Lịch sử Lớp 7

Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu

Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII)

CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII)

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)

CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)

CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)

Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)

Bài 21. Ôn tập chương IV - Lịch sử 7

Bài 21. Ôn tập chương IV - Lịch sử 7

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII

CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI - Lịch sử 7

Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI - Lịch sử 7

Câu 4 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 29 ngắn nhất: Ôn tập chương V và chương VI : Tình hình kinh tế, văn hóa ở các thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX. Trả lời: Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Lịch sử 7 khác: ...

Bài 5 trang 148 Lịch Sử 7

Bài 30 ngắn nhất: Tổng kết : Văn hóa Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Trả lời: - Tư tưởng, tôn giáo: ngày càng phát triển với nhiều thăng trầm của các tôn giáo. Nếu như Phật giáo thịnh trị vào thời nhà Lý – Trần thì đến thời Lê ...

Bài 1 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 28 phần 2 ngắn nhất: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX : Hãy nêu một số thành tựu văn học, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX. Trả lời: Một số thành tựu văn học, nghệ thuật ...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 30 trang 148

Bài 30 ngắn nhất: Tổng kết : Lập bảng thống kê những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX. Trả lời: Thời gian Sự kiện 938 Chiến thắng Bạch Đằng 939 Ngô Quyền xưng vương, lập ra nhà Ngô 968 Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi ...

Bài 3 trang 142 Lịch Sử 7

Bài 27 phần 2 ngắn nhất: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn : Những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống khổ cực của nhân dân ta. Trả lời: Nguyên nhân làm cho nhân dân cực khổ là: - Quan lại tham nhũng, thu tô thuế nặng nề. - Ở địa phương thì địa chủ, cường hào hoàng hành ...

Bài 1 trang 148 Lịch Sử 7

Bài 30 ngắn nhất: Tổng kết : Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến. Trả lời: Về xã hội: - Hình thành hàng loạt quốc gia phong kiến ở phương Đông và Châu Ẩu trong đó xã hội chia làm hai giai cấp cơ bản: + Địa chủ hay lãnh ...

Bài 4 trang 148 Lịch Sử 7

Bài 30 ngắn nhất: Tổng kết : Hãy trình bày sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX. Trả lời: Sự phát triển của kinh tế nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX. - Nền kinh tế chủ yếu của đất nước là kinh tế nông nghiệp. - Thủ công ...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 29 trang 148

Bài 29 ngắn nhất: Ôn tập chương V và chương VI : Em hãy lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX. Trả lời: Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Lịch sử 7 khác: ...

Câu 2 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 29 ngắn nhất: Ôn tập chương V và chương VI : Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế nào? Trả lời: - Tây Sơn lật đổ chính quyền các tập đoàn phong kiến: + Lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong (1777). ...

Bài 2 trang 139 Lịch Sử 7

Bài 27 phần 1 ngắn nhất: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn : Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn ? Trả lời: Nhận xét về tình hình thủ công nghiệp thời Nguyễn: - Thủ công nghiệp rất phát triển. Nhà Nguyễn lập nhiều xưởng với nhiều thợ giỏi, ...

Bài 3 trang 148 Lịch Sử 7

Bài 30 ngắn nhất: Tổng kết : Hãy nêu tên các vị anh hùng dân tộc đã có công dương cao ngọn cờ chống giặc ngoại xâm,bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc. Trả lời: - Ngô Quyền: Kháng chiến chống quân Nam Hán. - Lê Hoàn: Kháng chiến chống quân Tống lầ I. - Lý Thường ...

Câu 3 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 29 ngắn nhất: Ôn tập chương V và chương VI : Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao? Trả lời: - Để thiết lập lại chế độ phong kiến tập quyền nhà Nguyễn đã: - Xây dựng bộ máy quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, tăng cường quyền lực trong ...

Bài 4 trang 142 Lịch Sử 7

Bài 27 phần 2 ngắn nhất: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn : Tóm tắt những nét chính về ba cuộc khởi nghĩa lớn ở nửa đầu thế kỉ XIX. Trả lời: Thời gian Người lãnh đạo Hoạt động Kết quả 1821 - 1827 Phan Bá Vành Vùng Sơn Nam hạ (Nam Định, Thái Bình..) sau lan ...

Bài 2 trang 148 Lịch Sử 7

Bài 30 ngắn nhất: Tổng kết : Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến phương Tây. Trả lời: Xã hội phong kiến phương Đông: hai giai cấp chính địa chủ và nông dân tá điền. Xã hội phong kiến phương Tây: Hai giai cấp chính là lãnh chúa ...

Bài 1 trang 133 Lịch Sử 7

Bài 26 ngắn nhất: Quang Trung xây dựng đất nước : Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc ? Trả lời: Những chính sách của vua Quang Trung để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội ...

Bài 1 trang 145 Lịch Sử 7

Bài 28 phần 1 ngắn nhất: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX : Sự phát triển rực rỡ của văn học Nôm cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX nói lên điều gì về ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc ta? Trả lời: Sự phát triển rực rỡ của ...

Bài 2 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 28 phần 2 ngắn nhất: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX : Những thành tựu khoa học - kĩ thuật của nước ta thời kì này phản ánh điều gì? Trả lời: Những thành tựu khoa học – kĩ thuật của nước ta thời kì này đã chứng tỏ các ...

Bài 2 trang 145 Lịch Sử 7

Bài 28 phần 1 ngắn nhất: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX : Nghệ thuật nước ta ở cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX có những nét gì đặc sắc so với các thế kỉ trước đó? Trả lời: Nét đặc sắc của nghệ thuật nước ta ở cuối ...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 27 trang 139

Bài 27 phần 2 ngắn nhất: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn : Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn? Trả lời: Nhận xét về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn: Đời sống các tầng lớp nhân dân ngày càng khổ cực - Địa chủ hào lí chiếm đoạt ruộng ...

Câu 1 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 29 ngắn nhất: Ôn tập chương V và chương VI : Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào? Trả lời: - Triều đình: + Vua quan ăn chơi xa xỉ, chỉ biết hưởng lạc, nạn tham nhũng diễn ra phổ biến. + Nội bộ vương triều mâu ...

1 2 3 4 .. > >>