Địa lý Lớp 12

Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 4 - 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Bài 4 - 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Son Dong viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 11 - 12. Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bài 11 - 12. Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 6 - 7. Đất nước nhiều đồi núi

Bài 6 - 7. Đất nước nhiều đồi núi

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 9 - 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài 9 - 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

don viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Son Dong viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 13. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Bài 13. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 18. Đô thị hóa

Bài 18. Đô thị hóa

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Son Dong viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 17. Lao động và việc làm

Bài 17. Lao động và việc làm

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp

Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Son Dong viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Son Dong viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp

Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng

Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

Son Dong viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Son Dong viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Son Dong viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Son Dong viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 44 - 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố

Bài 44 - 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm

Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

300 câu trắc nghiệm Địa Lí 12 Chương 4 (có đáp án): Địa lí các vùng kinh tế

300 câu trắc nghiệm Địa Lí 12 Chương 4 (có đáp án): Địa lí các vùng kinh tế Dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Chương 4. Bạn vào tên bài để tham khảo phần bài tập trắc nghiệm chi tiết. Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 chương 4: Địa lí các vùng kinh tế Đã có ...

nhi nguyen viết 22:22 ngày 03/12/2018

Bài 2 trang 200 sgk Địa Lí 12

Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm Câu 2: Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm - - Lời giải: - Đầu thập niên 90 của thế kỉ XX + Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: gồm các tỉnh/thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Hải ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:35 ngày 09/05/2018

bài 2 trang 194 sgk Địa Lí 12

Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo Câu 2: Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn? Lời giải: - Việc khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các đảo và quần đảo có ý nghĩa ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:35 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 12 Bài 42

Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 190 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Tại sao kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:34 ngày 09/05/2018

Bài 4 trang 182 sgk Địa Lí 12

Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ Câu 4: Lấy ví dụ chứng minh rằng sự phát triển tổng hợp kinh tế biển có thể làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt kinh tế vùng. Thử nêu một số phương hướng khai thác tổng hợp tài nguyên biển và thềm lục địa. Lời giải: ...

Trần Bảo Ngọc viết 17:34 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 174 sgk Địa Lí 12

Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ Câu 1: Cho bảng số liệu sau: Bảng 38.1. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005 (Đơn vị: nghìn ha) Loại cây Cả nước Trung ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:34 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 200 sgk Địa Lí 12

Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm Câu 1: Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm? Lời giải: Các vùng kinh tế trọng điểm là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước (hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tập trung tiềm lực kinh tế và hấp ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:34 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 200 sgk Địa Lí 12

Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm Câu 3: Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm. Lời giải: a. Thế mạnh - Điểm tương tự nhau: So với các vùng khác trong cả nước, ba vùng đểu có những thuận lợi về cơ sở hạ tầng, cợ sở ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:34 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 182 sgk Địa Lí 12

Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ Câu 2: Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng. Lời giải: - Giải quyết vấn đề về cơ sở năng lượng: Cơ sở năng lượng của vùng đã từng bước ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:34 ngày 09/05/2018

Bài 4 trang 166 sgk Địa Lí 12

Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ Câu 4: Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng? Lời giải: Việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:34 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 12 Bài 43

Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 196 sgk Địa Lí 12: Căn cứ vào số liệu của bảng thống kê, hãy phân tích thực trạng phát triển kinh tế của các vùng kinh tế trọng điểm. Trả lời: - Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc + Tốc ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:34 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 184 sgk Địa Lí 12

Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ Câu 2: Dựa vào bảng số liệu 40.2 (SGK) hãy vẽ biểu đồ và nhận xét Lời giải: Vẽ biểu đồ: Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ qua các năm 1995, ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:34 ngày 09/05/2018

bài 1 trang 194 sgk Địa Lí 12

Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo Câu 1: Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối vói sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của nước ta hiện tại cũng như tương lai. Lời ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:34 ngày 09/05/2018

bài 3 trang 194 sgk Địa Lí 12

Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo Câu 3: Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu. Lời giải: Ví dụ, chọn khía cạnh Phát triển du lịch biển - ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:34 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 173 sgk Địa Lí 12

Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên Câu 3: Tại sao trong khai thác rừng Ở Tây Nguyên, cần hết sức chứ trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng? Lời giải: Vì ở Tây Nguyên trong những năm gần đây: - Tình trạng rừng bị phá và bị cháy diễn ra, ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:34 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 160 sgk Địa Lí 12

Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ Câu 3: Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của các trung tâm công nghiệp Thanh Hoá, Vinh, Huế. Lời giải: - Thanh Hoá: cơ khí, chế biến nông sản; sản xuất giấy, xenlulô. - Vinh: cơ khí, chế biến nông ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:34 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 12 Bài 39

Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 177 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng Đông Nam Bộ. Nêu bật những thuận lợi về vị trí địa lí trong phát triển ...

Trần Bảo Ngọc viết 17:34 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 183 sgk Địa Lí 12

Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ Câu 1: Dựa vào bảng số liệu 40.1 (SGK) và các tài liệu sưu tầm được, viết một báo cáo ngắn về sự phát triển của công nghiệp dầu khí ở vùng Đông Nam Bộ. Lời giải: - Tiềm năng dầu khí của ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:34 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 182 sgk Địa Lí 12

Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ Câu 3: Chứng minh rằng việc xây đựng các công trình thuỷ lợi có ý nghĩa hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên nông nghiệp của vùng. Lời giải: - Đông Nam Bộ có một mùa khô kéo dài và sâu sắc. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:34 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 12 Bài 41

Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 185 sgk Địa Lí 12: Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trả lời: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:34 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>