Địa lý Lớp 11 - Trang 2

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:40 ngày 18/05/2018

Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Son Dong viết 08:40 ngày 18/05/2018

Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.

Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.

don viết 08:40 ngày 18/05/2018

Bài 3. Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu.

Bài 3. Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu.

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:40 ngày 18/05/2018

Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi

Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi

Son Dong viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:41 ngày 18/05/2018

Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.

Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Son Dong viết 08:41 ngày 18/05/2018

Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì

Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì

don viết 08:40 ngày 18/05/2018

Tiết 1: Tự nhiên và dân cư - Hoa Kì

Tiết 1: Tự nhiên và dân cư - Hoa Kì

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 2. Kinh tế - Hoa Kì

Tiết 2. Kinh tế - Hoa Kì

Son Dong viết 08:40 ngày 18/05/2018

Bài 7. Liên minh châu Âu (EU)

Bài 7. Liên minh châu Âu (EU)

don viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Son Dong viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 2. EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển

Tiết 2. EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 1. EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới

Tiết 1. EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 4. Cộng hòa liên bang Đức

Tiết 4. Cộng hòa liên bang Đức

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:41 ngày 18/05/2018

Bài 8. Liên bang Nga

Bài 8. Liên bang Nga

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư, xã hội - Liên bang Nga

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư, xã hội - Liên bang Nga

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 2. Kinh tế - Liên Bang Nga

Tiết 2. Kinh tế - Liên Bang Nga

Son Dong viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:41 ngày 18/05/2018

Bài 9. Nhật Bản

Bài 9. Nhật Bản

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Nhật Bản

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Nhật Bản

don viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế - Nhật Bản

Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế - Nhật Bản

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:42 ngày 18/05/2018

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:41 ngày 18/05/2018

Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Trung Quốc

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Trung Quốc

don viết 08:43 ngày 18/05/2018

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:42 ngày 18/05/2018

Tiết 2. Kinh tế - Trung Quốc

Tiết 2. Kinh tế - Trung Quốc

don viết 08:42 ngày 18/05/2018

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:42 ngày 18/05/2018

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội - Đông Nam Á

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội - Đông Nam Á

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:42 ngày 18/05/2018

Tiết 2. Kinh tế - Đông Nam Á

Tiết 2. Kinh tế - Đông Nam Á

Son Dong viết 08:42 ngày 18/05/2018

Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:42 ngày 18/05/2018

Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 12. Ô-xtrây-li-a

Bài 12. Ô-xtrây-li-a

Son Dong viết 08:43 ngày 18/05/2018

Tiết 1. Khái quát về Ô- xtrây- li- a

Tiết 1. Khái quát về Ô- xtrây- li- a

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:42 ngày 18/05/2018

Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô- xtrây- li- a

Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô- xtrây- li- a

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 2 trang 90 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Bài 2: Phân tích những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên của miền Đông và miền Tây đối với sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp Trung Quốc. Lời giải: + Miền ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:41 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 97 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc Bài 3: Dựa vào bảng số liệu 10.4, vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc. Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước này. BẢNG ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:41 ngày 09/05/2018

Bài 4 trang 90 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Bài 4: Chính sách dân số đã tác động đến dân số Trung Quốc như thế nào? Lời giải: - Làm giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên (năm 2005 chỉ còn 0,6%), giảm mức tăng dân ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:41 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 101 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội Bài 2: Hãy làm rõ những trở ngại từ các đặc điểm dân cư và xã hội đối với sự phát triển kinh tế trong khu vực. Lời giải: - Số dân đông, mật độ dân số cao, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên khá cao (hiện nay có ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:40 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 95 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 2: Kinh tế Bài 1: Dựa vào số liệu trong bài, chứng mình kết quả hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp của Trung Quốc. Phân tích những nguyên nhân đưa đến kết quả đó. Lời giải: a) Nông nghiệp - Kết quả: + Sẩn xuất ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 13:40 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 72 sgk Địa Lí 11

Liên bang Nga Tiết 2: Kinh tế Bài 1: Trình bày vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô viết trước đây và những thành tựu mà LB Nga đạt được sau năm 2000. Lời giải: - Vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô viết (Liên Xô): LB Nga là một thành viên và đóng vai trò ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 13:40 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 83 sgk Địa Lí 11

Nhật Bản Tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế Bài 2: Trình bày những đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản. Tại sao diện tích trồng lúa gạo của Nhật Đản giảm? Lời giải: - Những đặc điểm nổi bật: + Giữ vai trò thứ yếu, tỉ trọng chỉ chiếm khoảng 1%. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:40 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 10 Tiết 2

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 2: Kinh tế Trả lời câu hỏi in nghiêng (trang 92 sgk Địa Lí 11): - Trung Quốc có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển các ngành công nghiệp khai thác, luyện kim và sản xuất hàng tiêu dùng? Trả lời: - Có ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:40 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 84 sgk Địa Lí 11

Nhật Bản Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản Bài 1: Cho bảng số liệu sau: BẢNG 9.5. GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tỉ USD) Năm 1990 1995 2000 2001 2004 Xuất khẩu 287,6 443,1 479,2 403,5 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:40 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 95 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 2: Kinh tế Bài 2: Dựa vào hình 10.8, nhận xét và giải thích sự phân bố công nghiệp của Trung Quốc. Lời giải: - Nhận xét sự phân bố: Luyện kim đen: khu vực Đông Bắc. Luyện kim màu: khu vực Đông Bắc và giữa Trung ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:40 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 10 Tiết 1

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Trả lời câu hỏi in nghiêng (trang 86 sgk Địa Lí 11): - VỊ trí địa lí, quy mô lãnh thổ có ảnh hưởng như thế nào tới địa hình và khí hậu của Trung Quốc? Trả lời: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:40 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 60 sgk Địa Lí 11

Liên minh châu Âu (EU) Tiết 4: Cộng hòa liên bang Đức Bài 2: Hãy chứng minh rằng CHLB Đức là một nước có nền công nghiệp – nông nghiệp phát triển cao. Lời giải: CHLB Đức là một nước có nền công nghiệp – nông nghiệp phát triển cao vì : - Trong công nghiệp : ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:40 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 9 Tiết 1

Nhật Bản Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Trả lời câu hỏi in nghiêng (trang 75 sgk Địa Lí 11): - Quan sát hình 9.2, hãy nêu đặc điểm chủ yếu về địa hình, sông ngòi và bờ biển của Nhật Bản. Trả lời: - Địa hình: đồi núi chiếm 80% diện ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:40 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 78 sgk Địa Lí 11

Nhật Bản Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Bài 2: Chứng minh rằng dân số Nhật Bản đang già hóa. Lời giải: - Tỉ lệ người trên 65 tuổi trong dân cư ngày càng lớn (năm 1970: 7,1%; năm 1997: 15,7%; năm 2005: 19,2%). - Tỉ lệ nhóm tuổi dưới 15 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:40 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 84 sgk Địa Lí 11

Nhật Bản Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản Bài 2: Nhận xét hoạt động kinh tế đối ngoại Lời giải: a. Đường lối của kinh tế đối ngoại. - Tích cực nhập khẩu công nghệ, kĩ thuật nước ngoài. - Khai thác triệt để những thành ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:40 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 90 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Bài 1: Dựa vào hình 10.1, nêu đặc điểm địa hình của miền Đông và miền Tây Trung Quốc. Lời giải: + Miền Đông: thấp, chủ yếu là đồng bằng phù sa châu thổ màu mỡ (Đông ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:40 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 9 Tiết 2

Nhật Bản Tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế Trả lời câu hỏi in nghiêng (trang 80 sgk Địa Lí 11): - Dựa vào bảng 9.4 và kiến thức của bản thân, hãy cho biết những sản phẩm công nghiệp nào của Nhật Bản nổi tiếng trên thế giới? Trả lời: Thiết bị điện ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:40 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 55 sgk Địa Lí 11

Liên minh châu Âu (EU) Tiết 2: EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển Bài 1: Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối? Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU? Lời giải: ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:40 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 8 Tiết 2

Liên bang Nga Tiết 2: Kinh tế Trả lời câu hỏi in nghiêng (trang 68 sgk Địa Lí 11): Dựa vào hình 8.6, hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP của LB Nga. Nêu những nguyên nhân của sự tăng trưởng đó. Trả lời: - Tốc độ tăng trưởng: + Đầu thập niên 90 và những năm ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:40 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 78 sgk Địa Lí 11

Nhật Bản Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Bài 3: Dựa vào bảng 9.3, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2005. Kết hợp với bảng 9.2, so sánh tốc độ phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1950 - 1973 và 1990 - 2005. Lời ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:40 ngày 09/05/2018
< 1 2 3 4 5 .. > >>