13/01/2018, 20:38

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Lý 10: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Lý 10: Cân bằng và chuyển động của vật rắn I.Trắc nghiệm 1: Một vật treo ở đầu một sợi dây mềm. Khi vật cânbằng, phát biểu nào sau đây là đúng: A. Dây treo trùng với đường thẳng đi qua trọng tâm G của vật B.Trọng lực P và lực căng T là hai lực trực đối. C.P ...

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Lý 10: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

I.Trắc nghiệm

1: Một vật treo ở đầu một sợi dây mềm. Khi vật cânbằng, phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Dây treo trùng với đường thẳng đi qua trọng tâm G của vật

B.Trọng lực P và lực căng T là hai lực trực đối.

C.P = T

D.Cả A và B đều đúng.

2: Ở trường hợp nào sau đây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục:

A. Lực có giá song song với trụcquay

B.Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trụcquay

C.Lực có giá đi qua trụcquay

D.Lực có giá không song song và không cắt trục quay.

3: Điều kiện cânbằng của mặt vậtrắn có mặt chân đế là:

A. Đườngthẳng đứng đi qua mặt chân đế

B.Đườngthẳng đứng đi qua trọng tâm của vật gặp mặt chân đế

C.Đường thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật phải đi qua mặt đất

D.Tất cả đều sai

4:  Xét vậtrắn ở vị trí cânbằng trên một điểm tựa.Nếu đưa vật dời chỗ khỏi vị trí cân  cânbằng một khoảng nhỏ rồi thả ra. Phát biểu nào sau đây là sai:

A. Vật trở lại vị trí cânbằng ta nói rằng vật ở vị trí cânbằng bền.

B.Vật rời xa vị trí cânbằng ta nói rằng vật ở vị trí cânbằng không bền

C.Vật cân-bằng ở bất kì vị trí nào ta nói rằng vật ở vị trí cân-bằng

D.Vật cânbằng ở bất kì vị trí nào ta nói rằng vật ở vị trí câ- bằng phiếm định

5: Hợp lực của hai lực song song ngược chiều thì:

A. Giá của hợp lực song song với giá của lực thành phần

B.Hợp lực cùng chiều với lực thành phần có độ lớn lớn hơn

C.Có độ lớn bằng hiệu độ lớn giữa hai lực thành phần.

D.Tất cả đều đúng.

6: Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên một vật rắn là cân-bằng:

A. Ba lực đồng quy.

B.Ba lực đồng phẳng

C.Ba lực đồng phẳng và đồng quy.

D.Hợp lực của hai lực bất kì cân-bằng với lực thứ ba.

7: Hai lực của ngẫu lực có độ lớn F = 20N, cánh tay đòn của ngẫu lực(khảng cách giữa hai giá của ngẫu lực) là d = 30 cm. Thì momen của ngẫu lực là:

A. M = 0,6(Nm).             
B.M = 600(Nm).          
C.M = 6(Nm).              
D.M = 60(Nm).

8: Chọn câu đúng. Cánh tay đòn của một lực F đến trục quay O là:

A. khoảng cách từ trụcquay O đến ngọn của vectơ lực.

B.khoảng cách từ điểm đặt của lực đến trục-quay.

C.khoảng cách từ trụcquay O đến đường thẳng mang vectơ lực F.

D.khoảng cách từ trục-quay O đến một điểm trên vectơ lực.

9: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn lần lượt là 5N và 13N. Hợp lực của hai lực có giá trị nào dưới đây?

A. 13,5N.

B.7,5N.

C.20N.

D.5N.

10: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định nghĩa mômen lực?

A. F1/d1 = F2/d2 .

B.F1d1 = F2d2  .

C.M =F/d.

D.M = Fd.

11: Điểm đặt hợp lực của hai lực song song cùng chiều tác dụng lên một vật rắn có F1=30N, F2=60N và giá của hai lực cách nhau 45cm là:

A. Cách giá F1 25cm.

B.Cách giá F1 15cm.

C.Cách giá F2 10cm.

D.Cách giá F1 30cm.

12: Chọn câu đúng.

A. Khi vật rắn cân-bằng thì trọng tâm là điểm đặt của tất cả các lực.

B.Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng nằm trên trục đối xứng của vật.

C.Mỗi vật rắn chỉ có một trọng tâm và có thể là một điểm không thuộc vật đó.

D.Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật.

13: Trong hệ SI, đơn vị của mômen lực là:

A. N/m.

B.N.m2.

C.N.m.

D.J/s.

Thanh AB có khối lượng không đáng kể chịu tác dụng của ngẫu lực có độ lớn F như hình vẽ. Dùng thông tin để trả lời câu hỏi 3, 4:

14: Thanh AB sẽ quay như thế nào:

A. Quay cùng chiều kim đồng hồ.

B.Quay ngược chiều kim đồng hồ

C.Đứng yên

D.Quay cùng chiều kim đồng hồ 2 vòng sau đó dừng lại A

15: Biết F = 20N; AB=20cm; GA = 5cm (G là trọng tâm của thanh) thì momen ngẫu lực có độ lớn là:

A. 400 N                    
B.100 N.m

C.400 N.m                
D.200 N.m

16: Hai người cùng khiêng một vật nặng bằng đòn gánh dài 1,5 m. Vai người thứ nhất chịu một lực 400 N; Người thứ hai chịu một lực 600N. Trọng lực tổng cộng của vật nặng và cách người thứ hai một khoảng là:

A. 100 kg ; 0.9m

B.   100 kg ; 0.6 m

C.1000N; 0,6m

D.1000N; 0,9m

17: Một tấm ván AB nặng  6 kg dài 2m bắc qua một con kênh đào. Biết trọng tâm tấm ván cách A một khoảng x (m), cách B một khoảng y(m) biết x – y = 0,4 m, g = 10 m/s2. Áp lực tấm ván tác dụng lên hai bờ kênh A,B lần lượt là:

A. 24N; 36N

B.30N; 30N

C.36N; 24N

D.32N; 28N

18: Thanh OA có trọng lượng P có thể quay quanh trục O. Một lực tại A có phương thẳng đứng chiều từ dưới lên giữ thanh OA đứng yên hợp với mặt nằm ngang một góc . Câu nào sau đây là đúng:

A. F = P

B.F = P/2

C.F= Pcos

D.F = Psin

Tự luận (4 điểm);

1: Thanh OB có trục quay O được giữ cố định nằm ngang bằng dây AB và vật có khối lượng m1 = 4 kg, OB=60cm ,góc OAB = 60o , g = 10m/s2 (như hình vẽ);

1. Xác định lực căng của dây khi khối lượng thanh OB không đáng kể.

2. Xác định lực căng của dây khi khối lượng thanh OB là m2 = 3 kg.

Bài liên quan

Giải Lý 10 Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Để học tốt Vật Lý 10, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 10 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý 10. Bạn nhấp chuột vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết. Mục lục CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN ...

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS An Ninh, Quảng Ninh năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS An Ninh, Quảng Ninh năm học 2015 - 2016 Đề kiểm tra 45 phút học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2016 ...

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 6 Thí điểm trường THCS Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 6 Thí điểm trường THCS Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016 Đề kiểm tra 45 phút học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 6 Thí điểm ...

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Hồng Sơn, Bình Thuận năm học 2012 - 2013

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Hồng Sơn, Bình Thuận năm học 2012 - 2013 Đề kiểm tra 45 phút học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 7 có đáp án Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 7 có ...

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Thị Trấn Di Lăng, Quảng Ngãi năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Thị Trấn Di Lăng, Quảng Ngãi năm học 2015 - 2016 Đề kiểm tra 45 phút học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 6 năm ...

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Xuân Áng, Phú Thọ năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Xuân Áng, Phú Thọ năm học 2015 - 2016 Đề thi tiếng Anh lớp 8 học kỳ 2 Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2016 Trong bài viết này, ...

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Trường Chinh, Lâm Đồng năm học 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Trường Chinh, Lâm Đồng năm học 2014 - 2015 Đề kiểm tra số 3 môn Tiếng Anh lớp 10 có file nghe Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 10 có file ...

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số 8 có đáp án (Toán 8 tập 2) năm 2016

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số 8 có đáp án (Toán 8 tập 2) năm 2016 [Có đáp án] Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số 8 trường THCS Ngọc Liên năm học 2015 – 2016. Đề kiểm tra về phương trình bậc nhất một ẩn – Chương 3 Toán lớp 8 tập 2. Xem tất cả các Đáp án bài tập SGK: Chương 3 đại số 8 ...

Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 – THCS Đức Tín năm học 2016-2017

Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 – THCS Đức Tín năm học 2016-2017 [Toán số học 6] Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 của trường THCS Đức Tín năm học 2016-2017. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN MÔN : SỐ HỌC 6 Họ và tên:……&h ...

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Lý 10: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Lý 10: Cân bằng và chuyển động của vật rắn I.Trắc nghiệm 1: Một vật treo ở đầu một sợi dây mềm. Khi vật cânbằng, phát biểu nào sau đây là đúng: A. Dây treo trùng với đường thẳng đi qua trọng tâm G của vật B.Trọng lực P và lực căng T là hai lực trực đối. C.P ...

Mới nhất

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, thất bại. Hãy dũng cảm mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, thất bại. Hãy dũng cảm mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua Bài làm Cuộc sống bộn bề với nhiều những mối quan hệ, những thành công, ...

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một cuộc sống đau thương; ý kiến khác lại khẳng định đó là biểu tượng cho cuộc sống kiến cường, bất khuất của các dân tộc Tây

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một cuộc sống đau thương; ý kiến khác lại khẳng định đó là biểu tượng cho cuộc sống kiến cường, bất khuất của các dân tộc Tây Nguyên. Dàn ý ...

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu.

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn ...

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ nhặt

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ nhặt Dàn ý 1. Đặt vấn đề: – Kim Lân là nhà văn có nhiều gắn bó với người lao động. Tác phẩm của ông không chỉ là bức tranh chân thực về cuộc sống đói khổ, lam lũ ...

Suy nghĩ về ý kiến: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương

Suy nghĩ về ý kiến: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương Bài làm Cẩn thận và cẩu thả là hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Cẩn thận là một trong những nhân tố dẫn đến thành công còn cẩu thả khiến mọi việc ...

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: "Với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới" Bài làm Trong cuộc sống, mỗi khó khăn chính là một co hội tiềm ẩn. Cuộc sống ...

Từ vấn đề được đặt ra trong văn bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt, anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về niềm hạnh phúc khi được sống thực với mình.

Từ vấn đề được đặt ra trong văn bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt, anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về niềm hạnh phúc khi được sống thực với mình. Bài làm Cuộc sống là một sân khấu khổng lổ, tại ...

[Ba Đình – HN] Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8: Giải bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số

Đây là đề thi nhằm kiểm tra chất lượng cuối năm học 2017-2018 (kì 2) lớp 8 môn Toán khá là hay. Bài 1 (2,5điểm) . Giải các phương trình sau: a)4x – (3 – 5x) = 2x + 11 b) (x + 2) / (x – 2) + 1/x = -8/ (2x – x 2 ) c) |x – 7| – 3x = 5 Bài 2 (1,5 điểm) . Giải các bất phương trình và biểu ...

Đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia của bộ GD&ĐT năm 2018

Xem ngay Đáp án đề thi tiếng Anh THPT quốc gia năm 2018. Đề thi gồm 24 mã đề, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm đọc hiểu, sắp xếp từ dễ đến khó. Mã đề 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424. Đáp án chính thức Tiếng ...

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2018 chính thức của bộ GD&ĐT

[Chính thức] Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 24 mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. Đáp án Chính thức môn Toán của bộ giáo dục và đào tạo Bấm vào hình hoặc bấm Tại đây để tải về ...