Lịch sử Lớp 12

CHƯƠNG I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)

CHƯƠNG I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000)

CHƯƠNG II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)

CHƯƠNG II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)

CHƯƠNG III. CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 – 2000)

CHƯƠNG III. CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

CHƯƠNG IV. MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

CHƯƠNG IV. MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

Bài 6. Nước Mĩ

Bài 6. Nước Mĩ

Bài 7. Tây Âu

Bài 7. Tây Âu

Bài 8. Nhật Bản

Bài 8. Nhật Bản

CHƯƠNG V. QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000)

CHƯƠNG V. QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000)

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

CHƯƠNG VI. CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

CHƯƠNG VI. CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

CHƯƠNG I. VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

CHƯƠNG I. VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

CHƯƠNG II. VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

CHƯƠNG II. VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

CHƯƠNG III. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

CHƯƠNG III. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Bản mẫu:Lịch sử 12, NXBGD

PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000 CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 6: Bài Bài Bài - - Bài - - Bài ...

Lịch sử 12 - Phần một - Chương 3 Bài 5, NXBGD

BÀI 5: CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH I. CÁC NƯỚC CHÂU PHI 1. Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập 2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội II. CÁC NƯỚC MĨ LATINH 1. Vài nét về quá trình giành và bảo vệ độc lập 2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội PHẦN 1: ...

Lịch sử 12 - Phần một - Chương 3 Bài 3, NXBGD

CHUƠNG 3: CÁC NƯỚC CHÂU Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 - 2000) BÀI 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á I. NÉT CHUNG VỀ KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á II. TRUNG QUỐC 1. Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959) 2. Trung Quốc và những năm đầu không ...

Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 4 Bài 23, NXBGD

BÀI 23: KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975) I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH "BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM", TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN ...

Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 4 Bài 21 NXBGD

CHƯƠNG 4: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 BÀI 21: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 - 1965) I. TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁCH MẠNG NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG II. MIỀN BẮC HOÀN THÀNH CẢI ...

Lịch sử 12 - Phần một - Chương 4 Bài 6, NXBGD

CHƯƠNG 4: MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 - 2000) BÀI 6: NƯỚC MĨ I. NƯỚC MĨ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1973 II. NƯỚC MĨ TỪ NĂM 1973 ĐẾN NĂM 1991 III. NƯỚC MĨ TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM ...

Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 3 Bài 18, NXBGD

BÀI 18: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 - 1950) I. KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP BÙNG NỔ 1. Thực dân Pháp bội ước và tiến công nước ta 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng II. CUỘC CHIẾN ĐẤU Ở CÁC ĐÔ THỊ VÀ VIỆC ...

Lịch sử 12 - Phần một - Chương 6 Bài 11, NXBGD

BÀI 11: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 I. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN TỪ SAU NĂM 1945 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. XU THẾ PHÁT TRIỂN CẢ THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 ...

Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 2 Bài 16, NXBGD

BÀI 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 - 1945 1. Tình hình chính trị 2. Tình hình kinh tế - xã hội II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9 - 1939 ĐẾN ...

Lịch sử 12 - Phần một - Chương 4 Bài 7, NXBGD

BÀI 7: TÂY ÂU I. TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1950 II. TÂY ÂU TỪ NĂM 1950 ĐẾN NĂM 1973 III. TÂY ÂU TỪ NĂM 1973 ĐẾN NĂM 1991 IV. TÂY ÂU TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 V. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 PHẦN 2: LỊCH SỬ ...

Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 5 Bài 24, NXBG

CHƯƠNG 5: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 BÀI 24: VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC NĂM 1975 I. TÌNH HÌNH HAI MIỀN BẮC - NAM SAU NĂM 1975 II. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HAI MIỀN ĐẤT NƯỚC ...

Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 2 Bài 15, NXBGD

BÀI 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939 I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 1. Tình hình thế giới 2. Tình hình thế giới trong nước III. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939 1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 - 1936 2. Những phong trào đấu tranh tiêu ...

Lịch sử 12 - Phần một - Chương 6 Bài 10, NXBGD

CHƯƠNG 6: CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA BÀI 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỈ XX I. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 1. Nguồn gốc và đặc điểm 2. Những thành tựu tiêu biểu II. XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ...

Lịch sử 12 - Phần một - Chương 1 Bài 1, NXBGD

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 CHƯƠNG 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 - 1949) BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 - 1949) I. HỘI NGHỊ IANTA (2 - 1945) VÀ NHỮNG ...

Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 4 Bài 22, NXBGD

BÀI 22: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 - 1973) I. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC " CHIẾN TRANH CỤC BỘ" CỦA ĐẾ QUỐC MĨ Ở MIỀN NAM (1965 - 1968) 1. Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ ở miền Nam 2. Chiến ...

Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 1 Bài 13, NXBGD

BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG 1. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên 2. Tân Việt Cách mạng đảng 3. Việt Nam Quốc dân đảng II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 1. Sự xuất hiện của các tổ chức ...

Lịch sử 12 - Phần một - Chương 2 Bài 2, NXBGD

CHƯƠNG 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 - 1991). LIÊN BANG NGA (1991 - 2000) BÀI 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 - 1991). LIÊN BANG NGA (1991 - 2000) I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 1. LIÊN XÔ a) Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 - ...

Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 5 Bài 27, NXBGD

BÀI 27: TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000 I. CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC 1. Thời kì 1919 - 1930 (Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến khi Đảng ra đời năm 1930) 2. Thời kì 1930 - 1945 (Từ sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến ngày 2 - 9 - 1945) 3. ...

Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 3 Bài 19, NXBGD

BÀI 19: BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 - 1953) I. THỰC DÂN PHÁP ĐẨY MẠNH CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯƠNG 1. Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh 2. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi II. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (2 - 1951) III. ...

Lịch sử 12 - Phần một - Chương 5 Bài 9, NXBGD

CHƯƠNG 5: QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 - 2000) BÀI 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH I. MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH II. SỰ ĐỐI ĐẦU ĐÔNG - TÂY VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ 1. Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Duơng của thực dân Pháp (1945 ...

1 2 3 4 .. > >>