) ở thế kỉ XVIII như thế nào? Trả lời: Tình hình chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài: - Vào giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngài suy sụp. Vua Lê chỉ ...

nguyễn phương viết 15:52 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 122 Lịch Sử 7

Bài 25 phần 1 ngắn nhất: Phong trào Tây Sơn : Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu? Trả lời: Nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu vì: - Chính quyền phong kiến suy yếu, mục nát, làm cho đời sống nhân dân ngày ...

Nguyễn Minh viết 15:52 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 125 Lịch Sử 7

Bài 25 phần 2 ngắn nhất: Phong trào Tây Sơn : Tại sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến ? Trả lời: Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến vì: Đoạn sông này có vị trí địa ...

nguyễn phương viết 15:52 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 22 trang 108

Bài 22 phần 2 ngắn nhất: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII) : Chiến tranh Nam – Bắc triều đã gây ra tai họa gì cho nhân dân ta. Trả lời: Tai họa của chiến tranh Nam – Bắc triều đối với nhân dân là: - Nhân dân phải sống trong cảnh ...

van vinh thang viết 15:52 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 24 trang 118

Bài 24 ngắn nhất: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII : Hãy kê tên những cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu ở Đàng Ngoài? Trả lời: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu ở Đàng ngoài: - Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng năm 1737 ở Sơn Tây. - Khởi nghĩa Lê Duy Mật ...

Mariazic1 viết 15:52 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 116 Lịch Sử 7

Bài 23 phần 2 ngắn nhất: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII : Hãy trình bày sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào các thế kỉ XVII – XVIII. Trả lời: Điểm nổi bật ở các thế kỉ này là sự phục hồi và phát triển của ...

Mariazic1 viết 15:52 ngày 08/05/2018
< 1 2 3 4 5 6 .. > >>