Hóa học Lớp 12

Bài 1. Este

Bài 1. Este

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 2. Lipit

Bài 2. Lipit

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 4. Luyện tập este và chất béo

Bài 4. Luyện tập este và chất béo

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 5. Glucozơ

Bài 5. Glucozơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat

Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 9. Amin

Bài 9. Amin

don viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Bài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Son Dong viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 11. Peptit và protein

Bài 11. Peptit và protein

Son Dong viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 10. Amino axit

Bài 10. Amino axit

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 13. Đại cương về polime

Bài 13. Đại cương về polime

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 14. Vật liệu polime

Bài 14. Vật liệu polime

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Bài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Son Dong viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại

Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại

Son Dong viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 19. Hợp kim

Bài 19. Hợp kim

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 20. Sự ăn mòn kim loại

Bài 20. Sự ăn mòn kim loại

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại

Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 21. Điều chế kim loại

Bài 21. Điều chế kim loại

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

don viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 31. Sắt

Bài 31. Sắt

don viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 32. Hợp chất của sắt

Bài 32. Hợp chất của sắt

Son Dong viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 34. Crom và hợp chất của Crom

Bài 34. Crom và hợp chất của Crom

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 33. Hợp kim của sắt

Bài 33. Hợp kim của sắt

don viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc

Bài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc

don viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng

Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng

Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng

don viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch

Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch

don viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 41. Nhận biết một số chất khí

Bài 41. Nhận biết một số chất khí

Son Dong viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế

Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 44. Hóa học và vấn đề xã hội

Bài 44. Hóa học và vấn đề xã hội

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 45. Hóa học và vấn đề môi trường

Bài 45. Hóa học và vấn đề môi trường

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 3. Chất giặt rửa

Bài 3. Chất giặt rửa

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 4. Luyện tập mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Bài 4. Luyện tập mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 6. Saccarozo

Bài 6. Saccarozo

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 7. Tinh bột

Bài 7. Tinh bột

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 8. Xenlulozơ

Bài 8. Xenlulozơ

Son Dong viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 9. Luyện tập cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu

Bài 9. Luyện tập cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 11. Amin

Bài 11. Amin

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 13. Peptit và protein

Bài 13. Peptit và protein

don viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 12. Amino axit

Bài 12. Amino axit

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 14. Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein

Bài 14. Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 16. Đại cương về polime

Bài 16. Đại cương về polime

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 18. Luyên tập polime và vật liệu polime

Bài 18. Luyên tập polime và vật liệu polime

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 17. Vật liệu polime

Bài 17. Vật liệu polime

don viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 19. Kim loại và hợp kim

Bài 19. Kim loại và hợp kim

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 20. Dãy điện hóa của kim loại

Bài 20. Dãy điện hóa của kim loại

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 21. Luyện tập tính chất của kim loại

Bài 21. Luyện tập tính chất của kim loại

Son Dong viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 22. Sự điện phân

Bài 22. Sự điện phân

don viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 24. Điều chế kim loại

Bài 24. Điều chế kim loại

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 23.Sự ăn mòn kim loại

Bài 23.Sự ăn mòn kim loại

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 25. Luyện tập sự điện phân - sự ăn mòn kim loại - điều chế kim loại

Bài 25. Luyện tập sự điện phân - sự ăn mòn kim loại - điều chế kim loại

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 28. Kim loại kiềm

Bài 28. Kim loại kiềm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 29. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 29. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

don viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 30. Kim loại kiềm thổ

Bài 30. Kim loại kiềm thổ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Bài 31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 32. Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

Bài 32. Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

Son Dong viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 33. Nhôm

Bài 33. Nhôm

don viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 34. Một số hợp chất quan trọng của nhôm

Bài 34. Một số hợp chất quan trọng của nhôm

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 35. Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 35. Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Son Dong viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 38. Crom

Bài 38. Crom

Son Dong viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 39. Một số hợp chất của crom

Bài 39. Một số hợp chất của crom

don viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 40. Sắt

Bài 40. Sắt

don viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 41. Một số hợp chất của sắt

Bài 41. Một số hợp chất của sắt

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 42. Hợp kim của sắt

Bài 42. Hợp kim của sắt

Son Dong viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 43. Đồng và hợp chất của đồng

Bài 43. Đồng và hợp chất của đồng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác

Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 45. Luyện tập

Bài 45. Luyện tập

don viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 48. Nhận biết một số cation trong dung dịch

Bài 48. Nhận biết một số cation trong dung dịch

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 46. Luyện tập

Bài 46. Luyện tập

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch

Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 50. Nhận biết một số chất khí

Bài 50. Nhận biết một số chất khí

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 52. Chuẩn độ oxi hóa - khử bằng phương pháp pemanganat

Bài 52. Chuẩn độ oxi hóa - khử bằng phương pháp pemanganat

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 53. Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Bài 53. Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 56. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Bài 56. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội

Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Crom và hợp chất của crom (Tiếp theo) (Tiếp theo)

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Trắc nghiệm Hóa 12: Crom và hợp chất của crom (Tiếp theo) Câu 9: Chọn phát biểu đúng về phản ứng của crom với phi kim. A. Ở nhiệt độ thường crom chỉ phản ứng với flo. Quảng cáo B. Ở nhiệt độ cao, oxi sẽ ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 122: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Chương 8: Phân biệt một số chất cô vơ Trắc nghiệm Hóa 122: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ Câu 1: Phân biệt các dung dịch sau : (NH 4 ) 2 SO 4 , NaNO 3 , NH 4 NO 3 , Na2CO 3 bằng phương pháp hoá học với hoá chất duy nhất là A. NaOH. B. Ba(OH) 2 C, HCl, D. H 2 SO 4 ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Sắt

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Trắc nghiệm Hóa 12: Sắt Câu 1: Sắt tác dụng với H 2 O ở nhiệt độ cao hom 570 °C thì tạo ra H 2 và sản phẩm rắn là A. FeO. B. Fe 3 O 4 . C. Fe 2 O 3 . D. Fe(OH) 2 . Quảng cáo Câu 2: Phản ứng xảy ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Hóa học và vấn đề môi trường (Tiếp theo)

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường Trắc nghiệm Hóa 12: Hóa học và vấn đề môi trường (Tiếp theo) Câu 9: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cả...) nào sau đây an toàn ? A. Dùng nước đá hay ướp muối rồi sấy khô. Quảng cáo ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp chất của sắt

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp chất của sắt Câu 1: Chất nào sau đây khí phản ứng với dung dịch HNO 3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí ? A. FeO B. Fe 3 O 4 C. Fe 2 O 3 D. Fe(OH) 2 Quảng cáo Câu 2: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm Trắc nghiệm Hóa 12: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm Câu 1: Cho các dung dịch AlCl 3 , NaAlO 2 , FeCl 3 và các chất khí : NH 3 , CO 2 , HCl. Khi cho các dung dịch và các chất khí phản ứng với nhau từng đôi một thì số ...

Hồng Quyên viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp kim của sắt

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp kim của sắt Câu 1: Quặng sắt nào dưới đây có thể dùng để điều chế axit sunfuric? A. xiđerit B. hematit C. manhetit D. pirit Quảng cáo Câu 2: Nguyên tắc luyện thép từ gang ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm Trắc nghiệm Hóa 12: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm Câu 1: Cho các phát biểu sau : (1) Có thể tìm được kim loại kiềm ở dạng nguyên chất ở những mỏ nằm sâu trong lòng đất. Quảng cáo (2) Trong ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm Trắc nghiệm Hóa 12: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng Câu 1: Tiến hành thí nghiệm sau: thả một mẩu natri vào dung dịch chứa MgSO 4 . Hiện tượng xảy ra được dự đoán như sau : Quảng cáo ...

Hồng Quyên viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Trắc nghiệm Hóa 12: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt Câu 1: Có thể dùng một hóa chất để phân biệt Fe 2 O3 và Fe 3 O 4 . Hóa chất này là: A. dung dịch NaOH đặc B. dung dịch HCl đặc C. dung dịch H 2 SO 4 ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Sắt (Tiếp theo)

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Trắc nghiệm Hóa 12: Sắt (Tiếp theo) Câu 9: Để điều chế Fe(NO3) 2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây ? A. Fe + dung dịch AgNO 3 dư B. Fe + dung dịch Cu(NO 3 ) 2 C. FeO + dung dịch HNO 3 D. FeS + dung dịch HNO 3 Quảng cáo ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Hóa học và vấn đề môi trường

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường Trắc nghiệm Hóa 12: Hóa học và vấn đề môi trường Câu 1: Ion kim loại X khi vào cơ thể vượt mức cho phép sẽ gây nguy hiếm cho sự phát triển cả về trí tuệ và thể chất con người. Ở các làng nghề tái chế ác quy cũ, nhiều ...

Hồng Quyên viết 20:05 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, crom và những hợp chất của chúng

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Trắc nghiệm Hóa 12: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, crom và những hợp chất của chúng Câu 1: Cho đinh sắt đã đánh thật sạch vào ống nghiệm. Rót vào ống nghiệm 3-5 ml dung dịch HC1 2M. Đun nóng nhẹ. Quan sát hiện tượng ta thấy : a) A. ...

Hồng Quyên viết 20:05 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Crom và hợp chất của crom

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Trắc nghiệm Hóa 12: Crom và hợp chất của crom Câu 1: Crom không phản ứng với chất nào sau đây ? A. dung dịch H 2 SO 4 loãng, đun nóng Quảng cáo B. dung dịch NaOH đặc, đun nóng C. dung dịch HNO 3 đặc, ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:05 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Chương 5: Đại cương về kim loại Trắc nghiệm Hóa 12: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại Câu 1: Một bạn học sinh tiến hành thí nghiệm sau : - Cho cùng thể tích V ml dung dịch gồm Fe(NO 3 ) 3 và AgNO 3 vào hai cốc. Quảng cáo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:05 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom và hợp chất của crom

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Trắc nghiệm Hóa 12: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom và hợp chất của crom Câu 1: Ở nhiệt độ thường, crom tác dụng với phi kim nào sau đây ? A. F 2 . B.S. C.Cl 2 . D. O 2 . Quảng cáo Câu 2: ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:05 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Điều chế kim loại

Chương 5: Đại cương về kim loại Trắc nghiệm Hóa 12: Điều chế kim loại Câu 1: Để điều chế Ca từ CaCO 3 cần thực hiện ít nhất mấy phản ứng ? A. 2 B, 3 C. 4 D. 5 Quảng cáo Câu 2: Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế từ oxít bằng ...

nhi nguyen viết 20:05 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm Trắc nghiệm Hóa 12: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng Câu 1: Các tính chất vật lí (nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng) của các kim loại trong nhóm IA biến đổi có quy luật, ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:05 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Nhôm và hợp chất của nhôm

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm Trắc nghiệm Hóa 12: Nhôm và hợp chất của nhôm Câu 1: Cho các quặng sau : pirit, thạch cao, mica, apatit, criolit, boxit, dolomit. Số quặng chứa nhôm là: A.2. B. 3. C.4. D. 5. Quảng cáo Câu ...

Hồng Quyên viết 20:05 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp kim

Chương 5: Đại cương về kim loại Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp kim Câu 1: Liên kết hoá học chủ yếu trong họp kim là A. liên kết kim loại và liên kết cộng hoá trị. Quảng cáo B. liên kết cộng hoá trị và liên kết ion. C. liên kết ion và tương tác yếu giữa ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:05 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>