13/01/2018, 20:38

Bài tập 1,2,3,4, 5,6 trang 40 hình 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°

Bài tập 1,2,3,4, 5,6 trang 40 hình 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180° Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180° Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 40 SGK Hình 10. Bài 1. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có: a) sinA = sin(B + C); ...

Bài tập 1,2,3,4, 5,6 trang 40 hình 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°

Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 40 SGK Hình 10.

Bài 1. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có:

a) sinA = sin(B + C);                           b) cos A = -cos(B + C)

Trong một tam giác thì tổng các góc là 1800  :

∠A + ∠B + ∠C = 180°   => góc A = -180° – (∠B + ∠C )
∠A và (∠B + ∠C) là 2 góc bù nhau, do đó:
a) sinA = sin[180° – (∠B + ∠C)] = sin (B + C)
b) cosA = cos[180° – (∠B + ∠C) = -cos (B + C)


Bài 2. Cho AOB là tam giác cân tại O có OA = a và có các đường cao OH và AK. Giả sử góc AOH = α. Tính AK và OK theo a và α.

Giải: Vì ΔAOB cân tại O, AH là đường cao và góc AOH = α nên ∠AOB = 2∠AOH = 2α
Xét ΔAKO vuông tại K, ta có:
* sin goscAOK = AK/OA

⇒AK = OA.sin goscAOK = a.sin2α

cos∠AOK = OK/OA ⇒ OK = OA.cos∠AOK = a.cos2α


Bài 3 trang 40. Chứng minh rằng :

a)   sin1050 = sin750;           b)  cos1700 = -cos100                   c)   cos1220  = -cos580

HD. a) Ta có: sin 1050 = sin(1800-1050)       =>   sin 1050= sin 750

b) cos1700= -cos(1800-1700)      =>   cos1700 = -cos100

c) cos1220 = -cos(1800-1220)      =>    cos1220  = -cos580


Bài 4. Chứng minh rằng với mọi góc α (0≤ α ≤ 1800) ta đều có cos2 α + sin2 α = 1.

Sử dụng định nghĩa của sin và cosin, ta có:
sinα = yo ⇒ sin²α = yo²
cosα = xo ⇒ cos²α = xo²
Từ đó: sin²α + cos²α = yo² + xo² = OM² = 1
Chú ý: Bạn đọc cần ghi nhớ kết quả này


Bài 5 trang 40 Toán Hình 10. Cho góc x, với cosx = 1/3. Tính giá trị của biểu thức:  P = 3sin2x  +cos2x.

Ta có   sin2x  + cos2x  = 1  =>  sin2x = 1 – cos2x

Do đó P = 3sin2x  + cos2x = 3(1 – cos2x) +  cos2x

=> P = 3 – 2cos2x


Bài 6. Cho hình vuông ABCD, Tính:

Giải: * cos(→AC;→BA):

Bài liên quan

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 9)

Câu 57: Cho tam giác đều ABC, O là trọng tâm của tam giác. Khẳng định nào sau đây là đúng? Câu 58: Cho các vectơ a → , b → khác 0 → . Khẳng định nào sau đây là đúng? Câu 59: Cho các vectơ a → , b → khác 0 → . ...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 7)

Câu 41: Cho vectơ a → ≠ 0 → . Khẳng định nào sau đây là đúng? Câu 42: Cho vectơ a → ≠ 0 → . Khẳng định nào sau đây là đúng? Câu 43: Cho vectơ a → ≠ 0 → . Khẳng định nào sau đây là đúng? Câu 44: ...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 6)

Câu 33: Giá trị của biểu thức A=sin⁡10 o .cos⁡80 o -cos⁡10 o .cos⁡170 o là A. 2 B. 0 C. -1 D. 1 Câu 34: Cho P = (sin α + cos β)(sin α – cos β) + (cos α + sin β)(cos α – sin β) Giá trị của biểu thức P là ...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 1)

Câu 1: M là điểm trên nửa đường trong lượng giác sao cho góc xOM = α. Tọa độ của điểm M là A. (sin α; cos α) B. (cos α; sin α) C. (- sin α; - cos α) D. (- cos α; - sin α) Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng? ...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 2)

Câu 1: M là điểm trên nửa đường tròn lượng giác sao cho góc xOM = 0 o . Tọa độ của điểm M là: A. (1; 0) B. (0; 1) C. (-1; 0) D. (0; -1) Câu 2: M là điểm trên nửa đường tròn lượng giác sao cho góc xOM = 0 o . Tọa độ của điểm M là: A. (1; 0) B. (0; 1) C. ...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 4)

Câu 17: Cho góc α với 0 o < α < 90 o . Khẳng định nào sau đây là đúng? Câu 18: Cho góc α với 0 o < α < 90 o . Khẳng định nào sau đây là đúng? A. sin α < 0 B. tan α < 0 C. cos α < 0 D. cot α ...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 5)

Câu 25: Cho M là điểm thuộc nửa đường tròn lượng giác, sao cho góc xOM = α, khoảng cách từ M đến hai trục Ox và Oy bằng nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng? Câu 26: Cho góc α thỏa mãn 90 o < α < 180 o ,sin⁡α=3/5. Giá trị của cos α là ...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 8)

Câu 49: Cho ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C Câu 50: Cho ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng, A nằm giữa B và C Câu 51: Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng? Câu 52: Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng? Câu ...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 3)

Câu 9: Cho góc α. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. cos 2 α + sin 2 α=0 B. cos 2 α + sin 2 α=1 C. cos 2 α + sin 2 α=2 D. cos 2 α + sin 2 α=3 Câu 10: Cho góc α với 0 o < α < 180 o ,α ...

Bài tập 1,2,3,4, 5,6 trang 40 hình 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°

Bài tập 1,2,3,4, 5,6 trang 40 hình 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180° Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180° Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 40 SGK Hình 10. Bài 1. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có: a) sinA = sin(B + C); ...

Mới nhất

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, thất bại. Hãy dũng cảm mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, thất bại. Hãy dũng cảm mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua Bài làm Cuộc sống bộn bề với nhiều những mối quan hệ, những thành công, ...

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một cuộc sống đau thương; ý kiến khác lại khẳng định đó là biểu tượng cho cuộc sống kiến cường, bất khuất của các dân tộc Tây

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một cuộc sống đau thương; ý kiến khác lại khẳng định đó là biểu tượng cho cuộc sống kiến cường, bất khuất của các dân tộc Tây Nguyên. Dàn ý ...

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu.

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn ...

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ nhặt

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ nhặt Dàn ý 1. Đặt vấn đề: – Kim Lân là nhà văn có nhiều gắn bó với người lao động. Tác phẩm của ông không chỉ là bức tranh chân thực về cuộc sống đói khổ, lam lũ ...

Suy nghĩ về ý kiến: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương

Suy nghĩ về ý kiến: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương Bài làm Cẩn thận và cẩu thả là hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Cẩn thận là một trong những nhân tố dẫn đến thành công còn cẩu thả khiến mọi việc ...

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: "Với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới" Bài làm Trong cuộc sống, mỗi khó khăn chính là một co hội tiềm ẩn. Cuộc sống ...

Từ vấn đề được đặt ra trong văn bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt, anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về niềm hạnh phúc khi được sống thực với mình.

Từ vấn đề được đặt ra trong văn bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt, anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về niềm hạnh phúc khi được sống thực với mình. Bài làm Cuộc sống là một sân khấu khổng lổ, tại ...

[Ba Đình – HN] Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8: Giải bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số

Đây là đề thi nhằm kiểm tra chất lượng cuối năm học 2017-2018 (kì 2) lớp 8 môn Toán khá là hay. Bài 1 (2,5điểm) . Giải các phương trình sau: a)4x – (3 – 5x) = 2x + 11 b) (x + 2) / (x – 2) + 1/x = -8/ (2x – x 2 ) c) |x – 7| – 3x = 5 Bài 2 (1,5 điểm) . Giải các bất phương trình và biểu ...

Đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia của bộ GD&ĐT năm 2018

Xem ngay Đáp án đề thi tiếng Anh THPT quốc gia năm 2018. Đề thi gồm 24 mã đề, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm đọc hiểu, sắp xếp từ dễ đến khó. Mã đề 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424. Đáp án chính thức Tiếng ...

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2018 chính thức của bộ GD&ĐT

[Chính thức] Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 24 mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. Đáp án Chính thức môn Toán của bộ giáo dục và đào tạo Bấm vào hình hoặc bấm Tại đây để tải về ...