Lịch sử Lớp 12

CHƯƠNG I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)

CHƯƠNG I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)

Son Dong viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:32 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)

CHƯƠNG II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:32 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 – 2000)

CHƯƠNG III. CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 – 2000)

Son Dong viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:32 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

CHƯƠNG IV. MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 6. Nước Mĩ

Bài 6. Nước Mĩ

don viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 7. Tây Âu

Bài 7. Tây Âu

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 8. Nhật Bản

Bài 8. Nhật Bản

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:32 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000)

CHƯƠNG V. QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

don viết 10:32 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VI. CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

CHƯƠNG VI. CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

don viết 10:33 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

CHƯƠNG I. VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Son Dong viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:32 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

CHƯƠNG II. VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

don viết 10:33 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

CHƯƠNG III. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

Son Dong viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Son Dong viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

don viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Son Dong viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:34 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

don viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Son Dong viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:33 ngày 18/05/2018

800 câu trắc nghiệm Sử 12 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

800 câu trắc nghiệm Sử 12 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 có đáp án Để học tốt Lịch Sử lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Sử 12 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000. Bạn vào tên bài để theo dõi phần bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 và ...

nhi nguyen viết 22:24 ngày 03/12/2018

500 câu trắc nghiệm Sử 12 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000) có đáp án

500 câu trắc nghiệm Sử 12 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000) có đáp án Để học tốt Lịch Sử lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Sử 12 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000). Bạn vào tên bài để theo dõi phần bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 và đáp án ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:21 ngày 03/12/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (phần 3)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (phần 3) Câu 51. Các tổ chức chính trị sau đây, tổ chức nào theo khuynh hướng vô sản? Quảng cáo A. Hội Phục Việt. B. Việt Nam Quốc dân đảng. C. Đảng Lập ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:07 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng hoàn toàn miền nam (1973-1975) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng hoàn toàn miền nam (1973-1975) (phần 1) Câu 1. Tình hình nước ta sau Hiệp dinh Pari ? Quảng cáo A. Hoà bình dã trở lại trên Miền ĐắC. B. Quân Mĩ và quân chư ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:07 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (phần 3)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (phần 3) Câu 61. Đến đầu 1971, cách mạng đã giành được quyền làm chủ thêm bao nhiêu ấp chiến lược? Với bao nhiêu dân? Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 23:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) (phần 2) Câu 17. Vì sao đến năm 1953, ta mới mở mặt trận ngoại giao, mở ra khi khả năng giải quyết bằng con đường hoà bình cho cuộc chiến tranh ở Đông Dương ? Quảng cáo ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (phần 4)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (phần 4) Câu 76. Chính phủ Pháp công nhận nước việt Nam Dân chủ cộng hoà là một quốc gia tự do. Đó là nội dung cơ bản của: Quảng cáo A. Hiệp đinh Giơ-ne-vơ (21 ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) (phần 1) Câu 1. Bước sang năm 1953, thái độ của Pháp về cuộc chiến tranh ở Đông Dương có thay đổi gì ? Quảng cáo A. Muốn kết thúc nhanh cuộc chiến tranh. B. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (phần 4)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (phần 4) Câu 86. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam trong giai đoạn 1965 - 1968, tác động mạnh nhất đến nhân dân Mĩ? Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 20:29 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau 2/9/1945 đến trước 19/12/1946 (phần 3)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau 2/9/1945 đến trước 19/12/1946 (phần 3) Câu 41. Sự kiện nào chứng tỏ thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai? Quảng cáo A. Ngày 2 - 9 - 1945, khi nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn tổ chức ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:29 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (phần 2) Câu 26. Điền những từ thích họp vào câu sau đây: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là: A. Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. B. Làm cho ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:28 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (phần 2) Câu 31. Ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ? Quảng cáo A. Đánh dấu sự sụp đổ căn bản ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:28 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dânn tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dânn tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập (phần 1) Câu 1. Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ đã có tác động như thế nào đến tình hình Việt Nam ? Quảng cáo ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:28 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25: Xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội- Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25: Xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội- Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) Câu 1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa được bắt đầu ở Việt Nam khi nào ? Quảng cáo A. 1954 B. 1965 C. 1975 D. 1975 ...

Hồng Quyên viết 20:27 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) (phần 3)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) (phần 3) Câu 32. Từ cuối 1953 đến đầu 1954, ta phân tán lực lượng địch ra những vùng nào? Quảng cáo A. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sê-nô, Luông- pha-băng. B. ...

nhi nguyen viết 20:27 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939 (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939 (phần 1) Câu 1. Đặc điểm tình hình thế giới trong những năm 30 của thế kỉ XX là: Quảng cáo A. Khủng hoảng kinh tế diễn ra trong những năm cuối của thập niên 30 đã để lại hậu quá nghiêm trọng. ...

Hồng Quyên viết 20:27 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng hoàn toàn miền nam (1973-1975) (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng hoàn toàn miền nam (1973-1975) (phần 2) Câu 16. Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra trong khoảng thời gian nào ? Quảng cáo A.Từ ngày 16/4 đến ngày 30/4/1975. B. Từ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:27 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954) (phần 3)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954) (phần 3) Câu 27. Pháp đã chuyển sang chiến lược "đánh lâu dài", chứng tỏ điều gì: Quảng cáo A. Pháp đã mất thế chủ động chiến lược trên chiến trường ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:26 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 (phần 4)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 (phần 4) Câu 101. Sự kiện nào thể hiện: "Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam". A. Bãi ...

nhi nguyen viết 20:26 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc - Đấu tranh chống Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc - Đấu tranh chống Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2) Câu 31. Thành tựu của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)? Quảng cáo A. Giá trị sản lượng công nghiệp ...

nhi nguyen viết 20:26 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>