13/01/2018, 20:38

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Lý 10: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Lý 10: Cân bằng và chuyển động của vật rắn I.Trắc nghiệm 1: Một vật treo ở đầu một sợi dây mềm. Khi vật cânbằng, phát biểu nào sau đây là đúng: A. Dây treo trùng với đường thẳng đi qua trọng tâm G của vật B.Trọng lực P và lực căng T là hai lực trực đối. C.P ...

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Lý 10: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

I.Trắc nghiệm

1: Một vật treo ở đầu một sợi dây mềm. Khi vật cânbằng, phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Dây treo trùng với đường thẳng đi qua trọng tâm G của vật

B.Trọng lực P và lực căng T là hai lực trực đối.

C.P = T

D.Cả A và B đều đúng.

2: Ở trường hợp nào sau đây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục:

A. Lực có giá song song với trụcquay

B.Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trụcquay

C.Lực có giá đi qua trụcquay

D.Lực có giá không song song và không cắt trục quay.

3: Điều kiện cânbằng của mặt vậtrắn có mặt chân đế là:

A. Đườngthẳng đứng đi qua mặt chân đế

B.Đườngthẳng đứng đi qua trọng tâm của vật gặp mặt chân đế

C.Đường thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật phải đi qua mặt đất

D.Tất cả đều sai

4:  Xét vậtrắn ở vị trí cânbằng trên một điểm tựa.Nếu đưa vật dời chỗ khỏi vị trí cân  cânbằng một khoảng nhỏ rồi thả ra. Phát biểu nào sau đây là sai:

A. Vật trở lại vị trí cânbằng ta nói rằng vật ở vị trí cânbằng bền.

B.Vật rời xa vị trí cânbằng ta nói rằng vật ở vị trí cânbằng không bền

C.Vật cân-bằng ở bất kì vị trí nào ta nói rằng vật ở vị trí cân-bằng

D.Vật cânbằng ở bất kì vị trí nào ta nói rằng vật ở vị trí câ- bằng phiếm định

5: Hợp lực của hai lực song song ngược chiều thì:

A. Giá của hợp lực song song với giá của lực thành phần

B.Hợp lực cùng chiều với lực thành phần có độ lớn lớn hơn

C.Có độ lớn bằng hiệu độ lớn giữa hai lực thành phần.

D.Tất cả đều đúng.

6: Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên một vật rắn là cân-bằng:

A. Ba lực đồng quy.

B.Ba lực đồng phẳng

C.Ba lực đồng phẳng và đồng quy.

D.Hợp lực của hai lực bất kì cân-bằng với lực thứ ba.

7: Hai lực của ngẫu lực có độ lớn F = 20N, cánh tay đòn của ngẫu lực(khảng cách giữa hai giá của ngẫu lực) là d = 30 cm. Thì momen của ngẫu lực là:

A. M = 0,6(Nm).             
B.M = 600(Nm).          
C.M = 6(Nm).              
D.M = 60(Nm).

8: Chọn câu đúng. Cánh tay đòn của một lực F đến trục quay O là:

A. khoảng cách từ trụcquay O đến ngọn của vectơ lực.

B.khoảng cách từ điểm đặt của lực đến trục-quay.

C.khoảng cách từ trụcquay O đến đường thẳng mang vectơ lực F.

D.khoảng cách từ trục-quay O đến một điểm trên vectơ lực.

9: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn lần lượt là 5N và 13N. Hợp lực của hai lực có giá trị nào dưới đây?

A. 13,5N.

B.7,5N.

C.20N.

D.5N.

10: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định nghĩa mômen lực?

A. F1/d1 = F2/d2 .

B.F1d1 = F2d2  .

C.M =F/d.

D.M = Fd.

11: Điểm đặt hợp lực của hai lực song song cùng chiều tác dụng lên một vật rắn có F1=30N, F2=60N và giá của hai lực cách nhau 45cm là:

A. Cách giá F1 25cm.

B.Cách giá F1 15cm.

C.Cách giá F2 10cm.

D.Cách giá F1 30cm.

12: Chọn câu đúng.

A. Khi vật rắn cân-bằng thì trọng tâm là điểm đặt của tất cả các lực.

B.Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng nằm trên trục đối xứng của vật.

C.Mỗi vật rắn chỉ có một trọng tâm và có thể là một điểm không thuộc vật đó.

D.Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật.

13: Trong hệ SI, đơn vị của mômen lực là:

A. N/m.

B.N.m2.

C.N.m.

D.J/s.

Thanh AB có khối lượng không đáng kể chịu tác dụng của ngẫu lực có độ lớn F như hình vẽ. Dùng thông tin để trả lời câu hỏi 3, 4:

14: Thanh AB sẽ quay như thế nào:

A. Quay cùng chiều kim đồng hồ.

B.Quay ngược chiều kim đồng hồ

C.Đứng yên

D.Quay cùng chiều kim đồng hồ 2 vòng sau đó dừng lại A

15: Biết F = 20N; AB=20cm; GA = 5cm (G là trọng tâm của thanh) thì momen ngẫu lực có độ lớn là:

A. 400 N                    
B.100 N.m

C.400 N.m                
D.200 N.m

16: Hai người cùng khiêng một vật nặng bằng đòn gánh dài 1,5 m. Vai người thứ nhất chịu một lực 400 N; Người thứ hai chịu một lực 600N. Trọng lực tổng cộng của vật nặng và cách người thứ hai một khoảng là:

A. 100 kg ; 0.9m

B.   100 kg ; 0.6 m

C.1000N; 0,6m

D.1000N; 0,9m

17: Một tấm ván AB nặng  6 kg dài 2m bắc qua một con kênh đào. Biết trọng tâm tấm ván cách A một khoảng x (m), cách B một khoảng y(m) biết x – y = 0,4 m, g = 10 m/s2. Áp lực tấm ván tác dụng lên hai bờ kênh A,B lần lượt là:

A. 24N; 36N

B.30N; 30N

C.36N; 24N

D.32N; 28N

18: Thanh OA có trọng lượng P có thể quay quanh trục O. Một lực tại A có phương thẳng đứng chiều từ dưới lên giữ thanh OA đứng yên hợp với mặt nằm ngang một góc . Câu nào sau đây là đúng:

A. F = P

B.F = P/2

C.F= Pcos

D.F = Psin

Tự luận (4 điểm);

1: Thanh OB có trục quay O được giữ cố định nằm ngang bằng dây AB và vật có khối lượng m1 = 4 kg, OB=60cm ,góc OAB = 60o , g = 10m/s2 (như hình vẽ);

1. Xác định lực căng của dây khi khối lượng thanh OB không đáng kể.

2. Xác định lực căng của dây khi khối lượng thanh OB là m2 = 3 kg.

Bài liên quan

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Thị Trấn Di Lăng, Quảng Ngãi năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Thị Trấn Di Lăng, Quảng Ngãi năm học 2015 - 2016 Đề kiểm tra 45 phút học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 9 ...

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS An Ninh, Quảng Ninh năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS An Ninh, Quảng Ninh năm học 2015 - 2016 Đề kiểm tra 45 phút học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2016 ...

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 6 Thí điểm trường THCS Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 6 Thí điểm trường THCS Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016 Đề kiểm tra 45 phút học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 6 ...

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Hồng Sơn, Bình Thuận năm học 2012 - 2013

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Hồng Sơn, Bình Thuận năm học 2012 - 2013 Đề kiểm tra 45 phút học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 7 có đáp án Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 7 ...

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Thị Trấn Di Lăng, Quảng Ngãi năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Thị Trấn Di Lăng, Quảng Ngãi năm học 2015 - 2016 Đề kiểm tra 45 phút học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 6 ...

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Xuân Áng, Phú Thọ năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Xuân Áng, Phú Thọ năm học 2015 - 2016 Đề thi tiếng Anh lớp 8 học kỳ 2 Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2016 Trong bài viết này, ...

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Trường Chinh, Lâm Đồng năm học 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Trường Chinh, Lâm Đồng năm học 2014 - 2015 Đề kiểm tra số 3 môn Tiếng Anh lớp 10 có file nghe Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 10 có ...

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số 8 có đáp án (Toán 8 tập 2) năm 2016

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số 8 có đáp án (Toán 8 tập 2) năm 2016 [Có đáp án] Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số 8 trường THCS Ngọc Liên năm học 2015 – 2016. Đề kiểm tra về phương trình bậc nhất ...

Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 – THCS Đức Tín năm học 2016-2017

Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 – THCS Đức Tín năm học 2016-2017 [Toán số học 6] Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 của trường THCS Đức Tín năm học 2016-2017. ĐỀ KIỂM ...

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Lý 10: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Lý 10: Cân bằng và chuyển động của vật rắn I.Trắc nghiệm 1: Một vật treo ở đầu một sợi dây mềm. Khi vật cânbằng, phát biểu nào sau đây là đúng: A. Dây treo trùng với ...

Mới nhất

Truyện cổ tích cho bé: Nàng công chúa bán than

Truyện cổ tích thế giới Đọc truyện Nàng công chúa bán than Nàng công chúa bán than là câu chuyện cổ tích ...

Ôn tập giữa kì 2 lớp 4 môn Toán – Tiếng Việt: Hãy viết bài văn tả về một cây cối mà em yêu thích nhất

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2017 – 2018 gồm môn Toán và Tiếng Việt giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài thi sắp tới Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 A- ...

Kiểm tra 15 phút chương 4 Hóa 8 – Oxi không khí (7 đề hay nhất)

Dethikiemtra gửi tới quý thầy cô cùng các em học sinh 7 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 Hóa 8 làm tài liệu tham khảo hỗ trợ quá trình củng cố, ôn luyện kiến thức môn Hóa ĐỀ SỐ 1 Câu 1: Nêu ...

Truyện cổ tích cho bé: Nàng tiên cá

Truyện cổ tích thế giới Đọc truyện Nàng tiên cá Câu chuyện Nàng tiên cá là câu chuyện nổi tiếng khắp thế ...

Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số lớp 8 cực hay – có đáp án

Để chuẩn bị tốt cho những bài kiểm tra chương 3 sắp tới, dethikiemtra gửi tới các em Tuyển chọn 3 đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 6 chương 3 – Phương trình bậc nhất một ẩn . Mời các em tham khảo ...

Tham khảo ngay 3 đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án năm 2017 – 2018

Bộ 3 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2017 – 2018 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 đạt kết quả cao Đề 1 ĐỀ ...

Đề kiểm tra chương 3 Đại số 7 vừa cập nhật 2018

Dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số 7: Thống kê . Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học chuẩn bị cho những bài thi sắp tới ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG ...

3 Đề kiểm tra chương 3 Đại số 9 – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Mời thầy cô và các em tham khảo Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số lớp 9 – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ĐỀ SỐ 1 Phần trắc nghiệm Câu 1: Cặp số (1;0) là nghiệm của phương ...

[THCS Huy Văn – Hà Nội] Kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 7 trường THCS Huy Văn, Hà Nội có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây Đề kiểm tra 1 tiết môn Anh 7 A. Phonetics I. Find the word which has a ...

Tổng hợp đề kiểm tra chương 4 Hóa 9 mới nhất [15 phút và 1 tiết]

Dưới đây là tài liệu ôn tập chương 4 Hóa 9 bao gồm đề kiểm tra 15 phút và đề 1 tiết. Nhằm hệ thống lại kiến thức trong chương 4 Hidrocacbon – Nhiên liệu có đáp án đi kèm I. Đề kiểm tra 15 ...