16/05/2018, 16:10

Câu 61 trang 126 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao

Giải bài tập ...

Giải bài tập

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Mặt bên SAB là tam giác cân tại S và mp(SAB) vuông góc với mp(ABCD), cạnh SC tạo với mặt phẳng đáy góc α. Tính:

a) Chiều cao của hình chóp S.ABCD;

b) Khoảng cách từ chân đường cao hình chóp đến mặt phẳng (SCD);

c) Diện tích thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mặt phẳng trung trực của cạnh BC.

Trả lời

 

a) Gọi H là trung điểm của AB thì (SH ot AB), từ đó (SH ot left( {ABC{ m{D}}} ight)). Vậy khoảng cách từ S đến mp(ABCD) là SH, đó là chiều cao của hình chóp.

Ta có (SH = HC an alpha ),

mặt khác (H{C^2} = B{H^2} + B{C^2} = {{5{{ m{a}}^2}} over 4}).

hay (HC = {{asqrt 5 } over 2}).

Vậy (SH = {{asqrt 5 } over 2} an alpha ).

b) Gọi K là trung điểm của CD thì (C{ m{D}} ot left( {SHK} ight)), từ đó (left( {SC{ m{D}}} ight) ot left( {SHK} ight)). Vậy nếu kẻ đường cao HI của tam giác SHK thì HI là khoảng cách từ H đến mp(SCD). Ta có:

(eqalign{  & HI = {{H{ m{S}}.HK} over {SK}} = {{{{asqrt 5 } over 2} an alpha .a} over {sqrt {{{5{{ m{a}}^2}} over 4}{{ an }^2}alpha  + {a^2}} }}  cr  &  = {{asqrt 5 an alpha } over {sqrt {5{{ an }^2}alpha  + 4} }} cr} )

c) Vì SH và CD cùng vuông góc với BC nên SH, CD song song với mặt phẳng trung trực (R) của BC. Khi đó:

(left( R ight) cap left( {ABC{ m{D}}} ight) = MN) với MN // CD và M, N lần lượt là trung điểm của BC, AD.

(left( R ight) cap left( {SHK} ight) = EF), EF // SH, E là trung điểm của MN.

(left( R ight) cap left( {SC{ m{D}}} ight) = PQ), PQ đi qua điểm F và PQ // CD. Thiết diện MNPQ là hình thang cân.

Ta có

 (eqalign{  & {S_{MNPQ}} = {1 over 2}left( {MN + PQ} ight).EF  cr  &  = {1 over 2}left( {a + {a over 2}} ight).{{asqrt 5 } over 4} an alpha   cr  &  = {{3{a^2}sqrt 5 } over {16}} an alpha  cr} ).

Sachbaitap.com

0