Công nghệ Lớp 7

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 1. Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt

Bài 1. Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 2. Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng

Bài 2. Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng

Son Dong viết 08:53 ngày 18/05/2018

Bài 3. Một số tính chất của đất trồng

Bài 3. Một số tính chất của đất trồng

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 4. Thực Hành : Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản

Bài 4. Thực Hành : Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản

don viết 08:53 ngày 18/05/2018

Bài 5. Thực Hành : Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu

Bài 5. Thực Hành : Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 6. Biện pháp sử dụng,cải tạo và bảo vệ đất

Bài 6. Biện pháp sử dụng,cải tạo và bảo vệ đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 7. Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Bài 7. Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:53 ngày 18/05/2018

Bài 8. Thực Hành : Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường

Bài 8. Thực Hành : Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường

Son Dong viết 08:53 ngày 18/05/2018

Bài 9. Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường

Bài 9. Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 10.Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

Bài 10.Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

don viết 08:53 ngày 18/05/2018

Bài 11.Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng

Bài 11.Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 12. Sâu,Bệnh hại cây trồng

Bài 12. Sâu,Bệnh hại cây trồng

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 13. Phòng trừ sâu ,bệnh hại

Bài 13. Phòng trừ sâu ,bệnh hại

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 14.Thực Hành : Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu,bệnh hại

Bài 14.Thực Hành : Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu,bệnh hại

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 17.Thực Hành : Xử lí hạt giống bằng nước ấm

Bài 17.Thực Hành : Xử lí hạt giống bằng nước ấm

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT

don viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 16.Gieo trồng cây nông nghiệp

Bài 16.Gieo trồng cây nông nghiệp

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 21 .Luân canh ,xen canh, tăng vụ

Bài 21 .Luân canh ,xen canh, tăng vụ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 18. Thực Hành : Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống

Bài 18. Thực Hành : Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG

CHƯƠNG I. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG

don viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 20. Thu hoạch ,bảo quản và chế biến nông sản

Bài 20. Thu hoạch ,bảo quản và chế biến nông sản

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng

Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Ôn tập Phần I - Trồng trọt

Ôn tập Phần I - Trồng trọt

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 25. Thực Hành : Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

Bài 25. Thực Hành : Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

don viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng

Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng

Bài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 28. Khai thác rừng

Bài 28. Khai thác rừng

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 26. Trồng cây rừng

Bài 26. Trồng cây rừng

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

Ôn tập Phần II - Lâm nghiệp

Ôn tập Phần II - Lâm nghiệp

don viết 08:54 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II . KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG

CHƯƠNG II . KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 30. Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi

Bài 30. Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI

don viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 34. Nhân giống vật nuôi

Bài 34. Nhân giống vật nuôi

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 31.Giống vật nuôi

Bài 31.Giống vật nuôi

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 36. Thực Hành : Nhận biết một số giống lợn ( heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều ?

Bài 36. Thực Hành : Nhận biết một số giống lợn ( heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều ?

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi

Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

don viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 35. Thực Hành : Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều

Bài 35. Thực Hành : Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 40. Sản xuất thức an vật nuôi

Bài 40. Sản xuất thức an vật nuôi

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 42. Thực hành : Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men

Bài 42. Thực hành : Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 39. Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi

Bài 39. Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi

don viết 08:54 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI

Son Dong viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 41 .Thực Hành : Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt

Bài 41 .Thực Hành : Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 45. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi

Bài 45. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 43. Thực Hành : Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.

Bài 43. Thực Hành : Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 47. Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi

Bài 47. Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi

don viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Ôn tập Phần III - Chăn nuôi

Ôn tập Phần III - Chăn nuôi

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 46. Phòng , Trị bệnh cho vật nuôi

Bài 46. Phòng , Trị bệnh cho vật nuôi

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 49. Vai trò , nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản

Bài 49. Vai trò , nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 48. Thực Hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà

Bài 48. Thực Hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà

don viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 51. Thực Hành : Xác định nhiệt độ ,độ trong , và độ pH của nước nuôi thuỷ sản

Bài 51. Thực Hành : Xác định nhiệt độ ,độ trong , và độ pH của nước nuôi thuỷ sản

Son Dong viết 08:55 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THUỶ SẢN

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THUỶ SẢN

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 53. Thực Hành : Quan xát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm ,cá )

Bài 53. Thực Hành : Quan xát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm ,cá )

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 50. Môi trường nuôi thuỷ sản

Bài 50. Môi trường nuôi thuỷ sản

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 54. Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm cá)

Bài 54. Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm cá)

don viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 52. Thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá )

Bài 52. Thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá )

Son Dong viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 56. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

Bài 56. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THUỶ SẢN

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THUỶ SẢN

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 18/05/2018

Bài 55. Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản

Bài 55. Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Ôn tập Phần IV - Thủy sản

Ôn tập Phần IV - Thủy sản

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 18/05/2018

Giải Công nghệ 7 Bài 48: Thực Hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà

(trang 127 sgk Công nghệ 7): Học sinh quan sát các loại vắc xin, trả lời và ghi vào vở bài tập theo bảng sau: TT Tên thuốc Đặc điểm vắc xin (dạng vắc xin) Đối tượng dùng Phòng bệnh Cách dùng: nơi tiêm, chích, nhỏ, liều dùng Thời gian miễn dịch 1 ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:01 ngày 09/05/2018

Câu 4 trang 154 sgk Công nghệ 7

Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản : Em hãy trình bày tóm tắt một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thuỷ sản? Lời giải: Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản là: - Khai thác với cường độ cao, mang tính ...

Nguyễn Minh viết 16:14 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 52 trang 143 Công nghệ 7

Bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá ) (trang 143 sgk Công nghệ 7): Từ mối quan hệ về thức ăn, em cho biết thế nào để tăng lượng thức ăn cho tôm, cá? Trả lời: Phải bón phân hữu cơ, phân vô cơ hợp lí tạo điều kiện cho sinh vật phù du phát triển, trên cơ ...

Nguyễn Minh viết 16:14 ngày 08/05/2018

Câu 2 trang 137 sgk Công nghệ 7

Bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản : Em hay nêu tóm tắt tính chất lý học của nước nuôi thuỷ sản? Lời giải: - Nhiệt độ: Nhiệt độ có ảnh hưởng đến tiêu hóa, hô hấp và sinh sản của tôm cá. - Độ trong: Độ trong là tiêu chí đánh giá độ tốt, xấu của nước nuôi thủy sản, ...

Nguyễn Minh viết 16:13 ngày 08/05/2018

Câu 1 trang 137 sgk Công nghệ 7

Bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản : Trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản. Lời giải: Đặc điểm của nước nuôi thủy sản: - Có khả năng hoà tan các chất vô cơ và hữu cơ. - Khả năng điều hoà chế độ nhiệt của nước. - Thành phần oxi (O 2 ) thấp hơn cacbonic (CO ...

Nguyễn Minh viết 16:13 ngày 08/05/2018

Câu 3 trang 129 sgk Công nghệ 7

Ôn tập phần 3: Chăn nuôi : Các phương pháp chọn phối và nhân giống thuần chủng vật nuôi. Lời giải: - Phương pháp chọn phối: + Chọn ghép con đực với con cái trong cùng giống. Ví dụ phối lợn Ỉ đực với lợn Ỉ cái. + Chọn ghép con đực với con cái khác giống. Ví ...

Nguyễn Minh viết 16:12 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 47 trang 123 Công nghệ 7

Bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi (trang 123 sgk Công nghệ 7): Em hãy quan sát hình 73 về cách xử lí mầm bệnh để chế vắc xin và trả lời câu hỏi: Thể nào là vắc xin chết và vắc xin nhược độc? Trả lời: - Vắc xin nhược độc: vắc xin sử dụng chính mầm bệnh bị ...

Nguyễn Minh viết 16:12 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 40 trang 109 Công nghệ 7

Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi (trang 109 sgk Công nghệ 7): Hãy điền vào bảng trong vở bài tập phương pháp sản xuất thức ăn thích hợp với các công việc (theo kí hiệu a, b, …): a) Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn. b) Tận dụng đất ...

Nguyễn Minh viết 16:12 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 39 trang 106 Công nghệ 7

Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi (trang 106 sgk Công nghệ 7): Hãy quan sát hình 67 rồi điền từ thích hợp vào các chỗ trống ở các câu trong bài tập sao cho phù hợp với phương pháp dữ trữ thức ăn. Để dữ trữ thức ăn trong chăn nuôi, người ta thường dùng ...

Nguyễn Minh viết 16:12 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 37 trang 99 Công nghệ 7

Bài 37: Thức ăn vật nuôi (trang 99 sgk Công nghệ 7): Hãy quan sát hình 63 và cho biết các vật nuôi (trâu, lợn, gà) đang ăn thức ăn gì? Trả lời: - Trâu ăn rơm. - Lợn ăn cám. - Gà ăn thóc (trang 99 sgk Công nghệ 7): Hãy quan sát hình 64 và tìm nguồn gốc của ...

Nguyễn Minh viết 16:10 ngày 08/05/2018

Câu 2 trang 85 sgk Công nghệ 7

Bài 31: Giống vật nuôi : Điều kiện để công nhận giống vật nuôi. Lời giải: - Để được công nhận là một giống vật nuôi, phải có những điều kiện như sau: + Các vật nuôi trong cùng một giống phải có chung nguồn gốc. + Có đặc điểm về ngoại hình và năng suất giống ...

Nguyễn Minh viết 16:10 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 27 trang 69 Công nghệ 7

Bài 27: Chăm sóc rừng sau khi trồng (trang 69 sgk Công nghệ 7): Em hãy quan sát hình 44 và ghi vào vở bài tập giải thích nội dung từng loại công việc chăm sóc rừng sau khi trồng. Trả lời: - Hình 44a: Tỉa, dặm cây. Trong hố có nhiều cây thì tỉa chỉ còn 1 cây và ...

Nguyễn Minh viết 16:09 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 30 trang 81 Công nghệ 7

Bài 30: Vai trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi (trang 81 sgk Công nghệ 7): Em hãy quan sát và điền vào vở bài tập nội dung các hình 50a, b, c, d mô tả những vai trò gì của ngành chăn nuôi? Trả lời: - Hình a: cung cấp thực phẩm như: thịt,trứng, sữa. - Hình b: ...

Nguyễn Minh viết 16:09 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 67 Công nghệ 7

Bài 26: Trồng cây rừng (trang 67 sgk Công nghệ 7): Em hãy quan sát hình 43 và ghi vào vở bài tập thứ tự các bước vào dưới mỗi hình cho đúng với quy trình trồng cây rễ trần: - Tạo lỗ trong hố đất. - Đặt cây vào lỗ trong hố. - Lấp đất kín gốc cây. - Nén đất. - Vun ...

Nguyễn Minh viết 16:08 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 22 trang 56 Công nghệ 7

Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng (trang 56 sgk Công nghệ 7): Em hãy nêu một số ví dụ về tác hại của sự phá rừng. Trả lời: - Lũ lụt đến nhanh do không có gì ngăn cản. - Dễ bị ô nhiễm môi trương do không có cây xanh. - Cây xanh góp phần điều ...

Nguyễn Minh viết 16:08 ngày 08/05/2018

Câu 4 trang 53 sgk Công nghệ 7

Ôn tập phần 1: Trồng trọt : Nêu vai trò của giống? Và phương pháp chọn tạo giống cây trồng. Lời giải: - Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng. - Phương pháp chọn tạo giống cây trồng: Phương ...

Nguyễn Minh viết 16:07 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 Công nghệ 7

Bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt (trang 5 sgk Công nghệ 7): Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế? Trả lời: - Cung cấp lương thực thực phẩm như lúa, ngô, khoai, sắn, rau củ quả,.. - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp: như mía để làm đường, khoai ...

Nguyễn Minh viết 16:03 ngày 08/05/2018

Giải Công nghệ 7 Bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi

Để học tốt Công nghệ lớp 7, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Công nghệ 7: Bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để tham khảo bài giải Công nghệ 7 tương ứng. ...

Nguyễn Minh viết 15:32 ngày 06/05/2018

Giải Công nghệ 7 Bài 25: Thực Hành : Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

I. VẬT LIỆU VÀ CÁC DỤNG CỤ CẦN THIẾT - Túi bầu bằng ni lông. - Đất là ruột bầu: loại đất cát pha hay đất thịt nhẹ, lấy lớp đất mặt tơi xốp. - Phân bón, phân chuồng, phân vô cơ. - Hạt giống đã xử lí hoặc cây giống khoẻ. - Vật liệu che phủ: rơm khô mục ...

Nguyễn Minh viết 15:31 ngày 06/05/2018

Giải Công nghệ 7 Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng

Để học tốt Công nghệ lớp 7, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Công nghệ 7: Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để tham khảo bài giải Công nghệ 7 tương ứng. Tham ...

Nguyễn Minh viết 15:30 ngày 06/05/2018
1 2 3 4 .. > >>