08/05/2018, 11:26

Đề kiểm tra Vật Lí 6 Học kì 2 (Đề 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (5 điểm) Câu 1: Câu nào sau đây sai A. Dùng ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực nhưng lại thiệt hại 2 lần về đường đi B. Dùng ròng rọc cố định chỉ có lợi cho ta về ...

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Vật Lí 6

Thời gian làm bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Câu nào sau đây sai

A. Dùng ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực nhưng lại thiệt hại 2 lần về đường đi

B. Dùng ròng rọc cố định chỉ có lợi cho ta về hướng của lực

C. Dùng ròng rọc động không có lợi gì về lực mà chỉ có lợi về đường đi

D. Ròng rọc động là ròng rọc có trục quay được di chuyển cùng với vật

Câu 2: Dùng một ròng rọc động để kéo một vật có trọng lượng P = 1000N cao h = 6m thì phải kéo dây một lực F = ……………… và kéo dây một đoạn l = …………

A. F = 1000N, l = 12m

B. F = 500N, l = 12m

C. F = 500N, l = 6m

D. F = 1000N, l = 6m

Câu 3: Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự ngưng tụ

A. Khi hà hơi vào mặt gương thì mặt gương bị mờ

B. Khi đun nước có làn khói trắng bay ra từ vòi nước

C. Khi đựng nước trong chai đậy kín thì lượng nước trong chai không bị giảm

D. Cả 3 trường hợp trên

Câu 4: Đồng nóng chảy ở nhiệt độ 1085oC. Đồng đông đặc ở nhiệt độ

A. - 1085oC

B. 1085oC

C. nhỏ hơn 1085oC

D. lớn hơn 1085oC

Câu 5: Một vật có nhiệt độ theo nhiệt giai Celsius là 35oC. Nếu tính theo nhiệt giai Kenvin, thì nhiệt độ của vật đó là

A. 308oK

B. 237oK

C. 95oK

D. 35oK

Câu 6: Câu nào sau đây là không đúng

A. Sự sôi là sự bay hơi xảy ra ở một nhiệt độ xác định

B. Sự sôi là sự bay hơi xảy ra ở bất cứ nhiệt độ nào

C. Sự sôi là sự bay hơi xảy ra ở trong lòng chất lỏng và ngay cả bên bề mặt thoáng của chất lỏng

D. Mỗi chất lỏng có nhiệt độ sôi xác định

Câu 7: Khi tra lưỡi liềm vào cán gỗ người ta thường nung đỏ khoen sắt sau đó tra liềm vào và dùng nước tưới lên chỗ nối. Em hãy cho biết người ta đã lợi dụng tính chất nào của vật rắn:

A. Sự sôi, sự nóng chảy, sự nở vì nhiệt.

B. Sự nóng chảy, sự nở vì nhiệt.

C. Sự nóng chảy, sự đông đặc.

D. Sự nở vì nhiệt của chất rắn.

Câu 8: Nhiệt kế ở hình bên có độ chia nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

Đề kiểm tra Vật Lí 6 có đáp án và thang điểm

A. 1oC

B. 0,1oC

C. 42oC

D. 0,2oC

Câu 9: Khi lau cửa kính bằng khăn ướt, một lúc sau thấy cửa kính khô. Vì

A. Cửa kính có khả năng hút nước

B. Nước ở kính bay hơi ra ngoài không khí

C. Nước trên cửa kính chảy xuống

D. Nguyên nhân khác

Câu 10: Những ngày nóng nực, để giữ cho rau được tươi ngon nên cắt rau vào lúc nào thì tốt nhất

A. Buổi sáng vì vào buổi sáng rau ngon hơn

B. Buổi chiều, vì thuận tiện cho việc giữ rau tươi ngon

C. Buổi sáng vì nếu cắt buổi chiều thì sau một ngày nóng nực, một phần nước trong lá đã bay hơi mất

D. Cắt rau buổi sáng và buổi chiều như nhau

B. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1: Dùng một ròng rọc động để kéo một vật có trọng lượng P = 1000N cao h = 6m thì phải kéo một lực tối thiểu bằng bao nhiêu?

Câu 2: Điền những từ thích hợp vào chỗ trống

a. Sự co dãn vì nhiệt nếu bị ………….có thể gây ra …………………. Vì thế ở chỗ tiếp nối của hai đầu thanh ray phải để …………….., một đầu cầu thép phải đặt trên ……………..

b. Băng kép gồm 2 thanh……………… có bản chất…………… được tán chặt vào nhau. Khi bị nung nóng hay làm lạnh do 2 kim loại khác nhau thì …………… khác nhau nên băng kép bị …………………… Do đó người ta ứng dụng tính chất này vào việc……………………

Câu 3: Cho bảng số liệu

Thời gian 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Nhiệt độ 20 30 40 50 60 70 80 80 80

a. Vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ theo thời gian

b. Có hiện tượng gì xảy ra từ phút thứ 12 đến phút thứ 16? Chất tồn tại ở thể nào

c. Chất lỏng trên là chất gì?

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

1 2 3 4 5
C B A D B
6 7 8 9 10
B D B B C

Câu 1: Chọn C

Ròng rọc động cho ta lợi về lực và thiệt về đường đi

Câu 2: Chọn B

Dùng một ròng rọc động giúp giảm độ lớn lực kéo của vật đi 2 lần hay F = 1000: 2 = 500N. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi nên cần phải kéo dây một đoạn l = 6. 2 = 12(m)

Câu 3: Chọn A

Khi hà hơi vào mặt gương, do hơi thở của người thở ra gặp lạnh nên ngưng tụ thành hơi nước nên mặt gương bị mờ.

Câu 4: Chọn D

Nóng chảy ở nhiệt độ nào thì đông đặc tại nhiệt độ đó. Nên đồng nóng chảy ở nhiệt độ 1085oC thì đông đặc ở nhiệt độ 1085oC.

Câu 5: Chọn B

Vì 308oK = 273 + 35oC

Câu 6: Chọn B

Sự sôi là sự bay hơi xảy ra ở một nhiệt độ xác định. Xảy ra ở trong lòng chất lỏng và ngay cả bên bề mặt thoáng của chất lỏng. Mỗi chất lỏng có nhiệt độ sôi xác định

Câu 7: Chọn D

Khi tra lưỡi liềm vào cán gỗ người ta thường nung đỏ khoen sắt để khoăn sắt nở ra, dễ tra lưỡi liềm vào gỗ.

Câu 8: Chọn B

Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế là giá trị của hai vạch chia liên tiếp của thước đo trên nhiệt kế.

Câu 9: Chọn B

Khi lau cửa kính bằng khăn ướt, một lúc sau thấy cửa kính khô. Vì nước ở kính bay hơi ra ngoài không khí

Câu 10: Chọn C

Buổi sáng vì nếu cắt buổi chiều thì sau một ngày nóng nực, một phần nước trong lá đã bay hơi mất

B. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1:

Dùng ròng rọc động cho ta lợi về lực gấp 2n (n: là số ròng rọc động = 21 = 2 (lần)

→ Lực tối thiểu để kéo vật lên là:

F = 1000 : 2 = 500 (N) (0,5 điểm)

Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi

→ Độ dài dây kéo là:

l=h.2=12 (m) (0,5 điểm)

Câu 2: (1, 5 điểm) Mỗi câu 0,2 điểm.

Sự co dãn vì nhiệt nếu bị ...ngăn cản...có thể gây ra …một lực rất lớn... Vì thế ở chỗ tiếp nối của hai đầu thanh ray phải để …một khoảng trống.., một đầu cầu thép phải đặt trên …xe lăn…..

Băng kép gồm 2 thanh …kim loại… có bản chất …khác nhau… được tán chặt vào nhau. Khi bị nung nóng hay làm lạnh do 2 kim loại khác nhau thì ...nở vì nhiệt… khác nhau nên băng kép bị …cong… Do đó người ta ứng dụng tính chất này vào …đóng ngắt tự động…

Câu 3: (2 điểm)

a. 0,5 điểm

Đề kiểm tra Vật Lí 6 có đáp án và thang điểm

b. Từ phút thứ 12 đến phút thứ 16, dù tăng nhiệt độ đun nhưng nhiệt độ của chất không tăng. (0,5 điểm)

Từ phút thứ 0 đến phút thứ 12: chất ở thể lỏng

Từ phút thứ 12 đến phút thứ 16: chất ở thể lỏng và thể khí. (0,5 điểm)

c. Chất này là rượu. Vì rượu sôi của rượu ở nhiệt độ 80oC (0,5 điểm)

Tham khảo các Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 có đáp án và thang điểm

Bài liên quan

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 8 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Khi viên đạn đang chuyển động đi lên, cơ năng của nó sẽ như thế nào ? A. Động năng và thế năng đều tăng B. Động năng và thế năng đều giảm C. Động ...

Nguyễn Minh viết 17:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 2 (Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 8 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1 Những vật như thế nào thì có cơ năng? Cơ năng của một vật được tính như thế nào? (1 điểm) Câu 2 Đưa vật nặng có khối lượng P = 4000N lên cao h = 3m bằng mặt phẳng nghiêng có ma ...

nguyễn phương viết 17:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 8 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Một vật được xem là có cơ năng khi vật đó A. có trọng lượng lớn. B. có khối lượng lớn. C. có khả năng thực hiện công. D. chịu tác dụng của một ...

Nguyễn Minh viết 17:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 2 (Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 8 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Động năng là gì? Động năng của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? (2 điểm) Câu 2: Khi đưa một vật lên sàn xe ô tô cao 1,2m bằng một tấm ván dài 6m, người ta phải thực ...

nguyễn phương viết 17:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 8 Thời gian làm bài: 45 phút A. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Để một khối đồng nặng 1kg tăng thêm 10 o C thì cần một nhiệt lượng có độ lớn là 3800J. Nhưng với nhiệt lượng này thì chỉ có thể làm 1kg nước tăng thêm chưa ...

Mariazic1 viết 17:08 ngày 08/05/2018
0