Lịch sử Lớp 7

Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu

Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII)

CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII)

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)

CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)

CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)

Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)

Bài 21. Ôn tập chương IV - Lịch sử 7

Bài 21. Ôn tập chương IV - Lịch sử 7

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII

CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI - Lịch sử 7

Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI - Lịch sử 7

Câu 4 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 29 ngắn nhất: Ôn tập chương V và chương VI : Tình hình kinh tế, văn hóa ở các thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX. Trả lời: Xem thêm các bài giải ...

Bài 5 trang 148 Lịch Sử 7

Bài 30 ngắn nhất: Tổng kết : Văn hóa Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Trả lời: - Tư tưởng, tôn giáo: ngày càng phát triển với ...

Bài 1 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 28 phần 2 ngắn nhất: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX : Hãy nêu một số thành tựu văn học, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật ở nước ta cuối ...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 30 trang 148

Bài 30 ngắn nhất: Tổng kết : Lập bảng thống kê những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX. Trả lời: Thời gian Sự kiện 938 ...

Bài 3 trang 142 Lịch Sử 7

Bài 27 phần 2 ngắn nhất: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn : Những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống khổ cực của nhân dân ta. Trả lời: Nguyên nhân làm cho nhân dân cực khổ ...

Bài 1 trang 148 Lịch Sử 7

Bài 30 ngắn nhất: Tổng kết : Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến. Trả lời: Về xã hội: - Hình thành hàng loạt quốc gia phong kiến ...

Bài 4 trang 148 Lịch Sử 7

Bài 30 ngắn nhất: Tổng kết : Hãy trình bày sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX. Trả lời: Sự phát triển của kinh tế nước ta từ thế kỉ ...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 29 trang 148

Bài 29 ngắn nhất: Ôn tập chương V và chương VI : Em hãy lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX. Trả lời: ...

Câu 2 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 29 ngắn nhất: Ôn tập chương V và chương VI : Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế nào? Trả lời: - Tây Sơn lật ...

Bài 2 trang 139 Lịch Sử 7

Bài 27 phần 1 ngắn nhất: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn : Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn ? Trả lời: Nhận xét về tình hình thủ công ...

Bài 3 trang 148 Lịch Sử 7

Bài 30 ngắn nhất: Tổng kết : Hãy nêu tên các vị anh hùng dân tộc đã có công dương cao ngọn cờ chống giặc ngoại xâm,bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc. Trả lời: - Ngô ...

Câu 3 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 29 ngắn nhất: Ôn tập chương V và chương VI : Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao? Trả lời: - Để thiết lập lại chế độ phong kiến tập quyền nhà ...

Bài 4 trang 142 Lịch Sử 7

Bài 27 phần 2 ngắn nhất: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn : Tóm tắt những nét chính về ba cuộc khởi nghĩa lớn ở nửa đầu thế kỉ XIX. Trả lời: Thời gian Người lãnh ...

Bài 2 trang 148 Lịch Sử 7

Bài 30 ngắn nhất: Tổng kết : Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến phương Tây. Trả lời: Xã hội phong kiến phương Đông: hai giai cấp ...

Bài 1 trang 133 Lịch Sử 7

Bài 26 ngắn nhất: Quang Trung xây dựng đất nước : Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc ? Trả ...

Bài 1 trang 145 Lịch Sử 7

Bài 28 phần 1 ngắn nhất: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX : Sự phát triển rực rỡ của văn học Nôm cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX nói lên ...

Bài 2 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 28 phần 2 ngắn nhất: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX : Những thành tựu khoa học - kĩ thuật của nước ta thời kì này phản ánh điều gì? ...

Bài 2 trang 145 Lịch Sử 7

Bài 28 phần 1 ngắn nhất: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX : Nghệ thuật nước ta ở cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX có những nét gì đặc sắc ...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 27 trang 139

Bài 27 phần 2 ngắn nhất: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn : Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn? Trả lời: Nhận xét về đời sống nhân dân dưới ...

Câu 1 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 29 ngắn nhất: Ôn tập chương V và chương VI : Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào? Trả lời: - Triều đình: + Vua quan ăn ...

1 2 3 4 .. > >>