Công nghệ Lớp 7

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 1. Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt

Bài 1. Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 2. Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng

Bài 2. Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng

Son Dong viết 08:53 ngày 18/05/2018

Bài 3. Một số tính chất của đất trồng

Bài 3. Một số tính chất của đất trồng

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 4. Thực Hành : Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản

Bài 4. Thực Hành : Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản

don viết 08:53 ngày 18/05/2018

Bài 5. Thực Hành : Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu

Bài 5. Thực Hành : Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 6. Biện pháp sử dụng,cải tạo và bảo vệ đất

Bài 6. Biện pháp sử dụng,cải tạo và bảo vệ đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 7. Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Bài 7. Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:53 ngày 18/05/2018

Bài 8. Thực Hành : Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường

Bài 8. Thực Hành : Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường

Son Dong viết 08:53 ngày 18/05/2018

Bài 9. Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường

Bài 9. Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 10.Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

Bài 10.Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

don viết 08:53 ngày 18/05/2018

Bài 11.Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng

Bài 11.Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 12. Sâu,Bệnh hại cây trồng

Bài 12. Sâu,Bệnh hại cây trồng

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 13. Phòng trừ sâu ,bệnh hại

Bài 13. Phòng trừ sâu ,bệnh hại

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 14.Thực Hành : Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu,bệnh hại

Bài 14.Thực Hành : Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu,bệnh hại

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 17.Thực Hành : Xử lí hạt giống bằng nước ấm

Bài 17.Thực Hành : Xử lí hạt giống bằng nước ấm

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT

don viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 16.Gieo trồng cây nông nghiệp

Bài 16.Gieo trồng cây nông nghiệp

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 21 .Luân canh ,xen canh, tăng vụ

Bài 21 .Luân canh ,xen canh, tăng vụ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 18. Thực Hành : Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống

Bài 18. Thực Hành : Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG

CHƯƠNG I. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG

don viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 20. Thu hoạch ,bảo quản và chế biến nông sản

Bài 20. Thu hoạch ,bảo quản và chế biến nông sản

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng

Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Ôn tập Phần I - Trồng trọt

Ôn tập Phần I - Trồng trọt

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 25. Thực Hành : Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

Bài 25. Thực Hành : Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

don viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng

Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng

Bài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 28. Khai thác rừng

Bài 28. Khai thác rừng

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 26. Trồng cây rừng

Bài 26. Trồng cây rừng

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

Ôn tập Phần II - Lâm nghiệp

Ôn tập Phần II - Lâm nghiệp

don viết 08:54 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II . KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG

CHƯƠNG II . KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 30. Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi

Bài 30. Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI

don viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 34. Nhân giống vật nuôi

Bài 34. Nhân giống vật nuôi

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 31.Giống vật nuôi

Bài 31.Giống vật nuôi

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 36. Thực Hành : Nhận biết một số giống lợn ( heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều ?

Bài 36. Thực Hành : Nhận biết một số giống lợn ( heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều ?

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi

Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

don viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 35. Thực Hành : Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều

Bài 35. Thực Hành : Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 40. Sản xuất thức an vật nuôi

Bài 40. Sản xuất thức an vật nuôi

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 42. Thực hành : Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men

Bài 42. Thực hành : Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 39. Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi

Bài 39. Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi

don viết 08:54 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI

Son Dong viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 41 .Thực Hành : Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt

Bài 41 .Thực Hành : Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 45. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi

Bài 45. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 43. Thực Hành : Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.

Bài 43. Thực Hành : Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 47. Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi

Bài 47. Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi

don viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Ôn tập Phần III - Chăn nuôi

Ôn tập Phần III - Chăn nuôi

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 46. Phòng , Trị bệnh cho vật nuôi

Bài 46. Phòng , Trị bệnh cho vật nuôi

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 49. Vai trò , nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản

Bài 49. Vai trò , nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 48. Thực Hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà

Bài 48. Thực Hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà

don viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 51. Thực Hành : Xác định nhiệt độ ,độ trong , và độ pH của nước nuôi thuỷ sản

Bài 51. Thực Hành : Xác định nhiệt độ ,độ trong , và độ pH của nước nuôi thuỷ sản

Son Dong viết 08:55 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THUỶ SẢN

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THUỶ SẢN

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 53. Thực Hành : Quan xát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm ,cá )

Bài 53. Thực Hành : Quan xát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm ,cá )

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 50. Môi trường nuôi thuỷ sản

Bài 50. Môi trường nuôi thuỷ sản

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 54. Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm cá)

Bài 54. Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm cá)

don viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 52. Thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá )

Bài 52. Thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá )

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 56. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

Bài 56. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THUỶ SẢN

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THUỶ SẢN

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 55. Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản

Bài 55. Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Ôn tập Phần IV - Thủy sản

Ôn tập Phần IV - Thủy sản

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 18/05/2018

Giải Công nghệ 7 Bài 48: Thực Hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà

(trang 127 sgk Công nghệ 7): Học sinh quan sát các loại vắc xin, trả lời và ghi vào vở bài tập theo bảng sau: TT Tên thuốc Đặc điểm vắc xin (dạng vắc xin) Đối tượng dùng Phòng bệnh Cách dùng: nơi tiêm, chích, nhỏ, liều dùng Thời gian miễn dịch 1 ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:01 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 155 sgk Công nghệ 7

Ôn tập phần 4: Thủy sản : Cần phải có những biện pháp nào để nâng cao chất lượng vực nước nuôi thủy sản? Lời giải: Biện pháp để nâng cao chất lượng vực nước nuôi thủy sản: - Cải tạo nước ao: Trồng cây chắn gió, thiết kế ao ở khu vực nước nông, cắt bỏ cây cỏ còn ...

nguyễn phương viết 16:15 ngày 08/05/2018

Câu 1 trang 154 sgk Công nghệ 7

Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản : Nêu ý nghĩa của bảo vệ môi trường thuỷ sản? Lời giải: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng xấu của các chất độc hại đối với nghề nuôi trồng thuỷ sản và sức khoẻ con người: - Để có sản phẩm sạch phục vụ đời sống con ...

huynh hao viết 16:15 ngày 08/05/2018

Câu 6 trang 155 sgk Công nghệ 7

Ôn tập phần 4: Thủy sản : Tại sao phải bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản? Nêu một số phương pháp bảo quản mà em biết. Lời giải: - Phải bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản vì: + Bảo quản có thể hạn chế hao hụt về chất và lượng của sản phẩm, đảm bảo ...

WeagmaZoorm viết 16:15 ngày 08/05/2018

Câu 5 trang 155 sgk Công nghệ 7

Ôn tập phần 4: Thủy sản : Tại sao phải coi trọng phương pháp phòng bệnh cho động vật thủy sản? Lời giải: Phải coi trọng phương pháp phòng bệnh cho động vật thủy sản vì: Khi tôm, cá bị bệnh, việc chữa trị rất khó khăn và tốn kém. Tham khảo Ôn tập ...

oranh11 viết 16:15 ngày 08/05/2018

Câu 1 trang 151 sgk Công nghệ 7

Bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản : Em hãy nêu các phương pháp thu hoạch tôm, cá? Lời giải: Có 2 phương pháp thu hoạch tôm, cá là: - Đánh tỉa thả bù: Thu hoạch những cá thể đã đạt chuẩn thực phẩm, sau đó bổ sung cá giống, tôm giống để ...

EllType viết 16:15 ngày 08/05/2018

Câu 5 trang 154 sgk Công nghệ 7

Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản : Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hợp lý, cần tiến hành các biện pháp nào? Lời giải: Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lý cần tiến hành các biện pháp : - Tận dụng tối đa diện tích mặt ...

WeagmaZoorm viết 16:15 ngày 08/05/2018

Câu 7 trang 155 sgk Công nghệ 7

Ôn tập phần 4: Thủy sản : Em hãy trình bày một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản. Lời giải: Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản là: - Khai thác với cường độ cao, mang tính hủy diệt. - Đắp đập, ngăn ...

WeagmaZoorm viết 16:15 ngày 08/05/2018

Câu 4 trang 155 sgk Công nghệ 7

Ôn tập phần 4: Thủy sản : Nêu tóm tắt biện pháp chăm sóc và quản lí ao nuôi tôm, cá. Lời giải: - Chăm sóc tôm, cá: + Thời gian cho ăn: Vào buổi sáng từ 7-8 giờ. + Cách cho ăn: Cần phải cho ăn thức ăn đủ chất dinh dưỡng và đủ lượng theo yêu cầu của từng ...

Gregoryquary viết 16:15 ngày 08/05/2018

Câu 8 trang 155 sgk Công nghệ 7

Ôn tập phần 4: Thủy sản : Em có thể nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái mà địa phương em đã thực hiện. Lời giải: - Xử lí nguồn nước: + Lắng (lọc). + Dùng hóa chất. + Xử lí đặc biệt nếu nước đang nuôi tôm, cá và bị ô nhiễm. - Quản lí: + Ngăn ...

WeagmaZoorm viết 16:15 ngày 08/05/2018

Câu 4 trang 148 sgk Công nghệ 7

Bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm, cá) : Em hãy kể tên một số cây cỏ có thể dùng để chữa bệnh cho tôm, cá? Lời giải: - Cây thuốc cá: Dùng cây thuốc cá để diệt cá tạp trong ao, đầm nuôi tôm: lấy rễ cây đập giập nát để ra ...

EllType viết 16:15 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 56 trang 153 Công nghệ 7

Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản (trang 153 sgk Công nghệ 7): Hãy chọn các từ, cụm từ: nước ngọt, tuyệt chủng, khai thác, giảm sút, số lượng, kinh tế, để điền vào các câu sau : a) Các loài thủy sản (1) quý hiếm có nguy cơ (2) như cá lăng, cá chiên, cá hô, cá tra ...

WeagmaZoorm viết 16:15 ngày 08/05/2018

Câu 3 trang 155 sgk Công nghệ 7

Ôn tập phần 4: Thủy sản : Trình bày sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên của tôm và cá. Lời giải: - Thức ăn tự nhiên có sẵn trong nước gồm có: Vi khuẩn, thực vật, thủy sinh, động vật phù du, động vật đáy và bùn bã hữu cơ. - Thức ăn nhân tạo do ...

Mariazic1 viết 16:15 ngày 08/05/2018

Câu 1 trang 155 sgk Công nghệ 7

Ôn tập phần 4: Thủy sản : Em hãy tóm tắt tính chất lí học, hóa học, sinh học của nước nuôi thủy sản. Lời giải: - Tính chất lí học: Nhiệt độ, màu sắc, độ trong và sự chuyển động của nước. - Tính chất hóa học gồm: Các chất khí hòa tan, các muối hòa tan và độ pH. ...

Gregoryquary viết 16:15 ngày 08/05/2018

Câu 3 trang 151 sgk Công nghệ 7

Bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản : Ở địa phương em thường chế biến sản phẩm thuỷ sản bằng cách nào? Lời giải: Thường có hai phương pháp để chế biến sản phẩm thủy sản: - Phương pháp thủ công tạo ra nước mắm, mắm tôm... - Phương pháp ...

Gregoryquary viết 16:15 ngày 08/05/2018

Câu 3 trang 154 sgk Công nghệ 7

Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản : Em hay nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường thuỷ sản mà địa phương em đã thực hiện? Lời giải: Địa phương em đã thực hiện hai biện pháp - Lắng (lọc) lọc nước bằng bể lọc lớn, có thể tích từ 200 đến để chứa ...

van vinh thang viết 16:15 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 55 trang 150 Công nghệ 7

Bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản (trang 150 sgk Công nghệ 7): Trong ba phương pháp bảo quản sản phẩm thủy sản, theo em phương pháp nào phổ biến? Vì sao? Trả lời: Phương pháp làm lạnh vì cá thường được đánh ngoài khơi xa bờ sau khi bắt ...

nguyễn phương viết 16:15 ngày 08/05/2018

Câu 2 trang 143 sgk Công nghệ 7

Bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá ) : Sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên? Lời giải: - Thức ăn nhân tạo: Loại thức ăn đã qua quá trình chọn lọc,chế biến bởi máy móc/bàn tay con người từ nguồn nguyên liệu ban đầu.Đảm bảo các yêu ...

van vinh thang viết 16:15 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 56 trang 154 Công nghệ 7

Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản (trang 154 sgk Công nghệ 7): Từ sơ đồ em cho biết tại sao khi khai thác nguồn lợi thủy sản không hợp lí đều có ảnh hưởng xấu đến môi trường thủy sản. Trả lời: Nếu khai thác nguồn lợi thủy sản không hợp lí dẫn đến môi ...

nguyễn phương viết 16:15 ngày 08/05/2018

Câu 2 trang 154 sgk Công nghệ 7

Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản : Em hãy trình bày một số biện pháp bảo vệ môi trường thuỷ sản? Lời giải: - Một số biện pháp bảo vệ môi trường thủy sản: + Lắng (lọc) lọc nước bằng bể lọc lớn, có thể tích từ 200 đến để chứa nước. Sau 2 đến 3 ...

EllType viết 16:14 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>