08/05/2018, 11:23

Bài 28-29.23 trang 83 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.23. ở nhiệt độ 120 o C chất X A.chỉ tồn tại ở thể lỏng B. chỉ tồn tại ở thể hiện hơi C. chỉ cần tồn tại ở thể rắn D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi Lời giải: Chọn D ...

Bài 28-29: Sự sôi

Bài 28-29.23. ở nhiệt độ 120oC chất X

A.chỉ tồn tại ở thể lỏng

B. chỉ tồn tại ở thể hiện hơi

C. chỉ cần tồn tại ở thể rắn

D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi

Lời giải:

Chọn D

Các bài giải bài tập sách bài tập Vật Lí 6 (SBT Vật Lí 6)

Bài liên quan

Bài 28-29.23 trang 83 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.23. ở nhiệt độ 120 o C chất X A.chỉ tồn tại ở thể lỏng B. chỉ tồn tại ở thể hiện hơi C. chỉ cần tồn tại ở thể rắn D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi Lời giải: Chọn D ...

Nguyễn Minh viết 11:23 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.22 trang 83 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.22. Nhiệt độ nóng chảy của chất X là A.30 o C B.160 o C C. 40 o C D.120 o C Lời giải: Chọn C Các bài giải bài tập sách bài tập Vật Lí 6 (SBT Vật Lí 6) khác: ...

van vinh thang viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.24 trang 83 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.24. Ở nhiệt độ 40oC chất X A.chỉ tồn tại ở thể lỏng B. chỉ tồn tại ở thể hơi C. chỉ tồn tại ở thể rắn D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi Lời giải: ...

pov-olga4 viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.20 trang 83 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.20. Đố vui Gió, mây, sấm, chớp có rồi “Tôi” mà chưa có thì trời chưa mưa! Đối “tôi” ở đây là gì? Lời giải: Sự ngưng tụ Các bài giải bài tập sách bài tập Vật Lí 6 (SBT Vật Lí 6) khác: ...

WeagmaZoorm viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.21 trang 83 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Hãy dựa vào đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt theo thời gian của chất X vẽ ở hình 28-29.5 để trả lời các câu hỏi từ 28-29.21 đến 28-29.24 Bài 28-29.21. Nhiệt độ sôi của chất X là A.30 o C B.160 o C C.40 o C ...

oranh11 viết 11:22 ngày 08/05/2018
0