Hóa học Lớp 12

Bài 1. Este

Bài 1. Este

Bài 2. Lipit

Bài 2. Lipit

Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Bài 4. Luyện tập este và chất béo

Bài 4. Luyện tập este và chất béo

Bài 5. Glucozơ

Bài 5. Glucozơ

Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat

Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Bài 9. Amin

Bài 9. Amin

Bài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Bài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Bài 11. Peptit và protein

Bài 11. Peptit và protein

Bài 10. Amino axit

Bài 10. Amino axit

Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Bài 13. Đại cương về polime

Bài 13. Đại cương về polime

Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Bài 14. Vật liệu polime

Bài 14. Vật liệu polime

Bài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Bài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại

Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại

Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Bài 19. Hợp kim

Bài 19. Hợp kim

Bài 20. Sự ăn mòn kim loại

Bài 20. Sự ăn mòn kim loại

Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại

Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại

Bài 21. Điều chế kim loại

Bài 21. Điều chế kim loại

Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Bài 31. Sắt

Bài 31. Sắt

Bài 32. Hợp chất của sắt

Bài 32. Hợp chất của sắt

Bài 34. Crom và hợp chất của Crom

Bài 34. Crom và hợp chất của Crom

Bài 33. Hợp kim của sắt

Bài 33. Hợp kim của sắt

Bài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc

Bài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc

Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng

Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng

Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng

Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng

Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch

Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch

Bài 41. Nhận biết một số chất khí

Bài 41. Nhận biết một số chất khí

Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế

Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế

Bài 44. Hóa học và vấn đề xã hội

Bài 44. Hóa học và vấn đề xã hội

Bài 45. Hóa học và vấn đề môi trường

Bài 45. Hóa học và vấn đề môi trường

Bài 3. Chất giặt rửa

Bài 3. Chất giặt rửa

Bài 4. Luyện tập mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Bài 4. Luyện tập mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Bài 6. Saccarozo

Bài 6. Saccarozo

Bài 7. Tinh bột

Bài 7. Tinh bột

Bài 8. Xenlulozơ

Bài 8. Xenlulozơ

Bài 9. Luyện tập cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu

Bài 9. Luyện tập cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu

Bài 11. Amin

Bài 11. Amin

Bài 13. Peptit và protein

Bài 13. Peptit và protein

Bài 12. Amino axit

Bài 12. Amino axit

Bài 14. Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein

Bài 14. Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein

Bài 16. Đại cương về polime

Bài 16. Đại cương về polime

Bài 18. Luyên tập polime và vật liệu polime

Bài 18. Luyên tập polime và vật liệu polime

Bài 17. Vật liệu polime

Bài 17. Vật liệu polime

Bài 19. Kim loại và hợp kim

Bài 19. Kim loại và hợp kim

Bài 20. Dãy điện hóa của kim loại

Bài 20. Dãy điện hóa của kim loại

Bài 21. Luyện tập tính chất của kim loại

Bài 21. Luyện tập tính chất của kim loại

Bài 22. Sự điện phân

Bài 22. Sự điện phân

Bài 24. Điều chế kim loại

Bài 24. Điều chế kim loại

Bài 23.Sự ăn mòn kim loại

Bài 23.Sự ăn mòn kim loại

Bài 25. Luyện tập sự điện phân - sự ăn mòn kim loại - điều chế kim loại

Bài 25. Luyện tập sự điện phân - sự ăn mòn kim loại - điều chế kim loại

Bài 28. Kim loại kiềm

Bài 28. Kim loại kiềm

Bài 29. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 29. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 30. Kim loại kiềm thổ

Bài 30. Kim loại kiềm thổ

Bài 31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Bài 31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Bài 32. Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

Bài 32. Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

Bài 33. Nhôm

Bài 33. Nhôm

Bài 34. Một số hợp chất quan trọng của nhôm

Bài 34. Một số hợp chất quan trọng của nhôm

Bài 35. Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 35. Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 38. Crom

Bài 38. Crom

Bài 39. Một số hợp chất của crom

Bài 39. Một số hợp chất của crom

Bài 40. Sắt

Bài 40. Sắt

Bài 41. Một số hợp chất của sắt

Bài 41. Một số hợp chất của sắt

Bài 42. Hợp kim của sắt

Bài 42. Hợp kim của sắt

Bài 43. Đồng và hợp chất của đồng

Bài 43. Đồng và hợp chất của đồng

Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác

Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác

Bài 45. Luyện tập

Bài 45. Luyện tập

Bài 48. Nhận biết một số cation trong dung dịch

Bài 48. Nhận biết một số cation trong dung dịch

Bài 46. Luyện tập

Bài 46. Luyện tập

Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch

Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch

Bài 50. Nhận biết một số chất khí

Bài 50. Nhận biết một số chất khí

Bài 52. Chuẩn độ oxi hóa - khử bằng phương pháp pemanganat

Bài 52. Chuẩn độ oxi hóa - khử bằng phương pháp pemanganat

Bài 53. Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Bài 53. Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Bài 56. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Bài 56. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội

Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường

Giải bài 6 trang 205 SGK Hóa 12

Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường Bài 6 (trang 205 SGK Hóa 12): Đốt loại than đá chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điện. Nếu nhà máy đốt hết 100 tấn than trong một ngày thì lượng khí SO 2 do nhà máy xả vào khí quyển trong một năm là : A. 1420 tấn khí SO ...

Giải bài 4 trang 204 SGK Hóa 12

Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường Bài 4 (trang 204 SGK Hóa 12): Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm : A. Các kim loại nặng :Hg, Pb, Sb ... B. Các nhóm : NO 3 - , PO 4 3- , SO 4 2- . C. Thuốc bảo vệ thực vật , phân bón hóa học. D. Cả A, B, ...

Giải bài 2 trang 196 SGK Hóa 12

Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội Bài 2 (trang 196 SGK Hóa 12): Hóa học có thể làm gì để góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm? Lời giải: Để góp phần giải quyết vấn đề lương thực thực phẩm cho nhân loại, hóa học có những hướng hoạt động chính như sau : ...

Giải bài 5 trang 204 SGK Hóa 12

Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường Bài 5 (trang 204 SGK Hóa 12): Nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì. Xác định hàm lượng chì trong bùn và đất như sau : Hàm lượng chì lớn hơn 100 ppm được đánh giá là đất ô nhiễm. Trong số các mẫu đất trên, mẫu đất bị ô ...

Giải bài 2 trang 204 SGK Hóa 12

Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường Bài 2 (trang 204 SGK Hóa 12): Ô nhiễm không khí là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí? Lời giải: Ô nhiễm không khí là sự có mặt của các chất lạ hoặc sự biến đổi quan trọng trong thành phần của không khí, làm cho nó không ...

Giải bài 4 trang 196 SGK Hóa 12

Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội Bài 4 (trang 196 SGK Hóa 12): Hãy lấy một số thí dụ về chất gây nghiện, ma túy nguy hại cho sức khỏe con người. Lời giải: Các chất gây nghiện : cocain (C 17 H 21 O 4 N), amphetanin, rượu (C 2 H 5 OH), nicotin (C 10 H 14 N 2 ), ...

Giải bài 7 trang 205 SGK Hóa 12

Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường Bài 7 (trang 205 SGK Hóa 12): Khí SO 2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO 2 vượt quá 30.10 -6 mol/m 3 không khí thì coi là không khí bị ô nhiễm. Nếu người ...

Giải bài 4 trang 186 SGK Hóa 12

Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế Bài 4 (trang 186 SGK Hóa 12): Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu Nhiên liệu được coi là sạch và ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là : A. Củi, gỗ, than cốc. B. Than đá, xăng, dầu. ...

Giải bài 4 trang 180 SGK Hóa 12

Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ Bài 4 (trang 180 SGK Hóa 12): Hãy phân biệt hai dung dịch riêng rẽ sau : (NH 4 ) 2 S và (NH 4 ) 2 SO 4 bằng một thuốc thử . Lời giải: Cho dung dịch Ba(OH) 2 vào hai mẫu thử, mẫu thử nào có khí và kết tủa trắng là ...

Giải bài 3 trang 204 SGK Hóa 12

Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường Bài 3 (trang 204 SGK Hóa 12): Ô nhiễm môi trường đất là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất? Lời giải: Đất là một hệ sinh thái , khi có mặt một số vật chất và hàm lượng của chúng vượt quá giới hạn thì hệ sinh thái sẽ mất ...

Giải bài 1 trang 204 SGK Hóa 12

Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường Bài 1 (trang 204 SGK Hóa 12): Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm. Lời giải: - Ô nhiễm môi trường là sự thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường. ...

Giải bài 6 trang 187 SGK Hóa 12

Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế Bài 6 (trang 187 SGK Hóa 12): Một loại polime để chế tạo "kính khó vỡ" dùng cho máy bay, ôtô, thấy kính dưới đây là một số mắt xích của phân tử : Hãy viết công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của hai loại ...

Giải bài 3 trang 196 SGK Hóa 12

Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội Bài 3 (trang 196 SGK Hóa 12): Hóa học có vai trò như thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức khỏe con người? Lời giải: - Đáp ứng nhu cầu may mặc của con người hóa học đã tạo ra nhiều chất nhuộm, chất phụ gia làm cho ...

Giải bài 5 trang 196 SGK Hóa 12

Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội Bài 5 (trang 196 SGK Hóa 12): Trong danh mục vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm. Bộ y tế có quy định 5 chất ngọt nhân tạo được dùng trong chế biến lương thực thực phẩm, nhưng có quy định liều lượng sử dụng an toàn. Thí dụ chất Acesulfam K, liều ...

Giải bài 1 trang 196 SGK Hóa 12

Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội Bài 1 (trang 196 SGK Hóa 12): Chất dinh dưỡng có vai trò to lớn như thế nào đối với cuộc sống con người? Lời giải: Chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và sự phát triển của xã hội. Nếu thiếu dinh dưỡng ...

Giải bài 2 trang 186 SGK Hóa 12

Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế Bài 2 (trang 186 SGK Hóa 12): Cho biết những nét chính về xu thế phát triển năng lượng trong tương lai. Cho 3 ví dụ về việc dùng sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng Lời giải: - Khai thác và sử dụng nhiên liệu sạch bằng cách ...

Giải bài 3 trang 186 SGK Hóa 12

Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế Bài 3 (trang 186 SGK Hóa 12): Cho biết thí dụ về một số nghành sản xuất vật liệu quan trọng Lời giải: - Công nghiệp gang thép: sản xuất các loại vật liệu sắt thép ... - Công nghiệp Silicat - Công nghiệp luyện kim màu ...

Giải bài 5 trang 187 SGK Hóa 12

Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế Bài 5 (trang 187 SGK Hóa 12): Theo tính toán, năm 2000 cả nước ta tiêu thụ nhiên liệu tương được 1,5 triệu tấn dầu và thải vào môi trường khoảng 113700 tấn khí CO 2 . Trong một ngày lượng nhiên liệu tiêu thụ và lượng khí CO 2 thải vào ...

Giải bài 2 trang 180 SGK Hóa 12

Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ Bài 2 (trang 180 SGK Hóa 12): Có 5 lọ hóa chất không nhãn mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): NH 4 Cl, FeCl 2 , AlCl 3 , MgCl 2 , CuCl 2 . Chỉ dùng dung dịch NaOH thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết ...

Giải bài 2 trang 177 SGK Hóa 12

Bài 41: Nhận biết một số chất khí Bài 2 (trang 177 SGK Hóa 12): Có 2 bình riêng biệt đựng các khí CO 2 và SO 2 . Hãy trình bày cách nhận biết từng khí. Viết các phương trình hóa học. Lời giải: Dẫn hai khí lần lượt lội qua dung dịch nước brom nếu khí nào làm mất ...

1 2 3 4 .. > >>