Hóa học Lớp 8

Bài 2. Chất

Bài 2. Chất

Bài 3. Bài thực hành 1

Bài 3. Bài thực hành 1

Bài 5. Nguyên tố hóa học

Bài 5. Nguyên tố hóa học

Bài 4. Nguyên tử

Bài 4. Nguyên tử

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Bài 8. Bài luyện tập 1

Bài 8. Bài luyện tập 1

Bài 7. Bài thực hành 2

Bài 7. Bài thực hành 2

Bài 9. Công thức hóa học

Bài 9. Công thức hóa học

Bài 10. Hóa trị

Bài 10. Hóa trị

Bài 11. Bài luyện tập 2

Bài 11. Bài luyện tập 2

Bài 12. Sự biến đổi chất

Bài 12. Sự biến đổi chất

Bài 13. Phản ứng hóa học

Bài 13. Phản ứng hóa học

Bài 14. Bài thực hành 3

Bài 14. Bài thực hành 3

Bài 16. Phương trình hóa học

Bài 16. Phương trình hóa học

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Bài 17. Bài luyện tập 3

Bài 17. Bài luyện tập 3

Bài 18. Mol

Bài 18. Mol

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Bài 23. Bài luyện tập 4

Bài 23. Bài luyện tập 4

Bài 24. Tính chất của oxi

Bài 24. Tính chất của oxi

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Bài 26. Oxit

Bài 26. Oxit

Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy

Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy

Bài 28. Không khí - Sự cháy

Bài 28. Không khí - Sự cháy

Bài 30. Bài thực hành 4

Bài 30. Bài thực hành 4

Bài 29. Bài luyện tập 5

Bài 29. Bài luyện tập 5

Bài 31. Tính chất - ứng dụng của hiđro

Bài 31. Tính chất - ứng dụng của hiđro

Bài 32. Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 32. Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 34. Bài luyện tập 6

Bài 34. Bài luyện tập 6

Bài 33. Điều chế hiđro - phản ứng thế

Bài 33. Điều chế hiđro - phản ứng thế

Bài 35. Bài thực hành 5

Bài 35. Bài thực hành 5

Bài 36. Nước

Bài 36. Nước

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

Bài 38. Bài luyện tập 7

Bài 38. Bài luyện tập 7

Bài 39. Bài thực hành 6

Bài 39. Bài thực hành 6

Bài 40. Dung dịch

Bài 40. Dung dịch

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Bài 44. Bài luyện tập 8

Bài 44. Bài luyện tập 8

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Bài 43. Pha chế dung dịch

Bài 43. Pha chế dung dịch

Bài 45. Bài thực hành 7

Bài 45. Bài thực hành 7

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 6 (Đề 4)

Bà 3: Nồng độ dung dịch Câu 1: Nồng độ phần trăm là gì? Viết công thức tính nồng độ phần trăm. Câu 2: Nồng độ mol là gì? Viết công thức tính nồng độ mol. Câu 3: Biết S K 2 SO 4 (20°C))= 11,1 gam. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch K 2 SO 4 bão hòa ở ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 6 (Đề 2)

Câu 1: hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau: a) 1 mol KCl trong 750ml dung dịch. b) 0,5 mol MgCl 2 trong 1,5 lít dung dịch. c) 400 gam CuSO 4 trong 4 lít dung dịch. d) 0,06 mol Na 2 CO 3 trong 1500 ml dung dịch. Câu 2: ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 6 (Đề 1)

Bài 1: Dung dịch Câu 1: Thế nào là dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa? Hãy dẫn ra những thí dụ để minh họa. Câu 2: Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm khoảng 20ºC, 10 gam nước có thể hòa tan tối đa 20 gam đường; 3,6 gam muối ăn. ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 6 (Đề 6)

Bài 4: Pha chế dung dịch Câu 1: Trong 800ml của một dung dịch có chứa 8 gam NaOH. a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này. b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1M? Câu 2: Hãy trình bày cách pha ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 5 (Đề 5)

Bài 3: Điều chế Hidro - phản ứng thế Câu 1: Những phản ứng hoá học nào dưới đây có thể được dùng để điều chế hidro trong phòng thí nghiệm? 2H 2 O −điện phân→ 2H 2 ↑ + 3O 2 ↑ 2Al + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2 ↑ Câu 2: Cho từ từ ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 6 (Đề 4)

Câu 1: Hãy trình bày cách pha chế 150 gam dung dịch CuSO 4 2% từ dung dịch CuSO 4 20%. Câu 2: Cho 150ml dung dịch H 2 SO 4 22,44% (D = 1,31g/ml). Tính số mol của H 2 SO 4 có trong dung dịch trên. Câu 3: Ở 30ºC, hòa tan 75 gam muối CuSO 4 .5H 2 O vào 300 gam ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 4 (Đề 10)

Bài 5: Không khí- Sự cháy Câu 1: Điểm giống nhau và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hoá chậm là gì? Câu 2: Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải thích vì sao? Câu 3: Dùng hết ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 5 (Đề 1)

Câu 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: Câu 2: Hãy xác định chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa và sự khử trong phản ứng oxi hóa – khử sau: H 2 + HgO −t o → Hg + H 2 O Câu 3: Có 3 lọ đựng riêng biệt các khí sau: oxi, không khí và ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 6 (Đề 3)

Câu 1: Đun nhẹ 20 gam dung dịch CuSO 4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO 4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6 gam. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO 4 ban đầu. Câu 2: Cân lấy 10,6 gam Na 2 CO 3 cho vào cốc chia độ ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 6 (Đề 2)

Bài 2: Độ tan của một chất trong nước Câu 1: Xác định độ tan của muối Na 2 CO 3 trong nước ở 18ºC. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53 gam Na 2 CO 3 trong 250 gam nước thì được dung dịch bão hòa. Câu 2: Độ tan của FeBr 2 .6H 2 O ở 20ºC là 115 gam. Xác định khối ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 4 (Đề 4)

Bài 2: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi Câu 1: Hãy giải thích vì sao: a) Khi càng lên cao thì tỉ lệ thể tích khí oxi trong không khí càng giảm? b) Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt hơn trong không khí? c) Vì sao nhiều ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 5 (Đề 7)

Bài 4: Nước Câu 1 : Tính khối lượng nước thu được khi cho 8,4 lít khí hidro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (đktc). Câu 2 : Viết phương trình các phản ứng hoá học tạo ra bazơ và axit. Làm thế nào để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ ? Đáp án và ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 6 (Đề 3)

Bài 2: Độ tan của một chất trong nước Câu 1: Độ tan là gì? Câu 2: Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm, người ta có được những kết quả sau: - Nhiệt độ của dung dịch muối bão hòa là 20ºC. - Chén sứ nung có khối lượng 60,26 ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 6 (Đề 5)

Bài 4: Pha chế dung dịch Câu 1: Làm bay hơi 60 gam nước từ dung dịch có nồng độ 15%, được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượngc ủa dung dịch ban đầu. Câu 2: Cân lấy 10,6 gam Na 2 CO 3 cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml. Rót từ từ nước cất vào cốc cho ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 5 (Đề 9)

Bài 5: Axit - Bazo - Muối Câu 1: Hãy viết công thức hoá học của những oxit axit tương ứng với những axit sau: H 2 SO 4 , H 2 SO 3 , H 2 CO 3 , HNO 3 , H 3 PO 4 . Câu 2: Viết tên của những chất có công thức hoá học ghi dưới đây: a) HBr, H 2 SO 3 , H 3 PO 4 ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 6 (Đề 1)

Câu 1: Một muối sunfat của kim loại hóa trị II ngậm nước có phân tử khối 278 gam và khối lượng nước kết tinh chiếm 45,324%. Tìm công thức hóa học của muối trên. Câu 2: Cho các cụm từ sau: dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa, dung môi, chất tan, độ tan, hiđrat . Hãy ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 4 (Đề 3)

Câu 1: Đốt cháy 5,6 gam hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh cần 6,72 lít khí oxi (đktc). Tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. Câu 2 : Cho 2,16 gam một kim loại R hoá trị III tác dụng hết với lượng khí oxi dư, thu được 4,08 gam một oxit có dạng R 2 O 3 . Xác định tên và ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 5 (Đề 2)

Câu 1: Cho các phương trình hóa học sau: Phản ứng nào là hóa hợp; phân hủy; thế; oxi hóa – khử? Câu 2: Cho từ từ 3,25 gam kẽm viên vào 120ml dung dịch HCl 1M. Xác định thể tích khí hiđro sinh ra (ở đktc). Câu 3: Để hòa tan hoàn toàn 7,2 gam một kim loại M hóa ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 5 (Đề 3)

Câu 1: Để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm, người ta có thể dùng kim loại kẽm, magie, nhôm cho tác dụng với axit clohiđric hoặc axit sunfuric loãng. Nếu lượng khí hiđro sinh ra bằng nhau trong mỗi trường hợp thì dùng kim loại nào phản ứng với axit nào sẽ có khối lượng ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 5 (Đề 3)

Bài 2: Phản ứng oxi hóa - khử Câu 1: Hãy cho biết trong những phản ứng oxi hoá học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá – khử? Lợi ích và tác hại của mỗi phản ứng? Đốt than trong lò: C + O 2 −t o → CO 2 Dùng cacbon ...

1 2 3 4 .. > >>