Hóa học Lớp 8

Bài 2. Chất

Bài 2. Chất

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 3. Bài thực hành 1

Bài 3. Bài thực hành 1

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 5. Nguyên tố hóa học

Bài 5. Nguyên tố hóa học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 4. Nguyên tử

Bài 4. Nguyên tử

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Son Dong viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 8. Bài luyện tập 1

Bài 8. Bài luyện tập 1

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 7. Bài thực hành 2

Bài 7. Bài thực hành 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 9. Công thức hóa học

Bài 9. Công thức hóa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 10. Hóa trị

Bài 10. Hóa trị

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 11. Bài luyện tập 2

Bài 11. Bài luyện tập 2

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 12. Sự biến đổi chất

Bài 12. Sự biến đổi chất

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 13. Phản ứng hóa học

Bài 13. Phản ứng hóa học

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 14. Bài thực hành 3

Bài 14. Bài thực hành 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 16. Phương trình hóa học

Bài 16. Phương trình hóa học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 17. Bài luyện tập 3

Bài 17. Bài luyện tập 3

don viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 18. Mol

Bài 18. Mol

don viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

don viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Son Dong viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 23. Bài luyện tập 4

Bài 23. Bài luyện tập 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 24. Tính chất của oxi

Bài 24. Tính chất của oxi

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Son Dong viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 26. Oxit

Bài 26. Oxit

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy

Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy

Son Dong viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 28. Không khí - Sự cháy

Bài 28. Không khí - Sự cháy

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 30. Bài thực hành 4

Bài 30. Bài thực hành 4

don viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 29. Bài luyện tập 5

Bài 29. Bài luyện tập 5

Son Dong viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 31. Tính chất - ứng dụng của hiđro

Bài 31. Tính chất - ứng dụng của hiđro

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 32. Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 32. Phản ứng oxi hóa - khử

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 34. Bài luyện tập 6

Bài 34. Bài luyện tập 6

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 33. Điều chế hiđro - phản ứng thế

Bài 33. Điều chế hiđro - phản ứng thế

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 35. Bài thực hành 5

Bài 35. Bài thực hành 5

don viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 36. Nước

Bài 36. Nước

Son Dong viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 38. Bài luyện tập 7

Bài 38. Bài luyện tập 7

don viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 39. Bài thực hành 6

Bài 39. Bài thực hành 6

don viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 40. Dung dịch

Bài 40. Dung dịch

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 44. Bài luyện tập 8

Bài 44. Bài luyện tập 8

don viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Son Dong viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 43. Pha chế dung dịch

Bài 43. Pha chế dung dịch

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 45. Bài thực hành 7

Bài 45. Bài thực hành 7

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 6 (Đề 4)

Câu 1: Hãy trình bày cách pha chế 150 gam dung dịch CuSO 4 2% từ dung dịch CuSO 4 20%. Câu 2: Cho 150ml dung dịch H 2 SO 4 22,44% (D = 1,31g/ml). Tính số mol của H 2 SO 4 có trong dung dịch trên. Câu 3: Ở 30ºC, hòa tan 75 gam muối CuSO 4 .5H 2 O vào 300 gam ...

Nguyễn Minh viết 18:41 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 5 (Đề 2)

Câu 1: Cho các phương trình hóa học sau: Phản ứng nào là hóa hợp; phân hủy; thế; oxi hóa – khử? Câu 2: Cho từ từ 3,25 gam kẽm viên vào 120ml dung dịch HCl 1M. Xác định thể tích khí hiđro sinh ra (ở đktc). Câu 3: Để hòa tan hoàn toàn 7,2 gam một kim loại M hóa ...

Nguyễn Minh viết 18:40 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 5 (Đề 3)

Câu 1: Để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm, người ta có thể dùng kim loại kẽm, magie, nhôm cho tác dụng với axit clohiđric hoặc axit sunfuric loãng. Nếu lượng khí hiđro sinh ra bằng nhau trong mỗi trường hợp thì dùng kim loại nào phản ứng với axit nào sẽ có khối lượng ...

Nguyễn Minh viết 18:40 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 5 (Đề 1)

Bài 1: Tính chất - ứng dụng của hidro Câu 1: Viết phương trình hoá học của các phản ứng hidro khử các oxit sau: a) Sắt(III) oxit b) Thuỷ ngân(II) oxit c) Chì(II) oxit Câu 2: Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hidro. Hãy: a) Tính số gam đồng kim loại thu ...

Nguyễn Minh viết 18:39 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 4 (Đề 2)

Bài 1: Tính chất của oxi Câu 1: Đốt cáy hoàn toàn 3,36 lít CH 4 (đktc). Xác định thể tích không khí cần dùng cho phản ứng trên (đktc). Câu 2: Để đốt cháy hoàn toàn a gam cacbon thì cần vừa đủ 1,5.1024 phân tử khí oxi. Hãy tính giá trị của a. Đáp án và ...

Nguyễn Minh viết 18:39 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 4 (Đề 9)

Bài 5: Không khí- Sự cháy Câu 1: Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy trong khí oxi? Câu 2: Mỗi giờ 1 người lớn hít vào trung bình 0,5m3 không khí, cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi có trong không khí đó. Như vậy, ...

Nguyễn Minh viết 18:38 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 1 (Đề 11)

Bài 5: Công thức hóa học Câu 1: Điền những từ thích hợp vào chỗ trống sao cho hợp lý: Đơn chất tạo nên từ một ___ nên công thức hóa học chỉ gồm một ___ còn ___ tạo nên từ hai, ba ___ nên công thức hóa học gồm hai, ba ___. Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số ___ có ...

Nguyễn Minh viết 18:36 ngày 08/05/2018

Đề thi kì 1 môn Hóa Học lớp 8 trường THCS Cảnh Dương năm 2014

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn hóa học trường THCS Cảnh Dương năm 2014, các em tham khảo dưới đây: Xem ...

Nguyễn Minh viết 06:38 ngày 02/05/2018

Bài 44.1 Trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Cân 10,6 g muối Na2CO3 cho vàồ cốc chia độ. Rót vào cốc khoảng vài chục mililít nước cất, khuấy cho muối tan hết ...

Nguyễn Minh viết 21:22 ngày 26/04/2018

Bài 40.1 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Trong phòng thí nghiệm có sẵn một dung dịch NaCl. Bằng phương pháp thực nghiệm, em hãy xác định dung dịch NaCl này là bão hoà hay chưa bão hoà. Trình bày cách làm. ...

Nguyễn Minh viết 21:21 ngày 26/04/2018

Bài 38.24 Trang 55 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Dùng khí H2 khử 31,2 g hỗn hợp CuO và Fe3O4, trong hỗn hợp khối lượng Fe3O4 nhiều hơn khối lượng CuO 15,2 g. Tính khối lượng Cu và Fe thu được. ...

Nguyễn Minh viết 21:19 ngày 26/04/2018

Bài 37.18 Trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Viết công thức của các muối sau đây : ...

Nguyễn Minh viết 20:55 ngày 26/04/2018

Bài 37.10 Trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hãy dẫn ra một phương trình hoá học đối với mỗi loại phản ứng sau và cho biết phản ứng hoá học thuộc loại nào ? ...

Nguyễn Minh viết 20:55 ngày 26/04/2018

Bài 37.12 Trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Trong các oxit sau đây, oxit nào tác dụng được với nước ? Viết phương trình hoá học và gọi tên sản phẩm tạo thành : SO2, PbO, K2O, BaO, N2O5, Fe2O3. ...

Nguyễn Minh viết 20:54 ngày 26/04/2018

Bài 37.6 Trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Cho các hợp chất có công thức hoá học : KOH, CuCl2, Fe2O3, ZnSO4, CuO, Zn(OH)2, H3PO4, CuSO4, HNO3. Hãy cho biết mỗi hợp chất trên thuộc loại hợp chất nào ? ...

Nguyễn Minh viết 20:53 ngày 26/04/2018

Bài 36.11 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Đốt cháy 10 cm3 khí hiđro trong 10 cm3 khí oxi. Biết các thể tích khí đo cùng ở 100°C và áp suất khí quyển. Thể tích chất khí còn lại sau phản ứng là ...

Nguyễn Minh viết 20:53 ngày 26/04/2018

Bài 36.2 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Cho các oxit: CO2 ; SO2 ; CO ; P2O5; N2O5 ; NO ; SO3; BaO, CaO. Số oxit tác dụng với .nước tạo ra axit tương ứng là ...

Nguyễn Minh viết 20:50 ngày 26/04/2018

Bài 36.1 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Cho các oxit: CaO ; Al2O3 ; N2O5, CuO ; Na2O ; BaO ; MgO ; P2O5 ; Fe3O4 ; K2O. Số oxit tác dụng với nước tạo ra bazơ tương ứng là ...

Nguyễn Minh viết 20:49 ngày 26/04/2018

Bài 32.6 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Cần điều chế 33,6 g sắt bằng cách dùng khí co khử Fe3O4. ...

Nguyễn Minh viết 20:47 ngày 26/04/2018

Bài 33.5 Trang 47 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và magie, các dung dịch axit sunfuric loãng H2SO4 và axit clohiđric HCl. ...

Nguyễn Minh viết 20:47 ngày 26/04/2018
1 2 3 4 .. > >>